Podmienky používania

 Podmienky používania Hromadná SMS brána SendSMSGate
Combined Shape
Podmienky používania
1. definícia

1.1 Klient (-ovia) sú právnické osoby (alebo fyzické osoby ako oprávnení zástupcovia právnických osôb), ktoré sa zaregistrujú na Webovej stránke a používajú ju a Softvér podľa týchto Podmienok na účely využívania Služieb..

1.2 Potenciálnym klientom (klientmi) sa rozumejú všetci návštevníci alebo používatelia webových stránok a softvéru, ktorí majú záujem o služby poskytované spoločnosťou SendSMSGate a ešte nie sú zaregistrovaní v systéme.

1.3 Obsah znamená akékoľvek správy, komentáre, videá, zvukové klipy, hudbu, údaje, text, fotografie, softvér, skripty, grafiku alebo akýkoľvek iný obsah vygenerovaný, poskytnutý alebo inak predložený Klientmi a inými používateľmi na SendSMSGate v kurze používania webovej stránky, softvéru a služieb.

1.4 Služby znamenajú službu podnikových textových správ, ako je uvedené v článku 3 nižšie.

1.5 SLA znamená dohodu o úrovni služieb, ktorá stanovuje úrovne služieb Webu, Softvéru a Služieb, ktoré spoločnosť SendSMSGate vo všeobecnosti poskytuje svojim klientom.

1.6 Softvér znamená webové rozhranie, mobilnú aplikáciu a ďalší stiahnuteľný a integrovateľný softvér vyvinutý a udržiavaný SendSMSGate na účely poskytovania Služieb.

1.7 Podmienky znamenajú tieto Podmienky poskytovania služieb a všetky podmienky, zásady a usmernenia začlenené do Zmluvných podmienok formou odkazu vrátane, ale nielen, zásad ochrany osobných údajov a SLA.

1.8 SendSMSGate znamená obchodný názov spoločnosti PROMIT GROUP, spoločnosti s ručením obmedzeným registrovanej v Škótsku vo Veľkej Británii pod číslom spoločnosti SL029222 so sídlom v Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Škótsko, EH2 1JE a všetky jej pridružené spoločnosti.

1.9 Zásady ochrany osobných údajov znamenajú Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SendSMSGate, ktoré stanovujú základné zásady spracovania osobných údajov, ktoré klienti zasielajú spoločnosti SendSMSGate v súvislosti s používaním webovej stránky, softvéru a služieb..

1.10 Webová stránka znamená webovú stránku SendSMSGate www.sendsmsgate.com a prístup na portál so softvéromwww.portal.sendsmsgate.com.

2. Súhlas s prijatím Zmluvných podmienok

2.1 Prístupom, prezeraním, prihlásením sa, vytvorením účtu alebo používaním Webových stránok, Softvéru, Služieb, obsahu na nich poskytovaného alebo ich funkčnosti alebo vyžiadaním a registráciou Služieb potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste viazaní týmito podmienkami.

2.2 Beriete na vedomie, že vytvorením účtu na webovej stránke dávate súhlas v mene klienta a potvrdzujete potvrdenie podmienok spracovania osobných údajov, ako je stanovené v Zásadách ochrany osobných údajov. .

2.3 Tiež beriete na vedomie, že podľa platných právnych predpisov môžu byť niektoré osobné údaje spracované bez vášho súhlasu a že spoločnosť SendSMSGate si vyhradzuje právo vykonať takéto spracovanie, ak je to vhodné .

2.4 Potvrdzujete a zaručujete, že počas používania webovej stránky, softvéru a služieb máte všetky potrebné súhlasy a oprávnenia na spracovanie všetkých osobných údajov, ktoré poskytnete spoločnosti SendSMSGate. Zaväzujete sa, že budete okamžite informovať SendSMSGate o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov predložených SendSMSGate, o uplynutí právnych dôvodov na spracovanie, úpravu, nepresnosť alebo zmenu predložených osobných údajov. .

2.5 Pri používaní Služieb pre priamy marketing nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých právnych požiadaviek súvisiacich s právami priameho marketingu a práv dotknutých osôb. SendSMSGate poskytuje iba platformu na odosielanie správ, ale ste výhradne zodpovední za obsah správ odoslaných pomocou Služieb. Rozumiete, že v rôznych krajinách existujú rôzne právne pravidlá pre priamy marketing. Pri používaní služieb na priamy marketing musíte splniť všetky požiadavky na priamy marketing v krajine, v ktorej má príjemca správy o priamom marketingu bydlisko. Napríklad v krajinách EÚ ste povinní posielať s priamym marketingom správu s informáciami o tom, ako sa môže dotknutá osoba vzdať priameho marketingu, a existujú aj určité požiadavky na obsah komerčných správ. .

2.6 Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete používať webovú stránku, softvér alebo služby a musíte ich okamžite prestať používať .

2.7 Váš nepretržitý prístup k webovej stránke, softvéru a / alebo používaniu služieb, ako je opísané vyššie, znamená vaše prijatie podmienok .

3. Služby

3.1 Služby vám umožňujú odosielať a prijímať textové správy SMS vrátane upozornení, upozornení, upomienok, potvrdení, marketingových kampaní SMS a používať e-mail na službu SMS. Služby sú poskytované prostredníctvom webového rozhrania, mobilných aplikácií na odosielanie textových správ alebo prístupu cez SMS bránu, ktoré je možné integrovať do vašej vlastnej webovej stránky. SendSMSGate ďalej poskytuje údržbu softvéru, aktualizácie a zákaznícku podporu, ktoré vám umožňujú odosielať textové správy SMS príjemcom, ktorých ste určili .

3.2 SendSMSGate môže čas od času aktualizovať webovú stránku, softvér a služby a môže kedykoľvek zmeniť obsah. Upozorňujeme, že hoci SendSMSGate vynakladá primerané úsilie na aktualizáciu informácií na webe, akýkoľvek obsah na webe môže byť v ktoromkoľvek čase neaktuálny a SendSMSGate nie je povinný ich aktualizovať. SendSMSGate neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záruky, či už výslovné alebo naznačené, že obsah na webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny .

4. Používanie Služieb

4.1 SendSMSGate poskytuje Služby iba Klientom, ktorí sú právnickými osobami (subjekt, ktorý nie je fyzickou osobou; napríklad Služby sú poskytované spoločnostiam). Aby mohli klienti využívať služby, musia si na webe vytvoriť účet a zaregistrovať sa .

4.2 Klienti sa registrujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. Pri registrácii musia zástupcovia poskytnúť požadované informácie vrátane mena a priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla pre overovací účet, názvu spoločnosti, prihlasovacieho mena a hesla. Klienti potvrdzujú, že splnomocnení zástupcovia konajúci v ich mene majú plnú kapacitu a oprávnenie zaväzovať klientov k týmto Podmienkam .

4.3 Fyzické osoby môžu vyplniť registračný formulár na poskytovanie Služieb na Webovej stránke iba v mene Klientov ako ich oprávnených zástupcov. Po vyplnení a potvrdení registračného formulára fyzické osoby potvrdzujú, že konajú ako splnomocnení zástupcovia klientov a že nimi poskytnuté kontaktné informácie predstavujú kontaktné údaje spoločnosti zastúpených klientov. .

4.5 Pri prístupe a používaní webovej stránky, softvéru a / alebo služieb to zaručujete :

4.5.1 Ste oprávnený používateľ ;

4.5.2 Máte právnu spôsobilosť a oprávnenie na súhlas s týmito podmienkami ;

4.5.3 Všetky vami poskytnuté informácie sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a budete ich udržiavať presné a aktuálne ;

4.5.4 Zodpovedáte za svoje prihlasovacie údaje, vrátane svojho prihlasovacieho hesla, a budete ich chrániť. Za všetky použitia Služieb s týmito prihlasovacími údajmi, vrátane všetkých a všetkých vašich oprávnených používateľov, budete dohliadať a plne zodpovedať za ne. S identifikačným kódom používateľa, heslom a ďalšími bezpečnostnými informáciami musíte zaobchádzať ako s dôvernými. Nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. Ak viete alebo máte podozrenie, že ktokoľvek iný ako váš pozná váš identifikačný kód alebo heslo používateľa, musíte to okamžite oznámiť SendSMSGate na support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Prečítali ste si, porozumeli ste a súhlasíte s podmienkami .

4.6 SendSMSGate si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nielen, v prípade porušenia týchto podmienok, odmietnuť alebo odmietnuť prístup na webovú stránku, softvér alebo služby. .

4.7 SendSMSGate má právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek identifikačný kód alebo heslo používateľa, či už ste si ich vybrali alebo ktoré pridelil SendSMSGate, ak podľa odôvodneného názoru SendSMSGate nedodržujete žiadne z ustanovení týchto podmienok. .

4.8 Je vašou výlučnou zodpovednosťou, aby ste zaistili, že vaše používanie webovej stránky, softvéru a služieb je v súlade so všetkými platnými zákonmi. Spoločnosť SendSMSGate nebude zodpovedná a / alebo zodpovedná v prípade vášho nesúladu .

4.9 Ste zodpovední za vykonanie všetkých potrebných opatrení, aby ste mali prístup na webovú stránku, softvér a služby .

4.10 Zodpovedáte tiež za to, aby si všetky osoby, ktoré pristupujú na web, softvér a služby prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito podmienkami a aby ich dodržiavali. .

4.11 SendSMSGate môže podľa vlastného uváženia uzavrieť účet Klienta, ak Klient nevyužíva Služby nepretržite 24 mesiacov. Spoločnosť SendSMSGate nebude mať žiadnu povinnosť obnoviť prístup k údajom uvedeným v účte alebo ich použitie, ani nebude mať žiadnu ďalšiu povinnosť vrátane poskytnutia kópie akýchkoľvek údajov obsiahnutých v účte. Nevyužitie Služieb bude zahŕňať aj neprihlásenie sa na účet alebo odoslanie textových správ SMS .

4.12 Ak si klient želá zrušiť svoj účet, môže sa to uskutočniť na základe žiadosti u manažéra osobného účtu, ktorý je zodpovedný za vašu spoločnosť, alebo v iných prípadoch nás informujte na adrese support@sendsmsgate.com. Účet bude zatvorený do 24 hodín po prijatí žiadosti a jej spracovaní serverom SendSMSGate. Po spracovaní môže klient znova otvoriť účet v ľubovoľnom okamihu v budúcnosti, ak sa rozhodne opäť využívať služby (okrem odstránených kontaktov a správ). .

5. Ceny a platby

5.1 Cena, ktorá sa platí za poskytovanie Služieb, je stanovená na stránke s cenami na webovej stránke. Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky požadované v plnej výške za používanie požadovaných služieb, ktoré sú, ako sú opísané na webových stránkach, vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Za všetky predaje, DPH alebo iné dane uložené v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo vyplývajúce z poskytovania Služieb budete zodpovední a uhradíte SendSMSGate. SendSMSGate si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny a klienti budú informovaní prostredníctvom e-mailu s oznámením o zmene ceny a okamžite ho zašlú na e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu. Poplatok, ktorý musíte zaplatiť za Služby, je poplatok platný v deň prijatia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tento poplatok môže byť vyšší ako poplatok uvedený v čase zakúpenia príslušného kreditu. Beriete tiež na vedomie, že ceny v sekcii Ceny na webovej stránke sú prezentované na informačné účely a môžu sa vo väčšej či menšej miere líšiť .

5.2 Novým klientom sa ponúka bezplatné skúšobné obdobie ako propagačné opatrenie. Pri registrácii budú novým klientom na účely testovania pridelené a pripísané určité zostatky na ich účet. Ak si Klient želá využívať Služby, musí si kúpiť kredit. Ak si klient nekúpi kredit, jeho účty zostanú bezplatné. Platba sa uskutoční výberom spôsobu platby a zadaním platobných informácií. Viac ako jedna bezplatná skúšobná verzia pre každú spoločnosť alebo organizáciu nie je zvyčajne povolená, okrem prípadu, keď o to klient požiadal a spoločnosť SendSMSGate to povolila. Všetky rozhodnutia SendSMSGate o oprávnenosti a použití bezplatnej skúšobnej verzie sú konečné. Súčet bezplatného skúšobného zostatku nie je pevne stanovený a server SendSMSGate ho môže kedykoľvek zmeniť .

5.3 V prípade nezaplatenia, bez ohľadu na to, či už boli Služby poskytnuté, je SendSMSGate oprávnená okamžite vykonať opravné prostriedky k inkasu a je oprávnená vymáhať všetky a všetky náklady, poplatky a výdavky spojené s takýmto inkasným úsilím, vrátane neobmedzujú sa na právne poplatky, ktoré vzniknú pri vymáhaní poplatkov splatných podľa týchto podmienok .

5.4 Našim klientom neúčtujeme žiadne fixné mesačné náklady za používanie našich služieb, klient platí iba za odoslané SMS alebo iné použité produkty. Žiadne skryté náklady na použitie a žiadny nastavovací poplatok za Služby .

6. Spôsob platby :

6.1 Akceptujeme karty Visa, MasterCard, American Express, Visa Debit, Electron. Platba sa naúčtuje na vrub karty ihneď, keď na svojom účte otvoríte nový balík so sumou platby, ktorú môžete minúť pomocou našich služieb.

6.2 Pracujeme s platobnými systémami: Webmoney, Payza a Paysera. V týchto systémoch môžete platiť za naše služby, ktoré prevádzajú prevody z vašich peňaženiek. Všetky platby sú bezpečné a bezpečné vďaka nášmu partnerovi pre platby, ktorý spoločnosť Paysera spracovala .

6.3 Máte tiež možnosť platiť bankovým prevodom. Môžete vyplniť informácie o vás a vašej spoločnosti a vygenerovať faktúru sami a uskutočniť platbu priamo na náš bankový účet. Po prijatí peňazí otvoríme balík na vašom účte .

6.4 Naším všeobecným platobným partnerom je spoločnosť Paysera (www.paysera.com). Je to spoľahlivý, bezpečný a rýchly systém výberu platieb pre tých, ktorí chcú predávať alebo kupovať tovar a služby na internete. Paysera je zabezpečená najmodernejšími bezpečnostnými certifikátmi SSL a hardvérovými a softvérovými riešeniami. Všetky platby sú spracovávané na serveroch spoločnosti Paysera a zabezpečené na vysokej úrovni .

7. Vrátenie a zrušenie

7.1 Na základe zodpovedajúcej žiadosti zaslanej support@sendsmsgate.com, SendSMSGate vráti klientom nevyužitý úver, ktorý zaplatili. Tieto žiadosti musia obsahovať vaše meno, meno klienta, e-mailovú adresu a dôvod vrátenia platby. SendSMSGate spracuje žiadosti o vrátenie platby do 7 pracovných dní .

7.2 Vrátenie prostriedkov bude uskutočnené pomocou spôsobu platby, ktorý ste použili na nákup kreditu, pokiaľ sa SendSMSGate a klient nedohodli inak. Napríklad, ak bola platba uskutočnená kreditnou kartou, SendSMSGate vráti sumu vášho nevyužitého kreditu na kreditnú kartu použitú na nákup kreditu. Náhrada sa neposkytuje tretím stranám .

7.3 V prípade zrušenia účtu Klienta z dôvodu nevyužitia Služieb (pozri bod 4.11 vyššie), SendSMSGate nevracia žiadny nevyužitý kredit zostávajúci na účet tohto Klienta. .

7.4. V prípade zrušenia (pozri bod 4.12 vyššie) alebo zrušenia účtu Klienta sa neplatia žiadne storno ani storno poplatky .

7.5. V prípade kontroverzných problémov môže Klient otvoriť spor a vysvetliť vzniknutú situáciu, informujte nás o sume požadovanej náhrady a informujte nás zaslaním e-mailu na adresu support@sendsmsgate.com. SendSMSGate preskúma odvolanie klienta po dobu 7 dní a informuje klienta všetkými dostupnými spôsobmi o výsledku sporu .

8. zodpovednosť

8.1 Použitím Webovej stránky alebo Služieb Klienti berú na vedomie a súhlasia, že za ne nesú výlučnú zodpovednosť :

8.1.1 Získanie a údržba všetkého počítačového hardvéru, softvéru a komunikačných zariadení potrebných na prístup na webovú stránku, softvér alebo služby a na zaplatenie všetkých poplatkov za prístup (napr. ISP, telekomunikácie), ktoré vzniknú počas používania. ;

8.1.2 Úhrada poplatku za všetky požadované Služby v plnej výške ;

8.1.3 Dodržiavanie týchto podmienok a zabezpečenie toho, aby všetci oprávnení používatelia klienta dodržiavali tieto podmienky ;

8.1.4 Pre všetok obsah, ktorý klienti generujú alebo sprístupňujú pri používaní služieb, ako je opísané nižšie .

9. Obsah poskytnutý službe SendSMSGate

9.1 SendSMSGate si nenárokuje vlastníctvo, overenie ani kontrolu nad Obsahom generovaným, poskytnutým alebo inak poskytnutým Klientmi SendSMSGate v priebehu používania Webových stránok, Softvéru a Služieb. Klienti a ostatní používatelia sú výlučne zodpovední za všetok obsah, ktorý vytvárajú a odosielajú na server SendSMSGate a SendSMSGate nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto obsah. SendSMSGate používa takýto obsah iba na poskytovanie Služieb .

9.2 Poskytnutím svojho obsahu na server SendSMSGate udeľujú klienti SendSMSGate celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na kopírovanie, distribúciu, prenos, zobrazovanie, reprodukciu, úpravu, preklad, vykonanie a preformátovanie obsahu za účelom poskytovania služieb. .

9.3 SendSMSGate si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu odstrániť, zobraziť alebo upraviť akýkoľvek obsah bez predchádzajúceho upozornenia. .

9.4 Používaním Služieb súhlasíte, že nebudete vytvárať žiaden obsah, ktorý je urážlivý, ohrozujúci, propaguje násilie, propaguje akúkoľvek nezákonnú činnosť, je obscénny, hanlivý, pornografický alebo inak škodlivý, predstavuje neoprávnené kópie alebo šírenie diel chránených autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva alebo je v rozpore zákon alebo inak nevhodné .

9.5 SendSMSGate má právo oznámiť vašu totožnosť právnym inštitúciám .

9.6 SendSMSGate nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť za žiadnu tretiu stranu za obsah alebo presnosť akéhokoľvek obsahu, ktorý zverejníte na webe. .

9.7 SendSMSGate má právo odstrániť akékoľvek príspevky uverejnené na webe, ak podľa jeho názoru váš príspevok nespĺňa štandardy pre obsah stanovené v týchto podmienkach .

9.8 SendSMSGate uplatňuje retenčné obdobia pre obsah predložený klientmi, ako je uvedené v článku 8 Zásad ochrany osobných údajov .

10. Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie

10.1 Musíte sa riadiť týmito podmienkami a výslovne súhlasiť s tým, že nebudete používať webovú stránku, softvér alebo služby na vykonávanie žiadneho z nasledujúcich krokov, ktorý je prísne zakázaný :

10.1.1 Zapojte sa do nevhodného správania vrátane :

10.1.1.1 Používajte webovú stránku, softvér alebo služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje všetky príslušné miestne, národné alebo medzinárodné zákony alebo nariadenia ;

10.1.1.2 Obťažujte, zneužívajte, sledujte, vyhrážajte sa, hanobte alebo inak porušujte alebo porušujte práva iných (vrátane súkromia, reklamy a vlastníckych práv) .

10.1.2. Skreslite svoju totožnosť alebo predstierajte identitu akejkoľvek osoby alebo subjektu, vrátane, ale nielen, akéhokoľvek personálu SendSMSGate ;

10.1.3. Zapojte sa do nezákonných, podvodných, zavádzajúcich alebo klamlivých obchodných praktík ;

10.1.4. Posielajte akýmkoľvek spôsobom škodlivý obsah vrátane neplnoletých osôb ;

10.1.5. Odosielajte obsah, ktorý sa môže považovať za nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, propagáciu, nevyžiadanú poštu, spam, pyramídové schémy, reťazové listy alebo akúkoľvek inú formu ponuky alebo nedodržiavanie platných zákonov na ochranu súkromia a komunikácie ;

10.1.6. Odosielajte obsah ako komerčnú správu bez vyžadovaného predchádzajúceho prihlásenia a jasného mechanizmu zrušenia ;

10.1.7. Posielajte reklamné správy bez toho, aby o to príjemca požiadal a / alebo ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi o mobilnom a priamym marketingu ;

10.1.8. Spôsobiť poškodenie alebo prerušenie, vrátane :

10.1.8.1. Zavádzanie alebo pokus o zavedenie vírusov alebo iných škodlivých počítačových kódov, súborov alebo programov, ktoré prerušujú, ničia alebo obmedzujú funkčnosť webovej stránky, softvéru alebo služieb ;

10.1.8.2. Pokus o prienik do, poškodenie, zakázanie, preťaženie alebo narušenie serverov alebo sietí SendSMSGate alebo narušenie, zakázanie alebo iné narušenie riadneho fungovania webovej stránky, softvéru alebo služieb vrátane, okrem iného, ​​akýchkoľvek aktov preprogramovania, dekódovania a manipulácie. ;

10.1.8.3. Zapojte sa do akejkoľvek činnosti, ktorá spôsobí alebo podporí akékoľvek poškodenie alebo poškodenie proti SendSMSGate alebo akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi ;

10.1.8.4. Zmena, úprava, preklad, prispôsobenie, rozobratie, dekompilácia alebo spätná analýza akýchkoľvek softvérových programov alebo skriptov, ktoré používa spoločnosť SendSMSGate v súvislosti s webovou stránkou, softvérom alebo službami. ;

10.1.8.5. V žiadnom prípade znižovať kvalitu, zasahovať do výkonu alebo rušiť funkčnosť webovej stránky alebo služieb ;

10.1.8.6. Nedodržanie alebo nedodržanie akýchkoľvek požiadaviek, postupov, politík alebo predpisov spoločnosti SendSMSGate týkajúcich sa webovej stránky, softvéru alebo služieb ;

10.1.9. Získajte neoprávnený prístup, vrátane :

10.1.9.1. Pokúste sa získať neoprávnený prístup k počítačovej sieti SendSMSGate alebo k účtom všetkých používateľov ;

10.1.9.2. Používajte technológiu alebo iné prostriedky na prístup k neautorizovanému obsahu alebo neverejným priestorom vrátane, okrem iného, ​​použitia robotov, pavúkov alebo prehľadávačov. ;

10.1.10. Vykonávanie protiprávneho a trestného konania vrátane :

10.1.10.1. Zapojte sa do konania, ktoré by predstavovalo trestný čin, alebo povzbudzujte ostatných k tomu, aby sa dopustili takéhoto konania alebo ktoré by porušovalo príslušné zákony a nariadenia ;

10.1.10.2. Používanie webovej stránky, softvéru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý predstavuje alebo porušuje akýkoľvek zákon alebo právny predpis, a vy osobitne súhlasíte, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony týkajúce sa prenosu údajov z jurisdikcie, ktorá riadi vaše činnosti. ;

10.1.10.3. Zneužitie webovej stránky, softvéru alebo služby na nezákonné alebo neoprávnené účely .

10.2. Ste zodpovední za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových programov a platforiem s cieľom prístupu na webovú stránku, softvér a služby. Musíte používať antivírusový softvér .

10.3. Nesmiete zneužívať webovú stránku, softvér a služby vedome zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa snažiť získať neoprávnený prístup k webovej stránke, softvéru alebo službám, serveru, na ktorom sú webové stránky a softvér uložené, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k webovej stránke a softvéru. Nesmiete zaútočiť na webovú stránku a softvér prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia by ste sa dopustili trestného činu. SendSMSGate okamžite oznámi každé takéto porušenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní a oznámi im svoju totožnosť, ak je známa pre SendSMSGate. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať webovú stránku, softvér alebo služby okamžite zanikne .

10.4. Ak dôjde k porušeniu ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku 9 alebo iného ustanovenia v týchto podmienkach, SendSMSGate môže podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za vhodné. .

10.5. Nedodržanie týchto podmienok predstavuje závažné porušenie podmienok, za ktorých máte povolenie používať webovú stránku, softvér a služby, a môže mať za následok, že spoločnosť SendSMSGate podnikne všetky alebo niektoré z nasledujúcich akcií :

10.5.1. Okamžité, dočasné alebo trvalé odvolanie vášho práva na používanie webovej stránky, softvéru a služieb ;

10.5.2. Okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie všetkých príspevkov alebo materiálov, ktoré ste vložili / preniesli prostredníctvom Webovej stránky, softvéru alebo služieb ;

10.5.3. Vydanie varovania pre vás ;

10.5.4. Súdne konania proti vám na náhradu všetkých nákladov na základe odškodnenia (vrátane, ale nielen, primeraných administratívnych a právnych nákladov), ktoré sú výsledkom porušenia ;

10.5.5. Ďalšie právne kroky proti vám;

10.5.6. Je potrebné sprístupniť takéto informácie orgánom činným v trestnom konaní, ako je SendSMSGate, primerane.

10.6. SendSMSGate vylučuje zodpovednosť za kroky podniknuté v reakcii na porušenie týchto podmienok. Odpovede opísané v týchto podmienkach nie sú obmedzené a SendSMSGate môže podniknúť akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považuje za účelné.

11. Duševné vlastníctvo

11.1 SendSMSGate, logo SendSMSGate a všetky ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá SendSMSGate použité v spojení s webovou stránkou, softvérom a službami sú vlastníctvom SendSMSGate .

11.2 Všetky autorské práva, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a ďalšie práva duševného vlastníctva obsiahnuté na webovej stránke, softvéri a službách sú výhradným vlastníctvom spoločnosti SendSMSGate alebo jej poskytovateľov licencie, z ktorých každý si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa týchto materiálov. Ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá tretích strán sú ochranné známky príslušných vlastníkov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu SendSMSGate alebo súhlasu príslušného držiteľa ochrannej známky sa nesmú kopírovať, napodobňovať ani používať žiadne značky, ani celkom ani sčasti..

11.3 Týmto vám SendSMSGate udeľuje celosvetovú, nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie webovej stránky a softvéru za podmienok stanovených v týchto podmienkach. .

11.4 Môžete si vytlačiť jednu kópiu a môžete si stiahnuť výpisy z akýchkoľvek stránok z webovej stránky pre svoje osobné použitie a môžete upozorniť ostatných vo vašej organizácii na obsah zverejnený na webovej stránke. .

11.5 Nesmiete upravovať papierové ani digitálne kópie žiadneho materiálu, ktorý ste si nejakým spôsobom vytlačili alebo stiahli, a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie alebo grafiku oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu. .

11.6 Stav SendSMSGate (a status všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na Webe a Softvéri musí byť vždy potvrdený .

11.7 Nesmiete používať žiadnu časť obsahu webovej stránky, softvéru alebo služieb na komerčné účely bez toho, aby ste na to dostali licenciu od SendSMSGate alebo jej poskytovateľov licencie.

11.8 Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete ktorúkoľvek časť webovej stránky alebo softvéru v rozpore s týmito podmienkami, vaše právo používať webovú stránku, softvér a služby okamžite zaniknú a na základe rozhodnutia SendSMSGate musíte vrátiť alebo zničiť akékoľvek kópie. materiálu, ktorý ste vytvorili .

12. Ochrana údajov a súkromie

12.1 Akékoľvek osobné údaje, ktoré klienti poskytnú pri používaní webovej stránky, softvéru alebo služieb, sa použijú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Okrem prípadov opísaných v Zásadách ochrany osobných údajov môže spoločnosť SendSMSGate spracovávať vaše údaje pri návšteve webovej stránky, keď sa údaje automaticky prijímajú a zaznamenávajú z vášho prehliadača do protokolov servera SendSMSGate, vrátane informácií o prihlásení, typu a verzie prehľadávača, operačného systému a platforma, adresa IP, informácie o prehľadávači a relácii, súbory cookie a požadované stránky. SendSMSGate to robí za účelom zlepšenia webových stránok a služieb a tiež pochopenia trendov, vrátane :

12.1.1 monitorovať vzorce používania, ako sú dátumy prihlásenia a objemy údajov, aby pochopili, ako sa používajú webová stránka, softvér a služby ;

12.1.2 z bezpečnostných dôvodov vrátane identifikácie a autentifikácie ;

12.1.3 na štatistické a analytické účely ;

12.1.4 sledovať a predchádzať podvodom a zneužitiu. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu návštevníci webových stránok ich anonymne prehliadať a nebudú o nich zhromažďované žiadne osobné údaje, pokiaľ sa neposkytnú spoločnosti SendSMSGate osobitne. .

13. Používanie cookies

13.1 SendSMSGate používa na webe štandardnú technológiu nazývanú „cookies“

13.2 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa sťahujú do počítača alebo mobilného zariadenia návštevníkov webových stránok. Cookies sa používajú na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali lepším a efektívnejším spôsobom. Môžu to urobiť, pretože webové stránky môžu tieto súbory čítať a zapisovať, čo im umožňuje spoznať návštevníkov a zapamätať si dôležité informácie, ktoré uľahčia používanie a navigáciu na webovej stránke. Na konci relácie prehliadača vyprší platnosť niektorých súborov cookie, známych ako „súbory cookie relácie“. Ďalšie súbory cookie, známe ako „trvalé súbory cookie“, sa medzi reláciami prehliadača ukladajú v počítači alebo mobilnom zariadení. Viac informácií o cookies nájdete na www.cookiecentral.com alebo www.aboutcookies.org.

13.3 Cookies SendSMSGate nezhromažďujú žiadne osobné údaje a akékoľvek informácie zhromaždené pomocou cookies sa zhromažďujú súhrnne a anonymne. SendSMSGate používa cookies, aby vám ponúkol lepšiu službu.

13.4 SendSMSGate používa na autentifikáciu, relácie a analytické cookies webových stránok .

13.5 Web obsahuje upozornenie na používanie cookies. Poskytnutím súhlasu s použitím cookies na webe súhlasíte s použitím cookies .

14. Webové stránky tretích strán

14.1 Webové stránky, softvér alebo služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré spoločnosť SendSMSGate nekontroluje a ktoré prevádzkujú tretie strany. Ak pristupujete na webové stránky tretích strán, robíte tak na svoje vlastné riziko. SendSMSGate nezodpovedá, priamo ani nepriamo, za obsah webových stránok tretích strán alebo za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek taký obsah, tovar alebo služby dostupné na akejkoľvek takejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej..

15. Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

15.1 Webová stránka, softvér a služby sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“. V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť SendSMSGate vylučuje všetky záruky, podmienky, vyhlásenia alebo iné podmienky akéhokoľvek druhu, ktoré sa môžu vzťahovať na webovú stránku, softvér alebo služby, vrátane toho, že webová stránka, softvér alebo služby sú vhodné na vaše zamýšľané použitie, bezplatný, bezchybný, spoľahlivý, včasný, úplne bezpečný, bez vírusov alebo dostupný. Akékoľvek zastúpenie, podmienka alebo záruka, ktoré by mohli byť obsiahnuté alebo začlenené do týchto podmienok zákonom, obyčajovým právom alebo inak, sú vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom. SendSMSGate závisí od spoľahlivosti internetu a vášho používania vášho vlastného zariadenia na prístup na webovú stránku, softvér a služby, a preto spoločnosť SendSMSGate neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o výsledky alebo výsledky používania webovej stránky, softvéru alebo služieb. Aj keď SendSMSGate robí všetko, čo je v jeho silách, aby obmedzil prerušenie na minimum, Web, Softvér alebo Služby môžu byť z času na čas dočasne pozastavené, aby mohli vykonávať údržbárske a podporné práce a podľa potreby aj na iné účely..

15.2 Služby sa poskytujú na profesionálnej úrovni v súlade so všeobecne uznávanými priemyselnými normami a vo všetkých významných hľadiskách v súlade so všetkými platnými zákonmi, inými právnymi predpismi a predpismi. SendSMSGate vynaloží maximálne úsilie na udržiavanie webovej stránky, softvéru a služieb a poskytne potrebnú podporu klientom .

15.3 Služby uľahčujú zasielanie a prijímanie textových správ SMS vašim určeným príjemcom. SendSMSGate nezasiela ani nezaväzuje zasielanie SMS správ, za ktoré zodpovedá príslušný operátor mobilnej siete alebo poskytovateľ telekomunikačných služieb. Zatiaľ čo spoločnosť SendSMSGate vynaloží všetko komerčne primerané úsilie na čo najrýchlejší prenos textových správ SMS príslušnému prevádzkovateľovi mobilnej siete alebo poskytovateľovi telekomunikačných služieb, za konečné doručenie všetkých textových správ SMS určeným príjemcom je zodpovedný tento prevádzkovateľ alebo poskytovateľ. SendSMSGate nepreberá zodpovednosť, ak konečné doručenie nebude úspešné z dôvodu konania, opomenutia alebo iného zlyhania príslušného operátora mobilnej siete alebo poskytovateľa telekomunikačných služieb. Preto spoločnosť SendSMSGate nezodpovedá za žiadne straty ani škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, aj keď je to možné, vznikajúce na základe alebo v súvislosti s :

15.3.1 Použitie alebo nemožnosť používať webovú stránku, softvér alebo služby ;

15.3.2 Použitie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah zobrazený na webovej stránke alebo v softvéri ;

15.3.3 Neschopnosť operátora mobilnej siete alebo poskytovateľa telekomunikačných služieb doručiť textovú správu SMS .

15.4 SendSMSGate nezodpovedá za žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom odmietnutia služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže nakaziť vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný vlastnícky materiál v dôsledku vášho používania webovej stránky , Softvér alebo Služby alebo z dôvodu, že sťahujete akýkoľvek obsah z tohto obsahu alebo z akejkoľvek webovej stránky s ním spojenej .

15.5 Spoločnosť SendSMSGate ďalej nezodpovedá za konanie, opomenutie alebo zastavenie služieb tretími stranami. Poskytovatelia tretích strán môžu napríklad poskytovať virtuálne mobilné čísla na poskytovanie SMS správ. SendSMSGate nezodpovedá ani nezodpovedá za aktivity tretích strán, nad ktorými nemá SendSMSGate kontrolu .

15.6 SendSMSGate nezodpovedá za žiadne náklady, výdavky, stratu príjmu, príjmy alebo podnikanie vyplývajúce z okolností, ktoré sú mimo jeho kontrolu, vrátane, ale nielen, oneskorení, strát, chýb alebo opomenutí spôsobených zlyhaním systému alebo napájania, nedostupnosťou alebo zlyhanie akéhokoľvek telekomunikačného alebo iného systému na prenos údajov alebo internetových zariadení, požiaru, povodne, zemetrasenia, prírodných alebo prírodných činov, vojenských činov, terorizmu, štrajku, vládnych obmedzení, zmeny v akomkoľvek zákone alebo nariadení,.

15.7 Akýkoľvek obsah obsiahnutý v Službách poskytovaných ktorýmkoľvek užívateľom nepredstavuje žiadne potvrdenie alebo odporúčanie SendSMSGate k takémuto obsahu alebo informáciám. SendSMSGate sa preto zrieka akejkoľvek zodpovednosti a zodpovednosti vyplývajúcich z akéhokoľvek spoliehania sa na takýto obsah kohokoľvek, kto môže byť informovaný. Beriete na vedomie, že SendSMSGate nemá kontrolu nad obsahom, ktorý je obsiahnutý a ktorý prechádza webovou stránkou, softvérom alebo službami alebo akým spôsobom sú služby používateľmi využívané. SendSMSGate nesleduje ani moderuje Obsah ani jeho zdroj. SendSMSGate nezodpovedá ani nezodpovedá za vplyv obsahu na používateľov, ani nezodpovedá za nepresný, neúplný alebo nevhodný obsah, ktorý nesiete výhradnú zodpovednosť za poskytnutie alebo odoslanie tohto obsahu. .

15.8 Aj keď SendSMSGate implementuje elektronickú a fyzickú bezpečnosť s cieľom znížiť riziko nesprávneho prístupu alebo manipulácie s údajmi, SendSMSGate nemôže zaručiť bezpečnosť alebo integritu údajov a nenesie zodpovednosť za porušenie bezpečnosti, celistvosti alebo odpočúvania počas prepravy ani za žiadne škody, ktoré môžu Výsledkom vášho počítača alebo iného majetku je použitie webu alebo služieb.

15.9 DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO UPLATNITEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OD POSKYTOVANIA ODPOVEDE ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, PUNITÍVNE, NEDOSTATOČNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ POŠKODENIA ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, KTORÉ SÚ ČOKOJKOKOĽVEK ZNAMIJÚ V RÁMCI; , ÚDAJE, PREDAJ, PODNIKANIE, DOBRÉ MNOŽSTVO, ZOBRAZENIE, PRÍJMY, ZISKY ALEBO PREDPOKLADANÉ ÚSPORY, VYPLÝVAJÚCE Z NEBEZPEČENÝCH SPÔSOBOV S POUŽITÍM ALEBO VÝKONNOSTI WEBOVEJ STRÁNKY, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB, ZOSTATOK ALEBO NESPRÁVNOSŤ POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB, POSKYTNUTIE ALEBO NEPORUŠENIE POSKYTOVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB ALEBO ZA ŽIADNE INFORMÁCIE ALEBO INÝ OBSAH ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM NEBO INÝCH OBSAHOV VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB. POKIAĽ NEMÁTE S WEBOVOU STRÁNKOU, SOFTVÉrom ALEBO SLUŽBAMI ALEBO AKÝMIKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK, VAŠE SOLÉ A VÝHRADNÉ NÁPRAVNÉ PROSTREDIE ZASTAVIŤ POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, SOFTVÉRU A SLUŽIEB .

15.10 S výhradou bodu 15.9 vyššie celková zodpovednosť spoločnosti SendSMSGate voči vám v súvislosti so všetkými stratami, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s týmito Podmienkami, či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti), porušení zákonnej povinnosti alebo inak, v žiadnom prípade nepresiahne cena objednaných služieb .

15.11 Nič v týchto Zmluvných podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť SendSMSGate za smrť alebo zranenie alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie alebo akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov. .

16. odškodnenie

16.1 Súhlasíte s tým, že budete obhajovať a odškodňovať spoločnosť SendSMSGate za akékoľvek nároky, príčiny žaloby, nároky, vymáhanie, straty, škody, pokuty, pokuty alebo iné náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu alebo povahy, vrátane, ale nielen, primeraných právnych a účtovných poplatkov, ktoré vznikajú alebo súvisia s vaším používaním alebo zneužitím alebo prístupom na webovú stránku, softvér a / alebo služby alebo inak z vášho porušenia týchto podmienok alebo porušenia vás alebo akejkoľvek tretej strany používajúcej váš účet, duševného vlastníctva alebo iného právo akejkoľvek osoby alebo subjektu.

17. Modifikácia a ukončenie

17.1 SendSMSGate môže kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky alebo ukončiť vaše používanie webovej stránky, softvéru alebo služieb podľa vlastného uváženia. SendSMSGate si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť akúkoľvek časť, aspekt, funkciu alebo funkčnosť Webu, Softvéru alebo Služieb z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia. Pokračujúce používanie webovej stránky, softvéru alebo služieb sa považuje za akceptáciu akýchkoľvek zmenených alebo aktualizovaných podmienok vrátane akýchkoľvek zmien cien služieb. .

17.2 SendSMSGate si vyhradzuje právo ukončiť vaše používanie webovej stránky, softvéru alebo služieb kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nielen, porušenia týchto podmienok, ktoré sa určia podľa uváženia SendSMSGate. .

17.3 Povinnosť Klienta uhradiť všetky vzniknuté a splatné poplatky pred pozastavením alebo ukončením Služby, pokračuje aj po pozastavení alebo ukončení Služieb. .

17.4 Pri ukončení, z akéhokoľvek dôvodu, súhlasíte s tým, že okamžite prestanete používať webovú stránku, softvér a služby a SendSMSGate pre vás nebude mať žiadnu povinnosť po ukončení .

17.5 Po každom ukončení platnosti zanikajú práva a licencie, ktoré vám boli udelené v tomto dokumente, a musíte zastaviť akékoľvek využívanie Služieb .

18. Rozhodné právo, jurisdikcia a oddeliteľnosť

18.1 Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Škótska, Spojeného kráľovstva a akýkoľvek spor alebo nárok vznikajúci z alebo v súvislosti s jeho predmetom alebo vznikom (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa riadi a vykladá v súlade s zákon Škótska, Spojené kráľovstvo.

18.2 Súdy Škótska v Spojenom kráľovstve majú výlučnú jurisdikciu na riešenie sporov alebo nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Zmluvných podmienok považujú za neplatné alebo sa stanú neplatnými, platnosť ostatných ustanovení nebude dotknutá .

Začnite posielať SMS správy z celého sveta
teraz!

Začať pracovať je ľahké
1 Prihlásiť Se
2 Získajte bezplatné kredity
3 Pošlite prvú SMS

Začať pracovať je ľahké
práve teraz