Zásady ochrany osobných údajov

 Zásady ochrany osobných údajov - SendSMSGate
Combined Shape

Zásady ochrany osobných údajov

úvod

Táto politika popisuje zásady spracovania osobných údajov, ktoré sa odosielajú na server SendSMSGate alebo ktoré sú inak dostupné spoločnosti SendSMSGate v súvislosti s používaním klientmi a inými používateľmi webových stránok, softvéru a služieb.

Táto politika predstavuje dohodu medzi klientmi a SendSMSGate, ktorá uvádza, ako osobné údaje poskytnuté klientmi spracováva spoločnosť SendSMSGate v mene klientov.

Pozorne si prečítajte tieto pravidlá, aby ste pochopili postupy, ktoré sa pri spracovaní osobných údajov uplatňujú v systéme SendSMSGate.

Tieto zásady tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody uzatvorenej medzi klientmi a SendSMSGate. Prostredníctvom prezerania webovej stránky a / alebo používania softvéru a služieb klient potvrdzuje, že sa oboznámil s touto politikou, porozumel jej a súhlasil s jej podmienkami. Po úvodnej registrácii v SendSMSGate klienti (prostredníctvom ich oprávnených zástupcov) vyššie uvedené potvrdia aj kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť môj účet“, ktoré prehlasuje, že Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov a súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené v tieto zásady.

Táto politika tiež predstavuje dohodu medzi klientmi (ako prevádzkovateľ osobných údajov) a SendSMSGate (ako spracovateľom osobných údajov) v zmysle článku 28 GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rada).

SendSMSGate má právo z času na čas jednostranne prehodnotiť a zmeniť a doplniť túto politiku. Preto spoločnosť SendSMSGate odporúča pravidelne prehodnocovať politiku v prípade akýchkoľvek zmien v politike. Pokračujúce používanie webovej stránky, softvéru a služieb znamená súhlas s akýmikoľvek takýmito zmenami.

Ak Klient alebo iní používatelia nesúhlasia so žiadnymi alebo so všetkými podmienkami tejto politiky alebo s jej prípadnými zmenami, mali by okamžite zavrieť webovú stránku a prestať používať softvér a služby.

Spoločnosť SendSMSGate vypracovala túto politiku v spolupráci so svojimi právnymi poradcami v súlade s požiadavkami GDPR. SendSMSGate sa snaží, aby spracovanie osobných údajov bolo v úplnom súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

1. Definícia

1.1 Klient (klienti) sú právnické osoby (alebo fyzické osoby ako oprávnení zástupcovia právnických osôb), ktoré sa zaregistrujú na Webovej stránke a používajú ju a Softvér podľa týchto Podmienok na účely využívania Služieb.

1.2 Subjekty údajov znamenajú všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa predkladajú SendSMSGate v súvislosti s používaním Webových stránok, Softvéru a Služieb, vrátane príjemcov Služieb (klientov Klientov).

1.3 GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES.

1.4 Zásady znamenajú tieto zásady ochrany osobných údajov SendSMSGate, ktoré sa čas od času menia a dopĺňajú.

1.5 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

1.6 Spracovaním sa rozumie každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo inak sprístupnenie, zarovnanie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

1.7 Služba (služby) znamená obchodnú službu textových správ na odosielanie oznámení, upozornení, upomienok, potvrdení a marketingových kampaní SMS. Služba sa poskytuje prostredníctvom webovej platformy SMS založenej na webe alebo pomocou softvéru.

1.8 Softvér znamená webové rozhranie, mobilnú aplikáciu a ďalší stiahnuteľný a integrovateľný softvér vyvinutý a udržiavaný SendSMSGate na účely poskytovania Služieb.

1.9 SendSMSGate znamená obchodný názov spoločnosti PROMIT GROUP, komanditnej spoločnosti so sídlom v Škótsku vo Veľkej Británii pod číslom spoločnosti SL029222 so sídlom v Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Škótsko, EH2 1JE a všetky jej pridružené spoločnosti.

1.10 Podmienky znamenajú podmienky služby SendSMSGate, ktoré stanovujú podmienky používania webovej stránky, softvéru a služieb klientmi a inými používateľmi.

1.11 Webová stránka znamená webovú stránku SendSMSGate www.sendsmsgate.com a prístup k cloudu pomocou softvéru www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Osobné údaje, ktoré odosielajú procesy SendSMSGate. Ciele spracovania osobných údajov

2.1 Za účelom poskytovania webovej stránky, softvéru a služieb, SendSMSGate spracúva osobné údaje, ktoré klienti poskytujú o svojich vlastných klientoch, ktorí sú príjemcami služieb. Typy takýchto údajov nie sú obmedzené a závisia od rozhodnutia klientov o tom, ako chcú služby využívať, a vo všeobecnosti zahŕňajú meno, kontaktné telefónne číslo, ale môžu zahŕňať aj e-maily, avatary, krajinu, adresy atď.

2.2 SendSMSGate vedie register osobných údajov, ktoré spracúva v súlade s touto politikou.

2.3 SendSMSGate spracováva osobné údaje na:

2.3.1 používanie Softvéru a Služieb Klientmi, a to aj vtedy, keď spoločnosti SendSMSGate odovzdávajú informácie o svojich klientoch;

2.3.2 komunikácia medzi klientmi a / alebo dátovými subjektmi s podporou zákazníka SendSMSGate v spojení s webovou stránkou, softvérom a službami;

2.4 SendSMSGate úzko spolupracuje s tretími stranami (vrátane napríklad obchodných partnerov, subdodávateľov v oblasti technických, platobných a doručovacích služieb, reklamných sietí, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov informácií o vyhľadávaní, úverových referenčných agentúr) a môže od nich prijímať osobné údaje;

2.5 SendSMSGate posiela klientom správy elektronickými prostriedkami (e-mailom alebo SMS) s informáciami o vylepšeních webových stránok, softvéru a služieb, nových návrhoch a vývoji (priamy marketing). SendSMSGate posiela takéto správy na kontaktné údaje poskytnuté zástupcami klientov v čase registrácie alebo aktualizované neskôr. Klienti týmto potvrdzujú a zaručujú, že kontaktné údaje poskytnuté zástupcami klientov sú vždy firemnými údajmi klientov, ale nie osobnými kontaktnými údajmi zástupcov, a preto spoločnosť SendSMSGate môže tieto kontaktné údaje voľne používať na zasielanie svojich marketingových správ bez akýchkoľvek ďalších prekážok. , Klienti sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odberu spravodajcov kliknutím na zodpovedajúci konkrétny odkaz obsiahnutý v každom bulletine.

3. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

3.1 SendSMSGate spracúva osobné údaje v súlade so zákonmi o umiestnení SendSMSGate a jeho pridružených spoločností, kde sa spracúva osobné údaje.

3.2 SendSMSGate spracúva osobné údaje, ktoré mu boli predložené klientmi na základe zmlúv s klientmi za účelom použitia webovej stránky, softvéru a služieb av rozsahu, v akom tieto údaje poskytujú klienti.

3.3 V súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR sú Klienti prevádzkovateľmi osobných údajov, ktoré zasielajú spoločnosti SendSMSGate za účelom používania webovej stránky, softvéru a služieb vrátane údajov týkajúcich sa klientov klientov. ktoré klienti odosielajú na odosielanie a prijímanie SMS správ od svojich klientov ako príjemcov.

3.4 Podľa článku 4 ods. 8 GDPR SendSMSGate pôsobí ako spracovateľ v mene klienta pri spracovaní osobných údajov predložených klientmi. Klienti preto:

3.4.1 sú plne zodpovedné za spracovanie osobných údajov, ktoré predložia SendSMSGate;

3.4.2 záruka spoločnosti SendSMSGate výslovne, že klienti na používanie webovej stránky, softvéru a služieb majú všetky potrebné súhlasy a / alebo iné právne dôvody od dotknutých osôb na zákonné spracovanie osobných údajov v súlade s touto politikou;

3.4.3 potvrdzujú, že od dotknutých osôb získali všetky potrebné súhlasy na zasielanie osobných údajov na server SendSMSGate a spracovanie týchto údajov v súlade s podmienkami tejto politiky;

3.4.4 mať úplný prehľad o osobných údajoch, ktoré odosielajú spoločnosti SendSMSGate, a zaručiť, že všetky tieto údaje, ktoré predložia, sú potrebné na to, aby mohli používať webovú stránku, softvér a služby a aby boli neustále aktualizované;

3.4.5 zaväzujú sa bezodkladne informovať spoločnosť SendSMSGate o uplynutí právnych dôvodov na spracovanie, zmenu, nepresnosť alebo zmenu osobných údajov, ktoré klienti zasielajú spoločnosti SendSMSGate.

3.5 Pri využívaní služieb pre priamy marketing sú klienti zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych požiadaviek súvisiacich s právami priameho marketingu a práv dotknutých osôb. SendSMSGate poskytuje iba platformu na odosielanie správ, ale klienti sú výlučne zodpovední za obsah správ odosielaných pomocou Služieb. Klienti chápu, že v rôznych krajinách existujú rôzne právne pravidlá pre priamy marketing. Ak sa služby využívajú na priamy marketing, musia klienti splniť všetky požiadavky na priamy marketing v krajine, v ktorej má príjemca správy o priamom marketingu bydlisko. Napríklad v krajinách EÚ sú klienti povinní posielať s priamym marketingom správu s informáciami o tom, ako sa môže dotknutá osoba vzdať priameho marketingu, a existujú aj určité požiadavky na obsah komerčných správ.

3.6 SendSMSGate spracúva osobné údaje iba na základe zdokumentovaných pokynov od klientov. Klienti vkladajú tieto pokyny pomocou Služieb (napr. Vložením príkazu na odosielanie správ svojim klientom) a súhlasom s Pravidlami a podmienkami. Pokyny Klienta na spracovanie osobných údajov musia byť vždy v súlade s platnými zákonmi a spoločnosť SendSMSGate si vyhradzuje právo odmietnuť splnenie pokynov, ktoré sú podľa názoru spoločnosti SendSMSGate nezákonné.

3.7 S ohľadom na povahu spracovania bude SendSMSGate pomáhať klientom primeranými technickými a organizačnými opatreniami, pokiaľ je to možné, pri plnení povinnosti klientov reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby stanovené v GDPR, vrátane práva na prístup k osobným údajom dotknutými osobami, práva na opravu, práva na zabudnutie, práva na obmedzenie spracovania atď. SendSMSGate prijíma pokyny na plnenie práv dotknutých osôb iba od klientov. Ak sa Dotknuté osoby priblížia k serveru SendSMSGate so žiadosťami o splnenie svojich práv, spoločnosť SendSMSGate informuje Klientov a koná podľa pokynov Klientov. Povinnosť vymazať údaje dotknutých osôb zostáva vždy na klientovi a spoločnosť SendSMSGate nebude vymazávať údaje pre klientov a v ich mene, pokiaľ nie je v politike alebo podmienkach výslovne stanovené inak.

3.8 SendSMSGate pomáha klientom pri zabezpečovaní dodržiavania povinností zaručenia bezpečnosti spracovania osobných údajov stanovených GDPR pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má SendSMSGate k dispozícii. Spoločnosť SendSMSGate sa okrem iného zaväzuje:

3.8.1 uplatňovať vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti, dôvernosti a integrity údajov. Presnejšie, príslušné bezpečnostné opatrenia SendSMSGate sú opísané v oddiele 6 nižšie;

3.8.2 pravidelne monitorovať svoje interné procesy a technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že spracovanie osobných údajov je v súlade s platnými právnymi predpismi. SendSMSGate bude tiež v maximálnej možnej miere monitorovať spracovanie osobných údajov vykonávané tretími stranami (pozri odsek 4.3);

3.8.3 oznámiť klientom v čo najvýhodnejšom možnom čase, za okolností a bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa dozvedeli o akejkoľvek náhodnej, neoprávnenej alebo nezákonnej likvidácii, strate, zmene alebo zverejnení alebo prístupe , osobné údaje (porušenie bezpečnosti). Po konzultácii s klientmi podnik SendSMSGate prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie údajov a obmedzenie možných škodlivých účinkov na dotknuté osoby;

3.8.4 spolupracovať s klientmi a poskytovať im informácie a pomoc, pokiaľ je to možné, v súvislosti s porušeniami bezpečnosti, a to aj pri komunikácii s orgánmi dohľadu a dotknutými osobami;

3.8.5 spolupracovať a pomáhať klientom pri vykonávaní hodnotení dopadov na spracovanie, ak sú uplatniteľné.

3.9 SendSMSGate sprístupní klientom všetky informácie potrebné na preukázanie súladu s povinnosťami stanovenými v článku 28 GDPR a umožní a prispieva k auditom vrátane inšpekcií vykonávaných klientmi alebo iným audítorom povereným klientmi (všetko na náklady). klientov). Audity a inšpekcie na mieste musia byť dohodnuté s SendSMSGate vopred, musia byť vykonané počas normálnej pracovnej doby a nesmú neprimerane narušiť každodennú činnosť a podnikanie SendSMSGate. Právo na audity a inšpekcie sa nevzťahuje na zariadenia a priestory tretích strán.

4. Prenos osobných údajov tretím stranám

4.1 Pri poskytovaní služieb a prístupe na webovú stránku a softvér používa SendSMSGate rôznych poskytovateľov služieb tretích strán, ktorým môže tiež prenášať osobné údaje (ďalej len „tretie strany“). Na základe tejto doložky sú klienti náležite informovaní a výslovne alebo úplne oprávňujú používať zodpovedajúcich poskytovateľov služieb tretích strán a poskytovať im osobné údaje podľa potreby. Medzi týchto poskytovateľov služieb patria:

4.1.1 Poskytovatelia serverových služieb;

4.1.2 Služby v oblasti vývoja webových stránok, softvéru a služieb, vrátane vývoja softvéru, spracovania analytických údajov, sledovania chýb PHP a JavaScript;

4.1.3 Poskytovatelia bezpečnostných opatrení vrátane ochrany pred podvodmi, ochrany a šifrovania prenosu SendSMSGate, nástroja na zisťovanie autorít domén e-mailov;

4.1.4 Poskytovatelia e-mailových služieb;

4.1.5 Poskytovatelia služieb na odosielanie / prijímanie SMS;

4.1.6 Poskytovatelia komunikačných služieb;

4.1.7 Poskytovatelia účtovných a platobných služieb;

4.1.8 Poskytovatelia služieb podpory zákazníkov;

4.1.9 Poskytovatelia služieb spracovania údajov.

4.2 SendSMSGate informuje klientov o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa pridania alebo nahradenia spracovateľov tretích strán a dáva klientom možnosť vzniesť námietky proti takýmto zmenám. SendSMSGate má právo zastaviť poskytovanie Služieb Klientom, ktorí nesúhlasia so zmenou týkajúcou sa pridávania alebo výmeny procesorov.

4.3 SendSMSGate uzavrela individuálne zmluvy o poskytovaní služieb s niektorými poskytovateľmi služieb. Vzťahy s ostatnými sú založené na všeobecných podmienkach poskytovania služieb. Pred vstupom do vzťahov s poskytovateľmi služieb tretích strán sa spoločnosť SendSMSGate snaží vyvinúť maximálne úsilie, aby zaručila, že podmienky spracovania osobných údajov jej partnerov sú v súlade so zásadami tejto politiky a príslušných zákonov. Za týmto účelom spoločnosť SendSMSGate dôkladne prehodnotí podmienky spracovania osobných údajov jej partnermi. Okrem toho SendSMSGate starostlivo monitoruje prebiehajúce vzťahy s poskytovateľmi služieb tretích strán a v prípade ich nesúladu okamžite ukončí vzťahy s nimi.

4.4 SendSMSGate zverejňuje osobné údaje svojej pridruženej spoločnosti v Európskej únii, ktorá je spoločnosťou PROMIT GROUP LP (registračný kód SL029222, so sídlom v Edinburghu, Škótsko, Veľká Británia), ktorá spracováva osobné údaje v mene SendSMSGate v súlade s touto politikou a príslušnými zákonmi.

4.5 Okrem toho môže SendSMSGate zverejňovať / prenášať osobné údaje: podľa platných zákonov, vrátane zákonov mimo umiestnenia SendSMSGate, jeho pridružených spoločností alebo dotknutých osôb;

4.5.1 dodržiavať právne postupy;

4.5.2 odpovedať na žiadosti verejných a vládnych orgánov vrátane verejných a vládnych orgánov mimo umiestnenia SendSMSGate a jej pridružených spoločností;

4.5.3 presadzovať tieto zásady alebo podmienky, chrániť operácie, práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok SendSMSGate a / alebo vykonávať dostupné prostriedky nápravy alebo obmedzovať škody.

4.5.4 SendSMSGate vynakladá maximálne úsilie, aby obmedzil množstvo osobných údajov, ktoré prenáša na spracovanie tretím stranám, pretože je to potrebné na poskytovanie konkrétnych služieb alebo na dosiahnutie konkrétnych cieľov.

4.6 Webové stránky a softvér môžu obsahovať odkazy, ktoré smerujú na iné webové stránky. Napríklad pri používaní platobných služieb treťou stranou, ako je napríklad Paysera, pri uskutočňovaní platby. Táto politika sa nevzťahuje na také webové stránky tretích strán, ktoré spoločnosť SendSMSGate nepracuje a spoločnosť SendSMSGate nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. SendSMSGate odporúča skontrolovať zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

5.1 V súvislosti s niektorými konkrétnymi vývojovými prácami, riešením problémov so službami, ukladaním údajov alebo inými potrebnými službami môže spoločnosť SendSMSGate preniesť osobné údaje dodávateľom spoločnosti SendSMSGate, z ktorých niektorí nemusia pracovať alebo nepracujú v Európskom hospodárskom priestore (tj 28 krajín Európskej únie + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), tu: tretie krajiny).

5.2 Úrovne ochrany údajov v tretích krajinách sa môžu líšiť od zodpovedajúcich úrovní Európskeho hospodárskeho priestoru a niektoré tretie krajiny môžu mať nižšiu úroveň ochrany údajov. Preto v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín môže byť riziko straty, zneužitia alebo zverejnenia osobných údajov vyššie v porovnaní s Európskym hospodárskym priestorom. Spoločnosť SendSMSGate však prijala všetky primerané opatrenia na ochranu osobných údajov v tretích krajinách. Naši dodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v tretích krajinách, sú zmluvne zaviazaní dodržiavať rovnakú úroveň ochrany údajov ako v Európskej únii.

5.3 Vzhľadom na vyššie uvedené klienti týmto výslovne potvrdzujú svoje vedomosti o menovanej možnosti prenosu osobných údajov do tretích krajín a možných rizikách takýchto prenosov. Klienti týmto výslovne potvrdzujú, že získali výslovný súhlas od všetkých dotknutých osôb, okrem iného od svojich klientov, ktorí sú príjemcami služieb, a od svojich vlastných zástupcov, ako to vyžaduje zákon na prenos ich osobných údajov do tretích krajín.

5.4 Niektorí z poskytovateľov SendSMSGate tretích strán sa nachádzajú aj v Spojených štátoch amerických. Niektoré z nich, ale nie všetky, sú certifikované Programom ochrany osobných údajov EÚ a USA, na ktorom sa dohodlo Ministerstvo obchodu USA a Európska únia v súvislosti s osobnými údajmi. Ďalšie informácie týkajúce sa programu EÚ na ochranu súkromia v EÚ a USA nájdete na webových stránkach amerického ministerstva obchodu na adrese www.privacyshield.gov. Prenos osobných údajov prostredníctvom SendSMSGate týmto poskytovateľom služieb, ktorí nemajú osvedčenie o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA, podlieha výslovnému súhlasu na prenos osobných údajov do tretích krajín, ako je uvedené vyššie.

5.5 SendSMSGate pri prenose osobných údajov do tretích krajín uplatňuje príslušné záruky.

6. Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov

6.1 SendSMSGate prijíma príslušné právne, organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia a údajov. Na ochranu osobných údajov pred neúmyselným alebo neoprávneným spracovaním, zverejnením alebo zničením sa uplatňujú bezpečnostné opatrenia.

6.2 SendSMSGate ukladá všetky osobné údaje na zabezpečené servery. Medzi bezpečnostné opatrenia patrí:

6.2.1 Prístup na servery je chránený individuálnymi účtami, užívateľskými menami a heslami pre každú oprávnenú osobu (zamestnancov / subdodávateľov);

6.2.2 SendSMSGate sleduje a zaznamenáva všetky aktivity na serveroch;

6.2.3 SendSMSGate môže okamžite uzavrieť prístup k serverom všetkým oprávneným osobám;

6.2.4 Prístup k serverom je obmedzený, pokiaľ ide o a) osoby, ktoré k nim majú prístup, b) informácie, ku ktorým majú oprávnené osoby prístup podľa podstaty svojich pracovných povinností, c) činnosti, ktoré môžu oprávnené osoby vykonávať s Osobné údaje uložené na serveroch;

6.2.5 SendSMSGate neustále kontroluje, kto z oprávnených osôb je skutočne povinný mať prístup k osobným údajom, a ak sa prístup nevyžaduje, zruší právo na prístup.

6.3 Prístup klientov do osobných skriniek na webe je chránený individuálnymi užívateľskými menami a heslami. Klienti sú zodpovední za zachovanie dôvernosti hesiel. Klienti sú povinní nezdieľať heslá s nikým. V prípade podozrenia na neoprávnený prístup do osobných skriniek Klientov a / alebo Osobných údajov sú Klienti povinní o tom okamžite informovať SendSMSGate.

6.4 SendSMSGate zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, dodávatelia, agenti, dodávatelia a konzultanti, ktorí majú prístup k osobným údajom, boli plne vedomí a dodržiavali svoje zákonné povinnosti a povinnosti.

6.5 Zamestnanci a ďalší dodávatelia SendSMSGate sú povinní záväznými dohodami nezverejňovať ani nesprístupňovať na použitie nikomu inému ako SendSMSGate počas ich dohody s SendSMSGate a večne po jeho ukončení akékoľvek osobné údaje, ku ktorým môžu mať prístup počas svojich dohôd s SendSMSGate.

7. Retenčné obdobia

7.1 SendSMSGate uchováva osobné údaje, pokiaľ to vyžadujú klienti na používanie webovej stránky, softvéru a služieb, ale dovtedy platné právne predpisy neumožňujú ich uchovávanie.

7.2 SendSMSGate vymaže osobné údaje predložené klientmi podľa nasledujúcich zásad:

7.2.1 Osobné kontaktné údaje poskytnuté klientmi a správy klientov sa uchovávajú 60 + 60 dní po podaní žiadosti o vymazanie týchto údajov;

7.2.2 Počiatočné dátové súbory predložené klientmi sa vymažú po 60 dňoch od importu údajov do systému SendSMSGate;

7.2.3 Prílohy, ktoré klienti predložia na odoslanie spolu s SMS, sa uchovávajú najviac 60 dní a potom sa vymažú. Klienti nemôžu ako prílohu vkladať žiadne Osobné údaje;

7.2.4 Protokolové súbory s činnosťami Klientov na Webovej stránke sa uchovávajú najviac 1 mesiac a audítorské protokolové súbory sa uchovávajú 2 roky;

7.2.5 V prípade zrušenia účtu musia klienti akceptovať vymazanie kontaktov a správ.

7.2.6 Kontakty budú odstránené po 60 dňoch a správy po 60 + 60 dňoch od prijatia súhlasu klienta so zrušením účtu alebo keď sa SendSMSGate rozhodol zatvoriť účet klienta.

7.2.7 Klienti majú možnosť kedykoľvek obnoviť svoje účty (okrem odstránených kontaktov a správ).

7.3 Klienti potvrdzujú, že súhlasia s vyššie uvedenými retenčnými obdobiami a so zárukou informovania a získania potrebných súhlasov svojich klientov a zástupcov pre uplatnenie týchto retenčných období.

8. Úradník pre ochranu údajov

8.1 SendSMSGate vymenovala za úradníka pre ochranu údajov Irinu Vasilyevovú , e-mail: i.vasilyeva@sendsmsgate.com Je to osoba, ktorá zodpovedá za správne uloženie, bezpečnosť a bezpečnosť osobných údajov, ich zaúčtovanie a spracovanie.

9. Kontaktné informácie

9.1 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto politiky alebo spracovania osobných údajov sú klienti vítaní kontaktovať SendSMSGate so všetkými takýmito požiadavkami, otázkami alebo sťažnosťami prostredníctvom e-mailu: support@sendsmsgate.com.

Začnite posielať SMS správy z celého sveta
teraz!

Začať pracovať je ľahké
1 Prihlásiť Se
2 Získajte bezplatné kredity
3 Pošlite prvú SMS

Začať pracovať je ľahké
práve teraz