Podmínky použití

 Podmínky použití Hromadná SMS brána SendSMSGate
Combined Shape
Podmínky použití
1. Definice

1.1 Klientem (klienty) se rozumí právnické osoby (nebo fyzické osoby jako zmocnění zástupci právnických osob), které se zaregistrují na Webu a používají jej a Software v souladu s těmito Podmínkami za účelem využívání Služeb.

1.2 Potenciálním klientem (klienty) se rozumí všichni návštěvníci nebo uživatelé webových stránek a softwaru, kteří mají zájem o služby poskytované společností SendSMSGate a dosud nejsou v systému zaregistrováni.

1.3 Obsahem se rozumí jakékoli zprávy, komentáře, videa, zvukové klipy, hudba, data, text, fotografie, software, skripty, grafika nebo jakýkoli jiný obsah vytvořený, poskytovaný nebo jinak předložený klienty a dalšími uživateli k odeslání v kurzu SendSMSGate používání webových stránek, softwaru a služeb.

1.4 Služby znamenají službu podnikových textových zpráv, jak je uvedeno v bodě 3 níže.

1.5 SLA znamená dohodu o úrovni služeb, která stanoví úrovně služeb webových stránek, softwaru a služeb, které je SendSMSGate obecně schopen poskytovat svým klientům.

1.6 Softwarem se rozumí webové rozhraní, mobilní aplikace a další stahovatelný a integrovatelný software vyvinutý a udržovaný společností SendSMSGate za účelem poskytování Služeb.

1.7 Podmínky znamenají tyto Podmínky služby a všechny podmínky, zásady a pokyny začleněné do Podmínek odkazem, mimo jiné včetně Zásad ochrany osobních údajů a SLA.

1.8 SendSMSGate znamená obchodní firmu společnosti PROMIT GROUP, společnosti s ručením omezeným registrovanou ve Skotsku, ve Velké Británii pod číslem SL029222 se sídlem Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skotsko, EH2 1JE a všemi jejími přidruženými společnostmi.

1.9 Zásadami ochrany osobních údajů se rozumí zásady ochrany osobních údajů společnosti SendSMSGate, které stanoví základní zásady zpracování osobních údajů, které klienti předkládají serveru SendSMSGate v souvislosti s používáním webových stránek, softwaru a služeb..

1.10 Web znamená Web SendSMSGate www.sendsmsgate.com a přístup na portál se softwaremwww.portal.sendsmsgate.com.

2. Souhlasíte s přijetím smluvních podmínek

2.1 Přístupem, prohlížením, přihlášením, vytvořením účtu nebo používáním Webu, Softwaru, Služeb, obsahu na nich poskytovaného nebo jejich funkčnosti, nebo vyžádáním a registrací Služeb souhlasíte s těmito Podmínkami.

2.2 Berete také na vědomí, že vytvořením účtu na Webu dáváte souhlas jménem Klienta a potvrzujete potvrzení podmínek zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů .

2.3 Berete také na vědomí, že podle platných zákonů mohou být některé osobní údaje zpracovávány bez vašeho souhlasu a že SendSMSGate si vyhrazuje právo v případě potřeby takové zpracování provést .

2.4 Potvrzujete a zaručujete, že při používání webu, softwaru a služeb máte vždy potřebné souhlasy a oprávnění ke zpracování všech osobních údajů, které odešlete na server SendSMSGate. Zavazujete se neprodleně informovat SendSMSGate o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaných SendSMSGate, o uplynutí zákonných důvodů pro zpracování, úpravu, nepřesnost nebo změnu předložených osobních údajů .

2.5 Při používání Služeb pro přímý marketing nesete odpovědnost za dodržování všech zákonných požadavků souvisejících s právy přímého marketingu a subjektů údajů. SendSMSGate poskytuje pouze platformu pro odesílání zpráv, ale jste výhradně odpovědni za obsah zpráv odeslaných pomocí Služeb. Chápete, že v různých zemích existují různá právní pravidla pro přímý marketing. Používáte-li Služby pro přímý marketing, musíte splnit všechny požadavky pro přímý marketing v zemi, kde sídlí příjemce zprávy o přímém marketingu. Například v zemích EU jste povinni zaslat s přímým marketingem zprávu s informacemi o tom, jak se subjekt údajů může z přímého marketingu vzdát, a existují také určité požadavky na obsah komerčních sdělení .

2.6 Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte používat Web, Software nebo Služby a musíte jejich používání okamžitě přerušit .

2.7 Váš trvalý přístup k Webovým stránkám, Softwaru a / nebo používání Služeb, jak je popsáno výše, znamená vaše přijetí Podmínek .

3. Služby

3.1 Služby vám umožňují odesílat a přijímat textové zprávy SMS, včetně oznámení, upozornění, připomenutí, potvrzení, marketingových kampaní SMS a používat e-mail k službě SMS. Služby jsou poskytovány prostřednictvím webového rozhraní, mobilních aplikací pro zasílání textových zpráv nebo přístupu prostřednictvím SMS brány, které lze integrovat do vaší vlastní webové stránky. SendSMSGate dále poskytuje údržbu softwaru, upgrady a zákaznickou podporu, které vám umožňují odesílat textové zprávy SMS příjemcům, které jste určili .

3.2 SendSMSGate může čas od času aktualizovat web, software a služby a může kdykoli změnit obsah. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli SendSMSGate vyvíjí přiměřené úsilí k aktualizaci informací na Webu, může být jakýkoli obsah na Webu kdykoli zastaralý a SendSMSGate není povinen je aktualizovat. SendSMSGate neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani záruky, ať už výslovné nebo naznačené, že obsah na webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální .

4. Použití Služeb

4.1 SendSMSGate poskytuje Služby pouze Klientům, kteří jsou právnickými osobami (jiná než fyzická osoba, např. Služby jsou poskytovány společnostem). Pro využívání Služeb musí Klienti vytvořit Účet na Webu a zaregistrovat se .

4.2 Klienti se registrují prostřednictvím svých oprávněných zástupců. K registraci zástupců poskytnou požadované informace včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla pro ověřovací účet, názvu společnosti, přihlašovacího jména a hesla. Klienti potvrzují, že zmocnění zástupci jednající jejich jménem mají plnou kapacitu a oprávnění zavazovat Klienty k těmto Podmínkám .

4.3 Fyzické osoby mohou vyplnit registrační formulář pro poskytování Služeb na Webu pouze jménem Klientů jako jejich oprávněných zástupců. Po vyplnění a potvrzení registračního formuláře fyzické osoby potvrzují, že jednají jako zplnomocnění zástupci klientů, a kontaktní údaje, které uvedou, představují kontaktní údaje společnosti zastoupených klientů. .

4.5 Při přístupu a používání webových stránek, softwaru a / nebo služeb to zaručujete :

4.5.1 Jste způsobilým uživatelem ;

4.5.2 Máte právní způsobilost a oprávnění souhlasit s těmito podmínkami ;

4.5.3 Všechny vámi poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a budete je udržovat přesné a aktuální ;

4.5.4 Jste zodpovědní za své přihlašovací údaje, včetně přihlašovacího hesla, a budete za ně chránit a budete dohlížet a plně odpovídat za jakékoli použití Služeb s těmito přihlašovacími údaji, a to včetně všech vašich oprávněných uživatelů. Musíte považovat identifikační kód uživatele, heslo a jakékoli další bezpečnostní informace za důvěrné. Nesmíte sdělit žádné třetí straně. Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný, než znáte svůj identifikační kód nebo heslo, musíte neprodleně oznámit SendSMSGate na support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Přečetli jste, porozuměli a souhlasili jste s podmínkami .

4.6 SendSMSGate si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně, ale nejen, v případě porušení těchto Podmínek odmítnout nebo odmítnout přístup k Webovým stránkám, Softwaru nebo Službám. .

4.7 SendSMSGate má právo zakázat jakýkoli identifikační kód nebo heslo uživatele, ať už jste si vybrali nebo přidělili SendSMSGate, kdykoli, pokud podle přiměřeného názoru SendSMSGate nedodržíte žádné z ustanovení těchto podmínek .

4.8 Je vaší výhradní odpovědností zajistit, aby vaše používání webu, softwaru a služeb bylo v souladu se všemi platnými zákony. SendSMSGate nenese odpovědnost a / nebo odpovědnost v případě vašeho nedodržení .

4.9 Jste zodpovědní za provedení veškerých opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na web, software a služby .

4.10 Rovněž jste odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na web, software a služby prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si tyto podmínky vědomy a že je dodržují. .

4.11 SendSMSGate může na základě vlastního uvážení uzavřít účet Klienta, pokud Klient nevyužívá Služby nepřetržitě po dobu 24 měsíců. SendSMSGate nebude mít žádnou povinnost obnovit přístup k datům obsaženým v účtu nebo je používat, ani nebude mít žádnou další povinnost, včetně poskytnutí kopie všech dat obsažených v účtu. Nevyužití služeb zahrnuje neprovedení přihlášení k účtu nebo odeslání textových zpráv SMS .

4.12 Pokud si Klient přeje zrušit svůj účet, lze tak učinit na žádost osobního správce účtu, který je za vaši společnost zodpovědný, nebo v jiných případech nás informujte na adrese support@sendsmsgate.com. Účet bude uzavřen do 24 hodin po obdržení a zpracování požadavku SendSMSGate. Po zpracování může klient znovu otevřít účet kdykoli v budoucnu, pokud se rozhodne znovu použít služby (kromě smazaných kontaktů a zpráv) .

5. Ceny a platby

5.1 Cena splatná za poskytování Služeb je stanovena na stránce s cenami na Webu. Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky požadované v plné výši za používání Vámi požadovaných služeb, které, jak je popsáno na webových stránkách, zahrnují daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Za veškeré prodeje, DPH nebo jiné daně uložené v souvislosti s poskytováním Služeb nebo vyplývající z poskytování Služeb budete odpovědni a uhradíte SendSMSGate. SendSMSGate si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny a Klienti budou informováni e-mailovým dopisem s oznámením o změně ceny a zasláním na e-mailovou adresu použitou při registraci účtu. Poplatek splatný za Služby je poplatek platný v den, kdy obdržíte. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento poplatek může být vyšší než poplatek uvedený v době zakoupení příslušného kreditu. Berete také na vědomí, že ceny v sekci Ceny na webových stránkách jsou prezentovány pro informační účely a mohou se ve větší či menší míře lišit .

5.2 Novým klientům nabízíme bezplatnou zkušební verzi jako propagační opatření. Po registraci budou novým klientům přiděleny a připsány na jejich účet určený zůstatek pro účely testování. Pokud si Klient přeje využívat Služby, musí si zakoupit kredit. Pokud si klient nekoupí kredit, zůstanou jeho účty zdarma. Platba se provede výběrem způsobu platby a odesláním platebních údajů. Více než jedna bezplatná zkušební verze pro každou společnost nebo organizaci není obvykle povolena, s výjimkou případů, kdy o to klient požádal a SendSMSGate to povolil. Všechna rozhodnutí SendSMSGate o způsobilosti a použití bezplatné zkušební verze jsou konečná. Součet bezplatného zkušebního zůstatku není stanoven a server SendSMSGate jej může kdykoli změnit .

5.3 V případě nezaplacení, bez ohledu na to, zda již byly Služby poskytnuty, je SendSMSGate oprávněn neprodleně pokračovat v opravných prostředcích k inkasu a je oprávněn navrátit veškeré náklady, poplatky a výdaje spojené s tímto inkasním úsilím, včetně neomezuje se na právní poplatky vzniklé v souvislosti s vybíráním poplatků splatných a splatných podle těchto podmínek .

5.4 Našim klientům neúčtujeme žádné fixní měsíční náklady za používání našich služeb, klient platí pouze za odeslané SMS nebo jiné použité produkty. Žádné skryté náklady na používání a žádný nastavovací poplatek za Služby .

6. Platební metody :

6.1 Přijímáme karty Visa, MasterCard, American Express, Visa Debit, Electron. Platba se odečte z vaší karty okamžitě ihned po otevření nového balíčku na vašem účtu s částkou platby, kterou můžete utratit za použití našich služeb.

6.2 Pracujeme s platebními systémy: Webmoney, Payza a Paysera. Za tyto služby můžete platit za převody z peněženek v těchto systémech. Všechny platby jsou bezpečné a bezpečné díky našemu platebnímu partnerovi, který společnost Paysera zpracovala .

6.3 Máte také možnost platit bankovním převodem. Můžete vyplnit informace o vás a vaší společnosti a vygenerovat fakturu sami a provést platbu přímo na náš bankovní účet. Po obdržení peněz otevřeme balíček na váš účet .

6.4 Naším hlavním platebním partnerem je Paysera (www.paysera.com). Je to spolehlivý, bezpečný a rychlý systém výběru plateb pro ty, kteří chtějí prodávat nebo nakupovat zboží a služby na internetu. Paysera je zabezpečena nejmodernějšími bezpečnostními certifikáty SSL a hardwarovými a softwarovými řešeními. Všechny platby jsou zpracovávány na serverech společnosti Paysera a zabezpečeny na vysoké úrovni .

7. Vrácení a zrušení

7.1 Na základě odpovídající žádosti zaslané support@sendsmsgate.com, SendSMSGate vrátí klientům nevyužitý kredit, který zaplatili. Tyto žádosti musí obsahovat vaše jméno, jméno klienta, e-mailovou adresu a důvod pro vrácení peněz. SendSMSGate zpracovává žádosti o vrácení peněz do 7 pracovních dnů .

7.2 Vrácení bude provedeno pomocí platební metody, kterou jste použili k nákupu kreditu, pokud se SendSMSGate a Klient nedohodli jinak. Pokud byla například platba provedena kreditní kartou, SendSMSGate převede částku vašeho nevyužitého kreditu na kreditní kartu použitou k nákupu kreditu. Vrácení se neposkytne třetím stranám .

7.3 V případě ukončení účtu Klienta z důvodu nevyužití Služeb (viz bod 4.11 výše), SendSMSGate nevrací žádný nepoužitý kredit zbývající na účet tohoto Klienta. .

7.4. V případě zrušení (viz bod 4.12 výše) nebo zrušení účtu Klienta se neplatí žádný storno ani storno poplatek .

7.5. V případě kontroverzních problémů může Klient zahájit spor a vysvětlit vzniklou situaci, informujte nás o výši požadované náhrady a informujte nás zasláním e-mailu na adresu support@sendsmsgate.com. SendSMSGate zkontroluje odvolání klienta po dobu 7 dnů a informuje všechny dostupné způsoby o výsledku sporu .

8. Odpovědnosti

8.1 Používáním Webu nebo Služeb Klienti berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou za ně výhradně odpovědní :

8.1.1 Získání a údržba veškerého počítačového hardwaru, softwaru a komunikačních zařízení potřebných pro přístup na web, software nebo služby a pro úhradu všech poplatků za přístup (např. ISP, telekomunikace) vzniklých během používání ;

8.1.2 Úhrada poplatku za všechny požadované Služby v plné výši ;

8.1.3 Dodržování těchto podmínek a zajištění toho, aby všichni oprávnění uživatelé klienta dodržovali tyto podmínky ;

8.1.4 Pro veškerý Obsah, který Klienti generují nebo zpřístupňují při používání Služeb, jak je popsáno níže .

9. Obsah poskytnutý službě SendSMSGate

9.1 SendSMSGate si nevztahuje vlastnictví, ověření ani kontrolu nad Obsahem generovaným, poskytnutým nebo jinak předloženým Klienty SendSMSGate v průběhu používání Webu, Softwaru a Služeb. Klienti a ostatní uživatelé jsou výhradně zodpovědní za veškerý Obsah, který vytvářejí a odesílají do SendSMSGate a SendSMSGate nepřijímá žádnou odpovědnost za takový obsah. SendSMSGate používá takový obsah pouze k poskytování služeb .

9.2 Poskytováním svého obsahu SendSMSGate klienti udělují SendSMSGate celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k kopírování, distribuci, přenosu, zobrazení, reprodukci, úpravě, překladu, provedení a přeformátování obsahu za účelem poskytování služeb. .

9.3 SendSMSGate si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit, zobrazit nebo upravit jakýkoli obsah bez upozornění .

9.4 Používáním služeb souhlasíte, že nebudete generovat žádný obsah, který je urážlivý, ohrožující, propaguje násilí, propaguje jakoukoli nezákonnou činnost, je obscénní, hanlivý, pornografický nebo jinak škodlivý, představuje neoprávněné kopie nebo šíření díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví nebo je v rozporu zákonem nebo jinak nevhodným .

9.5 SendSMSGate má právo prozradit vaši totožnost právním institucím .

9.6 SendSMSGate nenese odpovědnost ani odpovědnost za jakoukoli třetí stranu za obsah nebo přesnost jakéhokoli obsahu zveřejněného na webu .

9.7 SendSMSGate má právo odstranit jakýkoli příspěvek, který zveřejníte na webových stránkách, pokud podle jeho názoru váš příspěvek nesplňuje obsahové standardy stanovené v těchto podmínkách .

9.8 SendSMSGate používá retenční období pro obsah odeslaný klienty, jak je uvedeno v článku 8 Zásad ochrany osobních údajů .

10. Žádné nezákonné nebo zakázané použití

10.1 Musíte dodržovat tyto podmínky a výslovně souhlasit s tím, že nebudete používat web, software nebo služby k provádění žádného z následujících, které je přísně zakázáno :

10.1.1 Zapojte se do nevhodného chování, včetně :

10.1.1.1 Používejte web, software nebo služby jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy ;

10.1.1.2 Obtěžovat, zneužívat, sledovat, vyhrožovat, hanobit nebo jinak porušovat nebo porušovat práva ostatních (včetně soukromí, publicity a vlastnických práv) .

10.1.2. Zklamte svou totožnost nebo se vydávejte za jinou osobu nebo subjekt, včetně, ale nejen, jakéhokoli personálu SendSMSGate ;

10.1.3. Zapojte se do nezákonných, podvodných, zavádějících nebo klamavých obchodních praktik ;

10.1.4. Posílejte jakýmkoli způsobem škodlivý obsah, včetně nezletilých ;

10.1.5. Odeslat obsah, který může být považován za nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamu, propagaci, nevyžádanou poštu, spam, pyramidová schémata, řetězová písmena nebo jakoukoli jinou formu nabízení nebo nedodržování platných zákonů o soukromí a komunikaci ;

10.1.6. Odeslat obsah jako komerční zprávu bez vyžadovaného předchozího přihlášení a jasného mechanismu odhlášení ;

10.1.7. Odesílejte reklamní zprávy, aniž by o ně příjemce požádal a / nebo které nejsou v souladu s příslušnými zákony o mobilním a přímém marketingu ;

10.1.8. Způsobit poškození nebo narušení, včetně :

10.1.8.1. Představte nebo se pokuste zavést viry nebo jakýkoli jiný škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy, které narušují, ničí nebo omezují funkčnost webových stránek, softwaru nebo služeb. ;

10.1.8.2. Pokuste se proniknout do, poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit servery nebo sítě SendSMSGate nebo narušit, deaktivovat nebo jinak narušit řádné fungování webových stránek, softwaru nebo služeb, včetně, ale neomezeno na jakékoli činy přeprogramování, dekódování a manipulace ;

10.1.8.3. Zapojte se do jakékoli činnosti, která způsobí nebo podpoří jakékoli poškození nebo poškození proti SendSMSGate nebo jakékoli skupině či jednotlivci ;

10.1.8.4. Změnit, upravovat, překládat, přizpůsobovat, rozebírat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy nebo skripty používané společností SendSMSGate v souvislosti s webovými stránkami, softwarem nebo službami ;

10.1.8.5. V žádném případě snižovat kvalitu, zasahovat do výkonu nebo narušovat funkčnost webových stránek nebo služeb ;

10.1.8.6. Nedodržení nebo nerespektování jakýchkoli požadavků, postupů, zásad nebo předpisů SendSMSGate souvisejících s webem, softwarem nebo službami ;

10.1.9. Získejte neoprávněný přístup, včetně :

10.1.9.1. Pokus o získání neoprávněného přístupu k počítačové síti SendSMSGate nebo k uživatelským účtům ;

10.1.9.2. Používat technologii nebo jiné prostředky pro přístup k neautorizovanému obsahu nebo neveřejným prostorům, mimo jiné včetně použití „robotů“, „pavouků“ nebo „prohledávačů“ ;

10.1.10. Chování protiprávního a trestného chování, včetně :

10.1.10.1. Zapojte se do jednání, které by představovalo trestný čin, nebo povzbuďte ostatní k takovému jednání nebo které by porušovalo platné zákony a předpisy ;

10.1.10.2. Používání webu, softwaru nebo služeb jakýmkoli způsobem, který představuje nebo porušuje jakýkoli zákon nebo předpis, a vy výslovně souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné zákony týkající se přenosu dat z jurisdikce, která řídí vaše činnosti. ;

10.1.10.3. Zneužití webové stránky, softwaru nebo služby pro nezákonné nebo neoprávněné účely .

10.2. Jste zodpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platforem za účelem přístupu na web, software a služby. Musíte použít antivirový software .

10.3. Nesmíte zneužívat web, software a služby vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k webu, softwaru nebo službám, serveru, na kterém jsou web a software uloženy, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k webu a softwaru. Nesmíte zaútočit na Web a Software pomocí útoku odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku odmítnutí služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu. SendSMSGate neprodleně nahlásí každé takové porušení příslušným orgánům činným v trestním řízení a sdělí jim vaši totožnost, pokud je známá SendSMSGate. V případě takového porušení vaše právo používat web, software nebo služby okamžitě zanikne .

10.4. Pokud dojde k porušení kteréhokoli ustanovení tohoto článku 9 nebo jiného ustanovení těchto Podmínek, SendSMSGate může podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné. .

10.5. Nedodržení těchto podmínek představuje závažné porušení podmínek, za kterých máte oprávnění používat web, software a služby, a může vést k tomu, že společnost SendSMSGate provede všechny nebo některé z následujících akcí :

10.5.1. Okamžité, dočasné nebo trvalé odnětí vašeho práva na používání webových stránek, softwaru a služeb ;

10.5.2. Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění veškerých příspěvků nebo materiálů, které jste odeslali / přenesli prostřednictvím Webu, softwaru nebo služeb ;

10.5.3. Vydání varování ;

10.5.4. Soudní řízení proti vám proplácení veškerých nákladů na základě odškodnění (včetně, ale nejen, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení ;

10.5.5. Další právní kroky proti vám;

10.5.6. Je nezbytné poskytnout takové informace orgánům činným v trestním řízení, jako je SendSMSGate, přiměřeně.

10.6. SendSMSGate vylučuje odpovědnost za kroky podniknuté v reakci na porušení těchto podmínek. Odpovědi popsané v těchto podmínkách nejsou omezené a SendSMSGate může podniknout jakékoli jiné kroky, které považuje za přiměřené.

11. Duševní vlastnictví

11.1 SendSMSGate, logo SendSMSGate a všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga SendSMSGate použité ve spojení s webem, softwarem a službami jsou vlastnictvím SendSMSGate .

11.2 Všechna autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví obsažená na Webu, Softwaru a Službách jsou výhradním vlastnictvím SendSMSGate nebo jeho poskytovatelů licencí, z nichž každý si vyhrazuje všechna práva týkající se takových materiálů. Ostatní ochranné známky, servisní značky, grafika a loga třetích stran jsou ochranné známky příslušných vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu SendSMSGate nebo souhlasu příslušného držitele ochranné známky nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány žádné známky, zcela ani zčásti,.

11.3 Tímto vám SendSMSGate uděluje celosvětovou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání Webu a Softwaru za podmínek stanovených v těchto Podmínkách .

11.4 Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy z jakýchkoli stránek z webových stránek pro své osobní použití a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na obsah zveřejněný na webových stránkách. .

11.5 Papírové nebo digitální kopie žádného materiálu, který jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte nijak upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu. .

11.6 Stav SendSMSGate (a všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na Webu a Softwaru musí být vždy potvrzen .

11.7 Nesmíte používat žádnou část obsahu webových stránek, softwaru nebo služeb pro komerční účely, aniž byste k tomu získali licenci od SendSMSGate nebo jejích poskytovatelů licence.

11.8 Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část webu nebo softwaru v rozporu s těmito podmínkami, vaše právo používat web, software a služby okamžitě přestanou a musíte, na základě rozhodnutí SendSMSGate, vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálu, který jste vytvořili .

12. Ochrana údajů a soukromí

12.1 Veškeré osobní údaje, které klienti poskytnou při používání webu, softwaru nebo služeb, budou použity v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Kromě případů popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů může SendSMSGate zpracovávat vaše data při návštěvě Webu, když jsou data automaticky přijímána a zaznamenávána z vašeho prohlížeče na protokoly serveru SendSMSGate, včetně přihlašovacích informací, typu a verze prohlížeče, operačního systému a platforma, adresa IP, informace o prohlížeči a relaci, soubory cookie a požadované stránky. SendSMSGate to dělá pro vylepšení webových stránek a služeb a také pro pochopení trendů, včetně :

12.1.1 ke sledování vzorců použití, jako jsou například přihlašovací data a objemy dat, abychom pochopili, jak jsou používány webové stránky, software a služby ;

12.1.2 z bezpečnostních důvodů, včetně identifikace a autentizace ;

12.1.3 pro statistické a analytické účely ;

12.1.4 sledovat a předcházet podvodům a zneužívání. Bez ohledu na výše uvedené mohou návštěvníci webu procházet anonymně a nebudou o nich shromažďovány žádné osobní údaje, pokud nebude poskytnuto zvlášť serveru SendSMSGate .

13. Použití cookies

13.1 SendSMSGate používá na webu standardní technologii nazvanou „cookies“

13.2 Cookies jsou malé textové soubory, které se stahují do počítače nebo mobilního zařízení návštěvníků webových stránek. Cookies se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly nebo fungovaly lepším a efektivnějším způsobem. Mohou to udělat, protože webové stránky mohou tyto soubory číst a zapisovat, což jim umožňuje rozpoznat návštěvníky a zapamatovat si důležité informace, které budou pohodlněji využívat a navigovat na webových stránkách. Na konci relace prohlížeče vyprší platnost některých souborů cookie, známých jako „relační soubory cookie“. Další soubory cookie, známé jako „trvalé soubory cookie“, jsou mezi relacemi prohlížeče ukládány v počítači nebo mobilním zařízení. Další informace o cookies najdete na www.cookiecentral.com nebo www.aboutcookies.org.

13.3 Soubory SendSMSGate neshromažďují žádné osobní údaje a veškeré informace shromážděné pomocí cookies jsou shromažďovány agregovaně a anonymně. SendSMSGate používá cookies, aby vám nabídl lepší služby.

13.4 SendSMSGate používá na autentizaci webových stránek, relačních a analytických cookies .

13.5 Web obsahuje upozornění na používání cookies. Poskytnutím souhlasu s použitím cookies na Webu souhlasíte s použitím cookies .

14. Webové stránky třetích stran

14.1 Webové stránky, software nebo služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které společnost SendSMSGate nekontroluje a které provozují třetí strany. Pokud přistupujete na webové stránky třetích stran, děláte tak na vlastní nebezpečí. SendSMSGate nezodpovídá, přímo ani nepřímo, za obsah webových stránek třetích stran ani za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na jakémkoli takovém webu.

15. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

15.1 Web, software a služby budou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. V rozsahu povoleném zákonem společnost SendSMSGate vylučuje veškeré záruky, podmínky, prohlášení nebo jiné podmínky jakéhokoli druhu, které se mohou vztahovat na web, software nebo služby, včetně toho, že web, software nebo služby jsou vhodné pro zamýšlené použití, zdarma, bez závad, spolehlivé, včasné, zcela bezpečné, bez virů nebo dostupné. Jakékoli zastoupení, podmínka nebo záruka, které by mohly být implikovány nebo začleněny do těchto podmínek zákonem, obyčejovým právem nebo jinak, jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem. SendSMSGate závisí na spolehlivosti internetu a použití vašeho vlastního zařízení pro přístup k webovým stránkám, softwaru a službám, a proto společnost SendSMSGate neposkytuje žádné záruky, pokud jde o výsledky nebo výsledky používání webové stránky, softwaru nebo služeb. Přestože SendSMSGate dělá vše, co je v jeho silách, aby omezil narušení na minimum, může být Web, Software nebo Služby čas od času dočasně pozastaveny, aby mohly provádět údržbářské a podpůrné práce a případně i pro jiné účely.

15.2 Služby budou poskytovány v profesionální kvalitě v souladu s obecně uznávanými průmyslovými standardy a ve všech podstatných ohledech se všemi platnými zákony, předpisy a pravidly. SendSMSGate se bude snažit udržovat web, software a služby a poskytovat potřebnou podporu klientům .

15.3 Služby usnadňují odesílání a přijímání textových zpráv SMS vašim určeným příjemcům. SendSMSGate neodesílá ani nezasílá žádné textové zprávy SMS, za které odpovídá příslušný operátor mobilní sítě nebo poskytovatel telekomunikací. Zatímco SendSMSGate vynaloží veškeré komerčně přiměřené úsilí k co nejrychlejšímu přenosu textových zpráv SMS příslušnému provozovateli mobilní sítě nebo poskytovateli telekomunikací, za konečné doručení všech textových zpráv SMS určeným příjemcům je zodpovědný takový provozovatel nebo poskytovatel. SendSMSGate nepřijímá odpovědnost, pokud konečné doručení není úspěšné z důvodu akce, opomenutí nebo jiného selhání příslušného operátora mobilní sítě nebo poskytovatele telekomunikací. Společnost SendSMSGate proto nebude odpovědná za žádné ztráty ani škody, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, i když je to předvídatelné, vzniklé na základě nebo v souvislosti s :

15.3.1 Použití nebo nemožnost používat web, software nebo služby ;

15.3.2 Používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na webových stránkách nebo v softwaru ;

15.3.3 Selhání operátora mobilní sítě nebo poskytovatele telekomunikací v doručování textové zprávy SMS .

15.4 SendSMSGate nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené virem, distribuovaným útokem odmítnutí služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetek způsobený používáním webové stránky , Software nebo Služby nebo kvůli tomu, že z něj stahujete jakýkoli obsah nebo z jakéhokoli webu s ním spojeného .

15.5 Společnost SendSMSGate dále nenese odpovědnost za činy, opomenutí nebo ukončení služeb třetími stranami. Poskytovatelé třetích stran mohou například poskytovat virtuální mobilní čísla pro poskytování zpráv SMS. SendSMSGate neodpovídá ani neodpovídá za aktivity třetích stran, nad nimiž nemá SendSMSGate žádnou kontrolu .

15.6 SendSMSGate neodpovídá za žádné náklady, výdaje, ztrátu příjmů, příjmy nebo podnikání vzniklé za jakýchkoli okolností, které jsou mimo jeho kontrolu, mimo jiné za zpoždění, ztráty, chyby nebo opomenutí v důsledku selhání systému nebo napájení, nedostupnosti nebo selhání jakéhokoli telekomunikačního nebo jiného systému přenosu dat nebo internetových zařízení, požáru, povodně, zemětřesení, přírodních prvků nebo činů Božích, válečných činů, terorismu, stávky, vládních omezení, změny v jakémkoli právu nebo předpisu.

15.7 Žádný obsah obsažený ve Službách poskytovaných jakýmkoli uživatelem nepředstavuje žádné potvrzení nebo doporučení společnosti SendSMSGate k takovému obsahu nebo informacím. SendSMSGate se proto zříká jakékoli odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli spoléhání se na takový obsah kohokoli, kdo může být tímto informován. Berete na vědomí, že SendSMSGate nemá žádnou kontrolu nad obsahem, který je obsažen a který prochází webem, softwarem nebo službami nebo jakým způsobem jsou služby používány uživateli. SendSMSGate nesleduje ani moderuje Obsah ani jeho zdroj. SendSMSGate nezodpovídá ani neodpovídá za účinek obsahu na uživatele ani neodpovídá za nepřesný, neúplný nebo nevhodný obsah, za který budete výhradně zodpovědní za poskytování nebo odeslání takového obsahu. .

15.8 Přestože SendSMSGate implementuje elektronické a fyzické zabezpečení, aby se snížilo riziko nesprávného přístupu nebo manipulace s daty, SendSMSGate nemůže zaručit bezpečnost nebo integritu dat a nenese žádnou odpovědnost za narušení bezpečnosti, integritu nebo zachycení při přenosu ani za jakékoli škody, které mohou výsledkem vašeho počítače nebo jiného majetku použitím webu nebo služeb.

15.9 K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU UPLATNITELNÝM PRÁVEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ ODPOVĚDIT ODPOVĚDNOST NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, PUNITIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZPŮSOBY ZNĚNÍ, KDYŽ VÁS NEBEZPEČÍ , ÚDAJE, PRODEJ, OBCHOD, DOBRÉ ZBOŽÍ, ZPRÁVY, PŘÍJMY, ZISKY NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPORY, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO ZPŮSOBU PŘIPOJENÉ K POUŽITÍ NEBO VÝKONU WEBOVÉ STRÁNKY, SOFTWARU NEBO SLUŽEB, S ODDĚLENÍM NEBO NEDOSTATEKEM POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, SOFTWARE NEBO SLUŽBY, POSKYTOVÁNÍ NEBO PORUŠENÍ POSKYTOVAT WEBOVOU STRÁNKU, SOFTWARE NEBO SLUŽBY NEBO PRO ŽÁDNÉ INFORMACE NEBO DALŠÍ OBSAH ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, SOFTWARE NEBO SLUŽEB. POKUD JSTE NEROZDĚLOVÁN S WEBOVOU STRANOU, SOFTWARE NEBO SLUŽBAMI, NEBO JAKÝKOLI Z TĚCHTO PODMÍNEK, VAŠE SOLÉ A VÝHRADNÍ NÁPRAVY ZASTAVUJÍ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, SOFTWARE A SLUŽEB .

15.10 S výhradou odstavce 15.9 výše celková odpovědnost společnosti SendSMSGate vůči vám za veškeré ztráty vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito podmínkami, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, v žádném případě nepřesáhne cena objednaných služeb .

15.11 Nic v těchto Podmínkách služby nevylučuje ani neomezuje odpovědnost SendSMSGate za smrt nebo zranění, podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných zákonů. .

16. Odškodnění

16.1 Souhlasíte s tím, že budete hájit a odškodňovat společnost SendSMSGate za jakékoli nároky, příčiny žaloby, požadavky, vymáhání, ztráty, škody, pokuty, penále nebo jiné náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu nebo povahy, včetně, ale nejen, přiměřených právních a účetních poplatků, které vyplývají nebo souvisejí s vaším používáním nebo zneužitím nebo přístupem na web, software a / nebo služby nebo jinak z vašeho porušení těchto podmínek nebo z porušení vašeho duševního vlastnictví nebo jiných osob nebo jakékoli třetí strany používající váš účet právo jakékoli osoby nebo subjektu.

17. Modifikace a ukončení

17.1 SendSMSGate může tyto Podmínky upravit nebo ukončit vaše používání Webu, Softwaru nebo Služeb kdykoli podle svého výhradního uvážení. SendSMSGate si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli část, aspekt, funkci nebo funkčnost webové stránky, softwaru nebo služeb. Pokračující používání webu, softwaru nebo služeb se považuje za přijetí jakýchkoli pozměněných nebo aktualizovaných podmínek, včetně změn cen služeb .

17.2 SendSMSGate si vyhrazuje právo kdykoli ukončit vaše používání Webu, softwaru nebo služeb, a to z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení těchto podmínek, které bude stanoveno na základě vlastního uvážení SendSMSGate .

17.3 Povinnost Klienta uhradit všechny vzniklé a dlužné poplatky před pozastavením nebo ukončením Služby, trvá i po pozastavení nebo ukončení Služeb. .

17.4 Při ukončení, z jakéhokoli důvodu, souhlasíte s tím, že okamžitě přestanete používat web, software a služby a SendSMSGate nebude mít žádnou povinnost vůči vám po ukončení .

17.5 Při jakémkoli ukončení budou práva a licence, které vám byly poskytnuty v tomto dokumentu, ukončena a vy musíte přestat používat Služby .

18. Rozhodné právo, jurisdikce a oddělitelnost

18.1 Tyto podmínky se řídí právními předpisy Skotska, Spojeného království a jakýkoli spor nebo nárok vzniklý v souvislosti s jeho předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) nebo se v souvislosti s ním budou řídit a vykládat v souladu s zákon Skotska, Spojené království.

18.2 Soudy ve Skotsku ve Spojeném království mají výlučnou jurisdikci k urovnání sporů nebo nároků vyplývajících z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi. Pokud jsou některá ustanovení těchto smluvních podmínek považována za neplatná, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena .

Začněte posílat SMS do celého světa
Nyní!

Začít pracovat je snadné
1 Přihlásit se
2 Získejte zdarma kredity
3 Pošlete první SMS

Začít pracovat je snadné
právě teď