Zásady ochrany osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů - SendSMSGate
Combined Shape

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Tato politika popisuje zásady zpracování osobních údajů, které jsou odesílány do SendSMSGate nebo které jsou jinak dostupné pro SendSMSGate v souvislosti s používáním Klientů a dalších uživatelů Webu, Softwaru a Služeb.

Tato politika je smlouvou mezi klienty a SendSMSGate, která stanoví, jak osobní údaje poskytnuté klienty zpracovává SendSMSGate jménem klientů.

Přečtěte si pozorně tyto zásady, abyste porozuměli postupům, které se SendSMSGate týká zpracování osobních údajů.

Tato politika je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi klienty a SendSMSGate. Prohlížením Webové stránky a / nebo používáním Softwaru a Služeb Klienti potvrzují, že se seznámili s touto Politikou, porozuměli jí a souhlasili s jejími podmínkami. Po úvodní registraci v SendSMSGate klienti (prostřednictvím jejich pověřených zástupců) potvrzují výše uvedené také kliknutím na tlačítko „Vytvořit můj účet“, které prohlašuje, že Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno v tyto zásady.

Tato politika také představuje dohodu mezi klienty (jako správce osobních údajů) a SendSMSGate (jako zpracovatel osobních údajů) ve smyslu článku 28 GDPR (Obecné nařízení o ochraně údajů (EU) č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rada).

SendSMSGate je oprávněn občas jednostranně přezkoumat a změnit tuto politiku. Proto společnost SendSMSGate doporučuje pravidelně revidovat Zásady v případě jakýchkoli změn. Pokračující používání webové stránky, softwaru a služeb znamená souhlas s jakýmikoli takovými změnami.

Pokud Klient nebo ostatní uživatelé nesouhlasí s některými nebo všemi podmínkami této politiky nebo s případnými změnami této zásady, měli by okamžitě zavřít web a přestat používat software a služby.

Společnost SendSMSGate vypracovala tuto politiku ve spolupráci se svými právními poradci v souladu s požadavky GDPR. SendSMSGate se snaží zajistit, aby zpracování osobních údajů bylo plně v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

1. Definice

1.1 Klientem (klienty) se rozumí právnické osoby (nebo fyzické osoby jako zmocnění zástupci právnických osob), které se zaregistrují na Webu a používají jej a Software v souladu s těmito Podmínkami za účelem využívání Služeb.

1.2 Subjekty údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou odesílány do SendSMSGate v souvislosti s používáním Webu, Softwaru a Služeb, včetně příjemců Služeb (klientů Klientů).

1.3 GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES.

1.4 Zásady znamenají tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti SendSMSGate ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Osobní údaje znamenají veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

1.6 Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.

1.7 Služba (služby) znamená obchodní textovou službu pro zasílání oznámení, upozornění, připomenutí, potvrzení a marketingových kampaní SMS. Služba je poskytována prostřednictvím webové platformy pro SMS nebo pomocí softwaru.

1.8 Softwarem se rozumí webové rozhraní, mobilní aplikace a další stahovatelný a integrovatelný software vyvinutý a udržovaný společností SendSMSGate za účelem poskytování Služeb.

1.9 SendSMSGate znamená obchodní název společnosti PROMIT GROUP, komanditní společnost registrovaná ve Skotsku ve Velké Británii pod číslem SL029222 se sídlem Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skotsko, EH2 1JE a všechny její přidružené subjekty.

1.10 Podmínky znamenají podmínky služby SendSMSGate, které stanoví podmínky používání webu, softwaru a služeb ze strany klientů a dalších uživatelů.

1.11 Webové stránky znamenají Webové stránky SendSMSGate www.sendsmsgate.com a přístup k cloudu se softwarem www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Osobní údaje, které SendSMSGate zpracovává. Cíle zpracování osobních údajů

2.1 Za účelem poskytování webových stránek, softwaru a služeb SendSMSGate zpracovává osobní údaje, které klienti poskytují o svých vlastních klientech, kteří jsou příjemci služeb. Typy takových údajů nejsou omezeny a závisí na rozhodnutí Klientů, jak chtějí Služby využívat, a obecně zahrnují jméno, kontaktní telefonní číslo, ale mohou zahrnovat i e-maily, avatary, zemi, adresy atd.

2.2 SendSMSGate udržuje registr osobních údajů, které zpracovává v souladu s těmito zásadami.

2.3 SendSMSGate zpracovává osobní údaje na:

2.3.1 používání softwaru a služeb klienty, včetně případů, kdy odesílají společnosti SendSMSGate informace o svých klientech;

2.3.2 komunikace mezi klienty a / nebo datovými subjekty s podporou zákazníka SendSMSGate v souvislosti s webem, softwarem a službami;

2.4 SendSMSGate úzce spolupracuje s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů vyhledávacích informací, agentur poskytujících úvěrové reference) a může od nich přijímat osobní údaje;

2.5 SendSMSGate odesílá klientům zprávy elektronickými prostředky (e-mailem nebo SMS) s informacemi o vylepšeních webových stránek, softwaru a služeb, nových návrzích a vývoji (přímý marketing). SendSMSGate odešle takové zprávy na kontaktní údaje poskytnuté zástupci klientů v okamžiku registrace nebo aktualizované později. Klienti tímto potvrzují a zaručují, že kontaktní údaje poskytnuté zástupci klientů jsou vždy firemní údaje klientů, ale ne osobní kontaktní údaje zástupců, a proto SendSMSGate může tyto kontaktní údaje volně používat k zasílání svých marketingových zpráv bez jakýchkoli dalších překážek. . Klienti se mohou kdykoli odhlásit z newsletterů kliknutím na odpovídající konkrétní odkaz obsažený v každém zpravodaji.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

3.1 SendSMSGate zpracovává osobní údaje v souladu se zákony o umístění SendSMSGate a jeho přidružených společností, kde je zpracování osobních údajů prováděno.

3.2 SendSMSGate zpracovává osobní údaje, které mu byly předloženy klienty, na základě smluv s klienty za účelem použití webové stránky, softwaru a služeb a v rozsahu, v jakém jsou tato data poskytována klienty.

3.3 V souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR jsou Klienti správci osobních údajů, které zasílají SendSMSGate za účelem použití Webu, Softwaru a Služeb, včetně údajů týkajících se klientů Klientů které klienti odesílají a odesílají a přijímají SMS zprávy od svých klientů a jako příjemci.

3.4 Podle čl. 4 odst. 8 GDPR SendSMSGate jedná jako zpracovatel jménem klienta při zpracování osobních údajů předložených klienty. Klienti proto:

3.4.1 plně odpovídají za zpracování osobních údajů, které odesílají společnosti SendSMSGate;

3.4.2 záruka společnosti SendSMSGate výslovně, že Klienti za účelem používání Webových stránek, Softwaru a Služeb mají všechny nezbytné souhlasy a / nebo jiné právní důvody od subjektů údajů pro zákonné zpracování osobních údajů v souladu s touto zásadou;

3.4.3 potvrzují, že od subjektů údajů získali všechny potřebné souhlasy pro zasílání osobních údajů na server SendSMSGate a zpracování těchto údajů v souladu s podmínkami této politiky;

3.4.4 mít úplný přehled osobních údajů, které odesílají do SendSMSGate, a zaručit, že všechna taková data, která předloží, jsou nezbytná pro jejich použití na webových stránkách, softwaru a službách a jsou průběžně aktualizována;

3.4.5 zavázat se neprodleně informovat SendSMSGate o uplynutí zákonných důvodů pro zpracování, úpravu, nepřesnost nebo změnu osobních údajů, které Klienti zasílají SendSMSGate.

3.5 Při používání Služeb pro přímý marketing jsou Klienti odpovědní za dodržování všech zákonných požadavků souvisejících s právy přímého marketingu a subjektů údajů. SendSMSGate poskytuje pouze platformu pro odesílání zpráv, ale za obsah zpráv odeslaných pomocí Služeb nesou výlučnou odpovědnost Klienti. Klienti chápou, že v různých zemích existují různá právní pravidla pro přímý marketing. Pokud jsou Služby využívány pro přímý marketing, musí Klienti splnit všechny požadavky pro přímý marketing v zemi, kde sídlí příjemce zprávy o přímém marketingu. Například v zemích EU jsou klienti povinni zaslat s přímým marketingem zprávu s informacemi o tom, jak se subjekt údajů může z přímého marketingu vzdát, a existují také určité požadavky na obsah komerčních sdělení.

3.6 SendSMSGate zpracovává osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů od klientů. Klienti vkládají tyto pokyny pomocí Služeb (např. Vkládáním příkazu k odesílání zpráv svým klientům) a souhlasem s Pravidly a podmínkami. Pokyny Klienta ke zpracování osobních údajů musí být vždy v souladu s platnými zákony a SendSMSGate si vyhrazuje právo odmítnout splnit pokyny, které jsou podle názoru SendSMSGate nezákonné.

3.7 S ohledem na povahu zpracování bude SendSMSGate pomáhat Klientům vhodnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné, při plnění povinnosti Klientů reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR, včetně práva na přístup k osobním údajům subjektů údajů, práva na opravu, práva být zapomenut, práva na omezení zpracování atd. SendSMSGate přijímá pokyny k plnění práv subjektů údajů pouze od Klientů. Pokud se Subjekty údajů obrátí na SendSMSGate se žádostmi o splnění svých práv, bude SendSMSGate informovat Klienty a jednat podle pokynů Klientů. Povinnost smazat údaje subjektů údajů zůstává vždy s klienty a společnost SendSMSGate neprovede vymazání pro klienty a jejich jménem, ​​pokud není výslovně stanoveno v zásadách nebo podmínkách výslovně jinak.

3.8 SendSMSGate bude pomáhat Klientům při zajišťování dodržování povinností zaručit bezpečnost zpracování osobních údajů, jak je stanoveno GDPR, s přihlédnutím k povaze zpracování a informací, které jsou k dispozici SendSMSGate. Společnost SendSMSGate se mimo jiné zavazuje:

3.8.1 uplatňovat vhodná technická a organizační opatření zaměřená na zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a integrity dat. Přesněji jsou příslušná bezpečnostní opatření SendSMSGate popsána v části 6 níže;

3.8.2 pravidelně sledovat své interní procesy a technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že zpracování osobních údajů je v souladu s platnými zákony. SendSMSGate bude také co nejvíce sledovat zpracování osobních údajů prováděné třetími stranami (viz bod 4.3 níže);

3.8.3 informovat Klienty v nejvhodnějším možném čase a za jakýchkoli okolností a bez zbytečného odkladu, a pokud je to proveditelné, nejpozději do 72 hodin poté, co se dozvěděli o jakékoli náhodné, neoprávněné nebo protiprávní destrukci, ztrátě, změně nebo zveřejnění či přístupu , osobní údaje (porušení bezpečnosti). Po konzultaci s klienty podnikne SendSMSGate vhodná opatření k zabezpečení dat a omezení případného škodlivého účinku na subjekty údajů;

3.8.4 spolupracovat s klienty a poskytovat jim informace a pomoc, pokud je to přiměřeně možné, v souvislosti s narušení bezpečnosti, včetně komunikace s orgány dohledu a subjekty údajů;

3.8.5 spolupracovat a pomáhat klientům při provádění posouzení dopadů zpracování, je-li to relevantní.

3.9 SendSMSGate zpřístupní klientům všechny informace nezbytné k prokázání splnění povinností stanovených v článku 28 GDPR a umožní a přispěje k auditům, včetně inspekcí, prováděných klienty nebo jiným auditorem pověřeným klienty (vše na náklady) klientů). Audity a inspekce na místě musí být dohodnuty s SendSMSGate předem, musí být prováděny během běžné pracovní doby a nesmí nepřiměřeně narušovat každodenní činnost a podnikání SendSMSGate. Právo na audity a inspekce se nevztahuje na zařízení a prostory třetích stran.

4. Přenos osobních údajů třetím stranám

4.1 V průběhu poskytování služeb a přístupu na web a software používá SendSMSGate různé poskytovatele služeb třetích stran, kterým může také předávat osobní údaje (zde: třetí strany). Na základě této doložky jsou klienti řádně informováni a výslovně nebo úplně oprávňují používat odpovídající poskytovatele služeb třetích stran a poskytovat jim osobní údaje, jak je to požadováno. Mezi tyto poskytovatele služeb patří:

4.1.1 Poskytovatelé serverových služeb;

4.1.2 Vývoj webových služeb, softwaru a služeb, včetně vývoje softwaru, zpracování analytických dat, sledování chyb PHP a JavaScript;

4.1.3 Poskytovatelé bezpečnostních opatření, včetně ochrany proti podvodům, ochrany a šifrování přenosu SendSMSGate, nástroje pro detekci autorit domény e-mailu;

4.1.4 Poskytovatelé e-mailových služeb;

4.1.5 Poskytovatelé služeb pro odesílání / přijímání SMS;

4.1.6 Poskytovatelé komunikačních služeb;

4.1.7 Poskytovatelé účetních a platebních služeb;

4.1.8 Poskytovatelé služeb podpory zákazníků;

4.1.9 Poskytovatelé služeb zpracování dat.

4.2 SendSMSGate informuje Klienty o jakýchkoli zamýšlených změnách týkajících se přidávání nebo nahrazování procesorů třetích stran a dává Klientům příležitost vznést proti takovým změnám námitky. SendSMSGate má právo přestat poskytovat Služby Klientům, kteří mají výhrady ke změně týkající se přidávání nebo výměny procesorů.

4.3 SendSMSGate uzavřela s některými poskytovateli služeb individuální smlouvy o poskytování služeb. S ostatními jsou vztahy založeny na obecných podmínkách poskytování služeb těmito poskytovateli. Před zahájením vztahů s poskytovateli služeb třetích stran se společnost SendSMSGate snaží, aby podmínky zpracování osobních údajů jejích partnerů byly v souladu se zásadami této politiky a příslušných zákonů. Za tímto účelem společnost SendSMSGate pečlivě zkontroluje podmínky zpracování osobních údajů svými partnery. Navíc SendSMSGate pečlivě prověřuje probíhající vztahy s poskytovateli služeb třetích stran a v případě jejich nedodržení okamžitě vztahy s nimi ukončí.

4.4 SendSMSGate zveřejňuje osobní údaje své dceřiné společnosti v Evropské unii, která je PROMIT GROUP LP (registrační kód SL029222, se sídlem v Edinburghu, Skotsko, Velká Británie), která zpracovává osobní údaje jménem SendSMSGate v souladu s touto politikou a příslušnými zákony.

4.5 Navíc může SendSMSGate zveřejňovat / přenášet osobní údaje: podle platných zákonů, včetně zákonů mimo umístění SendSMSGate, jeho přidružených osob nebo subjektů údajů;

4.5.1 dodržovat právní procesy;

4.5.2 reagovat na žádosti veřejnosti a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo umístění SendSMSGate a jeho přidružených subjektů;

4.5.3 prosazovat tyto zásady nebo podmínky, chránit operace, práva, soukromí, bezpečnost nebo vlastnictví SendSMSGate a / nebo provádět dostupná nápravná opatření nebo omezovat škody.

4.5.4 SendSMSGate vynakládá maximální úsilí, aby omezil množství osobních údajů, které předává ke zpracování třetím stranám, protože je to nezbytné pro poskytování konkrétních služeb nebo pro dosažení konkrétních cílů.

4.6 Web a software mohou obsahovat odkazy, které přesměrovávají na jiné webové stránky. Například při používání platebních služeb třetí stranou, jako je Paysera, při provádění platby. Tyto zásady se nevztahují na takové webové stránky třetích stran, které SendSMSGate nepracuje, a SendSMSGate nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto zásady. SendSMSGate doporučuje zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

5. Přenos osobních údajů do třetích zemí

5.1 V souvislosti s některými konkrétními vývojovými pracemi, řešením problémů se službami, ukládáním dat nebo jinými nezbytnými službami může společnost SendSMSGate přenášet osobní údaje smluvním partnerům SendSMSGate, z nichž některé nemusí pracovat nebo nepracují v Evropském hospodářském prostoru (tj. 28 zemí Evropské unie + Island, Lichtenštejnsko a Norsko), zde: Třetí země).

5.2 Úrovně ochrany údajů ve třetích zemích se mohou lišit od odpovídající úrovně Evropského hospodářského prostoru a některé třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany údajů. Proto v případě přenosu osobních údajů do třetích zemí může být riziko ztráty, zneužití nebo zveřejnění osobních údajů ve srovnání s Evropským hospodářským prostorem vyšší. Společnost SendSMSGate však přijala všechna přiměřená opatření k ochraně osobních údajů ve třetích zemích. Naši dodavatelé, kteří zpracovávají osobní údaje ve třetích zemích, jsou smluvně povinni dodržovat stejnou úroveň ochrany údajů jako v Evropské unii.

5.3 Vzhledem k výše uvedenému Klienti tímto výslovně potvrzují své povědomí o jmenované možnosti přenosu osobních údajů do třetích zemí a možných rizicích takových přenosů. Klienti tímto výslovně potvrzují, že také získali výslovný souhlas všech subjektů údajů, mimo jiné jejich klientů, kteří jsou příjemci Služeb, a jejich vlastních zástupců, jak to vyžaduje legislativa pro přenos jejich osobních údajů do třetích zemí.

5.4 Někteří z poskytovatelů SendSMSGate třetích stran se nacházejí také ve Spojených státech amerických. Některé z nich, ale ne všechny, jsou certifikovány Programem ochrany osobních údajů EU-USA schváleným Ministerstvem obchodu USA a Evropskou unií, pokud jde o osobní údaje. Další informace týkající se Programu ochrany soukromí EU-USA naleznete na webových stránkách Ministerstva obchodu USA na adrese www.privacyshield.gov. Přenos osobních údajů prostřednictvím SendSMSGate těm poskytovatelům služeb, kteří nejsou certifikováni štítem EU-USA na ochranu soukromí, podléhá výslovnému souhlasu s přenosem osobních údajů do třetích zemí, jak je uvedeno výše.

5.5 SendSMSGate při přenosu osobních údajů do třetích zemí uplatní příslušná ochranná opatření.

6. Bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů

6.1 SendSMSGate přijímá příslušná právní, organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a dat. Pro ochranu osobních údajů před nedovoleným nebo neoprávněným zpracováním, zveřejněním nebo zničením se použijí bezpečnostní opatření.

6.2 SendSMSGate ukládá všechna osobní data na zabezpečené servery. Bezpečnostní opatření zahrnují:

6.2.1 Přístup na servery je chráněn jednotlivými účty, uživatelskými jmény a hesly pro každou oprávněnou osobu (zaměstnance / subdodavatele);

6.2.2 SendSMSGate sleduje a zaznamenává všechny aktivity na serverech;

6.2.3 SendSMSGate může okamžitě uzavřít přístup k serverům všem oprávněným osobám;

6.2.4 Přístup k serverům je omezen, pokud jde o a) osoby, které k nim mají přístup, b) informace, ke kterým mají oprávněné osoby přístup podle podstaty svých pracovních povinností, c) činnosti, které mohou oprávněné osoby provádět s Osobní údaje uložené na serverech;

6.2.5 SendSMSGate průběžně kontroluje, kdo z oprávněných osob je skutečně povinen mít přístup k osobním údajům, a pokud není vyžadován, odejme právo na přístup.

6.3 Přístup klientů do osobních skříní na Webu je chráněn jednotlivými uživatelskými jmény a hesly. Klienti jsou odpovědní za zachování důvěrnosti hesel. Klienti jsou povinni s nikým sdílet hesla. V případě podezření na neoprávněný přístup do osobních skříní Klientů a / nebo osobních údajů jsou Klienti povinni o tom neprodleně informovat SendSMSGate.

6.4 SendSMSGate zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci, dodavatelé, agenti, dodavatelé a konzultanti, kteří mají přístup k osobním údajům, byli plně informováni a dodržovali své zákonné povinnosti a povinnosti.

6.5 Zaměstnanci a další dodavatelé SendSMSGate jsou povinni na základě závazných dohod nezveřejňovat ani zpřístupňovat k použití nikomu jinému než SendSMSGate během jejich dohody s SendSMSGate a navždy po ukončení platnosti jakýchkoli osobních údajů, k nimž mohou mít přístup během dohod s SendSMSGate.

7. Retenční období

7.1 SendSMSGate bude uchovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro použití webové stránky, softwaru a služeb ze strany klientů, avšak již platné zákony neumožňují zachování.

7.2 SendSMSGate smaže osobní údaje poskytnuté klienty podle následujících zásad:

7.2.1 Osobní kontaktní údaje poskytnuté Klienty a zprávy Klientů budou uchovány po dobu 60 + 60 dnů poté, co Klient podá nárok na vymazání těchto údajů;

7.2.2 Počáteční datové soubory předložené klienty budou vymazány po 60 dnech od importu dat do systému SendSMSGate;

7.2.3 Přílohy, které klienti předloží k odeslání společně s SMS, budou uchovány po dobu maximálně 60 dnů a poté budou smazány. Klienti nesmí jako přílohu nahrávat žádná osobní data;

7.2.4 Protokolové soubory s činnostmi Klientů na Webu budou uchovávány po dobu maximálně 1 měsíce a Protokoly auditu budou uchovávány po dobu 2 let;

7.2.5 V případě uzavření účtu musí Klient akceptovat smazání kontaktů a zpráv.

7.2.6 Kontakty budou smazány po 60 dnech a zprávy po 60 + 60 dnech od okamžiku, kdy klient souhlasil se zrušením účtu nebo se SendSMSGate rozhodl účet klienta zrušit.

7.2.7 Klienti mají možnost kdykoli obnovit své účty (kromě smazaných kontaktů a zpráv).

7.3 Klienti potvrzují, že souhlasí s výše uvedenými retenčními obdobími a zaručují informovanost a získání nezbytných souhlasů svých klientů a zástupců pro uplatňování těchto retenčních období.

8. Úředník pro ochranu údajů

8.1 Společnost SendSMSGate byla jmenována jako inspektor ochrany údajů Irina Vasilyeva , e-mail: i.vasilyeva@sendsmsgate.com Je to osoba, která odpovídá za řádné uchovávání, zabezpečení a bezpečnost osobních údajů, jejich zaúčtování a zpracování.

9. Kontaktní informace

9.1 V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad nebo zpracování osobních údajů jsou klienti vítáni kontaktovat SendSMSGate se všemi takovými požadavky, dotazy nebo stížnostmi prostřednictvím e-mailu: support@sendsmsgate.com.

Začněte posílat SMS do celého světa
Nyní!

Začít pracovat je snadné
1 Přihlásit se
2 Získejte zdarma kredity
3 Pošlete první SMS

Začít pracovat je snadné
právě teď