Politika zasebnosti

 Pravilnik o zasebnosti - SendSMSGate
Combined Shape

Politika zasebnosti

Uvod

Ta pravilnik opisuje načela obdelave osebnih podatkov, ki so poslani v SendSMSGate ali ki so drugače na voljo SendSMSGate v povezavi z uporabo strank in drugih uporabnikov spletnega mesta, programske opreme in storitev.

Ta pravilnik je dogovor med Naročniki in SendSMSGate, v katerem je navedeno, kako osebne podatke, ki jih predložijo stranke, v imenu strank obdeluje SendSMSGate.

Pazljivo preberite to politiko, da boste razumeli prakse, ki jih SendSMSGate uporablja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Ta politika je sestavni del pogodbe, sklenjene med strankami in SendSMSGate. Stranke z ogledom spletne strani in / ali uporabo programske opreme in storitev potrjujejo, da so se seznanile s to politiko, jo razumele in se strinjajo z njenimi pogoji. Po prvi registraciji pri SendSMSGate, stranke (prek svojih pooblaščenih zastopnikov) tudi zgoraj navedeno potrdijo s klikom na gumb »Ustvari moj račun«, ki sporoči, da je stranka sprejela in soglašala z obdelavo osebnih podatkov, kot je opisano v ta pravilnik.

Ta pravilnik prav tako predstavlja sporazum med strankami (kot upravljavci osebnih podatkov) in SendSMSGate (kot obdelovalcem osebnih podatkov) v smislu člena 28 GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Svet).

SendSMSGate ima pravico občasno enostransko pregledati in spremeniti to politiko. Zato SendSMSGate svetuje, da ob morebitnih spremembah pravilnika občasno pregledate Pravilnik. Nadaljnja uporaba spletnega mesta, programske opreme in storitev pomeni soglasje za takšne spremembe.

Če se naročnik ali drugi uporabniki ne strinjajo z nobenim ali vsemi pogoji tega pravilnika ali morebitnimi spremembami le-tega, morajo nemudoma zapreti spletno mesto in prenehati uporabljati programsko opremo in storitve.

SendSMSGate je to politiko pripravil v sodelovanju s svojimi pravnimi svetovalci v skladu z zahtevami GDPR. SendSMSGate po svojih najboljših močeh zagotavlja, da je obdelava osebnih podatkov v celoti v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

1. Opredelitve

1.1 Stranka pomeni pravne osebe (ali posameznike kot pooblaščene zastopnike pravnih oseb), ki se registrirajo na spletnem mestu in ga uporabljajo ter programsko opremo v skladu s temi pogoji za uporabo storitev.

1.2 Subjekti podatkov pomeni vse fizične osebe, katerih osebni podatki se pošljejo SendSMSGate v povezavi z uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev, vključno s prejemniki storitev (strankami strank).

1.3 GDPR pomeni Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov ter o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46 / ES.

1.4 Politika pomeni to politiko zasebnosti SendSMSGate, ki jo občasno spreminjamo.

1.5 Osebni podatki pomeni vse podatke, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“). Fizična oseba, ki jo je mogoče prepoznati, je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti glede na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizični, fiziološki, genetska, mentalna, ekonomska, kulturna ali družbena identiteta te fizične osebe.

1.6 Obdelava pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki se izvaja na osebnih podatkih ali na naborih osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanjem ali kako drugače dostopnost, uskladitev ali kombinacija, omejitev, izbris ali uničenje.

1.7 Storitve pomeni storitev poslovnega sporočanja besedil za pošiljanje obvestil, opozoril, opomnikov, potrditev in trženjskih kampanj SMS. Storitev se opravlja prek spletne platforme SMS ali s programsko opremo.

1.8 Programska oprema pomeni spletni vmesnik, mobilno aplikacijo in drugo naložljivo in integrirano programsko opremo, ki jo je SendSMSGate razvil in vzdrževal za zagotavljanje storitev.

1.9 SendSMSGate pomeni trgovsko ime podjetja PROMIT GROUP, družbe z omejeno odgovornostjo, registrirano na Škotskem v Združenem kraljestvu pod številko podjetja SL029222 s sedežem v Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Škotska, EH2 1JE in vseh njegovih pridruženih podjetjih.

1.10 Pogoji pomeni pogoje storitve SendSMSGate, ki določajo pogoje uporabe spletnega mesta, programske opreme in storitev s strani strank in drugih uporabnikov.

1.11 Spletno mesto pomeni spletno mesto SendSMSGate www.sendsmsgate.com in dostop do oblaka s programsko opremo www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Osebni podatki, ki pošiljajo procese SendSMSGate. Cilji obdelave osebnih podatkov

2.1 SendSMSGate za namene zagotavljanja spletne strani, programske opreme in storitev obdeluje osebne podatke, ki jih stranke posredujejo o svojih strankah, ki so prejemniki storitev. Vrste takšnih podatkov niso omejene in so odvisne od odločitve strank, kako želijo uporabljati Storitve in običajno vključujejo ime, kontaktno telefonsko številko, lahko pa vključujejo tudi e-pošto, avatarje, državo, naslove itd.

2.2 SendSMSGate vodi register osebnih podatkov, ki jih obdeluje v skladu s tem pravilnikom.

2.3 SendSMSGate osebne podatke obdeluje na:

2.3.1 uporaba programske opreme in storitev s strani strank, tudi kadar pošljejo SendSMSGate podatke o svojih strankah;

2.3.2 komunikacija med strankami in / ali osebami, na katere se podatki nanašajo, s podporo strankam SendSMSGate v povezavi s spletnim mestom, programsko opremo in storitvami;

2.4 SendSMSGate tesno sodeluje s tretjimi osebami (vključno na primer s poslovnimi partnerji, podizvajalci na področju tehničnih, plačilnih in dostavnih storitev, oglaševalskih mrež, ponudnikov analitike, ponudnikov informacij o iskanju, kreditnih referenčnih agencij) in od njih lahko prejema osebne podatke;

2.5 SendSMSGate strankam pošilja sporočila po elektronski poti (e-pošta ali SMS) z informacijami o izboljšavah spletnega mesta, programske opreme in storitev, novih predlogih in razvoju (neposredno trženje). SendSMSGate takšna sporočila pošlje na kontaktne podatke, ki jih posredujejo predstavniki strank ob registraciji ali pozneje posodobijo. Stranke s tem potrjujejo in zagotavljajo, da so kontaktni podatki, ki jih posredujejo predstavniki strank, ves čas podatki o strankah, ne pa tudi osebni kontaktni podatki predstavnikov, zato SendSMSGate takšne kontaktne podatke lahko prosto uporablja za pošiljanje svojih tržnih sporočil brez dodatnih ovir. . Naročniki se lahko kadar koli odjavijo iz glasila s klikom na ustrezno povezavo, ki jo vsebuje posamezno glasilo.

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

3.1 SendSMSGate obdeluje osebne podatke v skladu z zakoni lokacije SendSMSGate in njegovih podružnic, kjer poteka obdelava osebnih podatkov.

3.2 SendSMSGate obdeluje osebne podatke, ki jih naročniki predložijo na podlagi pogodb s strankami za namene uporabe spletnega mesta, programske opreme in storitev in v obsegu, ki ga te podatke zagotavljajo stranke.

3.3 V skladu s členom 4 (7) GDPR so stranke upravljavci osebnih podatkov, ki jih pošljejo SendSMSGate za uporabo spletne strani, programske opreme in storitev, vključno s podatki o strankah strank ki jih stranke oddajo za pošiljanje in prejemanje SMS-ov do in od svojih strank kot prejemnikov.

3.4 V skladu s členom 4 (8) GDPR SendSMSGate deluje kot obdelovalec v imenu stranke pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih predložijo stranke. Zato naročniki:

3.4.1 so v celoti odgovorni za obdelavo osebnih podatkov, ki jih predložijo SendSMSGate;

3.4.2 jamčiti SendSMSGate izrecno, da imajo stranke za uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev vsa potrebna soglasja in / ali druge pravne podlage subjektov podatkov za zakonito obdelavo osebnih podatkov v skladu s to politiko;

3.4.3 potrdijo, da so od posameznikov, na katere se podatki nanašajo, pridobili vsa potrebna soglasja za predložitev osebnih podatkov v SendSMSGate in obdelavo teh podatkov v skladu s pogoji te politike;

3.4.4 imajo popoln pregled osebnih podatkov, ki jih posredujejo v SendSMSGate, in jamčite, da so vsi takšni podatki, ki jih predložijo, potrebni za uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev in so sproti posodobljeni;

3.4.5 se obvezujejo, da bodo nemudoma obvestili SendSMSGate o poteku pravnih razlogov za obdelavo, spreminjanje, netočnost ali spremembo osebnih podatkov, ki jih stranke posredujejo SendSMSGate.

3.5 Naročniki so pri uporabi storitev za neposredno trženje odgovorni za spoštovanje vseh zakonskih zahtev v zvezi z neposrednim trženjem in pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. SendSMSGate ponuja samo platformo za pošiljanje sporočil, odjemalci pa so izključno odgovorni za vsebino sporočil, poslanih s storitvami. Stranke razumejo, da obstajajo različna pravna pravila za neposredno trženje v različnih državah. Kadar se Storitve uporabljajo za neposredno trženje, morajo stranke izpolnjevati vse zahteve za neposredno trženje države, v kateri prebiva prejemnik sporočila o neposrednem trženju. Na primer, v državah EU so stranke dolžne z neposrednim trženjem poslati sporočilo s podatki o tem, kako se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odpove neposrednemu trženju in obstajajo tudi nekatere zahteve glede vsebine komercialnih sporočil.

3.6 SendSMSGate osebne podatke obdeluje le na podlagi dokumentiranih navodil strank. Stranke vstavijo ta navodila s pomočjo storitev (npr. Z vstavitvijo ukaza za pošiljanje sporočil svojim strankam) in s strinjanjem s pravilnikom in pogoji. Navodila strank za obdelavo osebnih podatkov morajo biti vedno v skladu z veljavno zakonodajo in SendSMSGate si pridržuje pravico, da zavrne izpolnitev navodil, za katera SendSMSGate meni, da so nezakonita.

3.7 Ob upoštevanju narave obdelave SendSMSGate strankam pomaga z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, za izpolnitev obveznosti stranke, da odgovori na zahteve za uveljavljanje pravic osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, določene v GDPR, vključno s pravico dostopa do osebnih podatkov s strani oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, pravica do popravka, pravica do pozabe, pravica do omejitve obdelave itd. SendSMSGate sprejema navodila za izpolnjevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, samo od strank. Če se subjekti, na katere se nanašajo osebni podatki, obrnejo na SendSMSGate z zahtevami za izpolnitev njihovih pravic, SendSMSGate obvesti stranke in ukrepa v skladu z navodili strank. Obveznosti za izbris podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ostanejo vedno pri strankah, SendSMSGate pa ne bo izbrisal za in v imenu strank, razen če ni v politiki ali pogojih izrecno določeno drugače.

3.8 SendSMSGate strankam pomaga pri zagotavljanju izpolnjevanja obveznosti zagotavljanja varnosti obdelave osebnih podatkov, ki jih je vzpostavil GDPR, ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so na voljo SendSMSGate. Med drugim se SendSMSGate zavezuje, da bo:

3.8.1 izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti, zaupnosti in celovitosti podatkov. Natančneje veljavni varnostni ukrepi SendSMSGate so opisani v oddelku 6 spodaj;

3.8.2 redno spremljati svoje notranje procese in tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili, da je obdelava osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. SendSMSGate čim bolj spremlja tudi obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo tretje osebe (glej odstavek 4.3 spodaj);

3.8.3 naročnike obvestiti v najhitrejšem možnem času v okoliščinah in brez nerazumne zamude in, kadar je to mogoče, najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kakršnim koli nenamernim, nepooblaščenim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo ali razkritjem ali dostopom do, osebni podatki (varnostna kršitev). SendSMSGate v sodelovanju s strankami sprejme ustrezne ukrepe za varstvo podatkov in omeji morebitne škodljive učinke na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki;

3.8.4 sodelujejo s strankami in jim zagotavljajo informacije in pomoč, kadar je to mogoče, v zvezi z varnostnimi kršitvami, tudi v komunikaciji z nadzornimi organi in osebami, na katere se nanašajo osebni podatki;

3.8.5 sodelujejo in pomagajo strankam pri izvajanju presoje vplivov na obdelavo, če je primerno.

3.9 SendSMSGate strankam da na razpolago vse informacije, potrebne za dokazovanje skladnosti z obveznostmi, določenimi v členu 28 GDPR, ter omogoči in prispeva k revizijam, vključno s pregledi, ki jih izvajajo stranke ali drug revizor, ki jih pooblastijo stranke (vse na stroške strank). Revizije in inšpekcijske preglede na kraju samem je treba vnaprej dogovoriti s SendSMSGate, opraviti jih je treba v običajnem delovnem času in neupravičeno motiti vsakodnevne dejavnosti in poslovanje SendSMSGate. Pravica do revizij in inšpekcijskih pregledov ne vključuje objektov in prostorov tretjih oseb.

4. Prenos osebnih podatkov tretjim osebam

4.1 Pri zagotavljanju storitev in dostopu do spletnega mesta in programske opreme SendSMSGate uporablja različne ponudnike storitev tretjih oseb, na katere lahko prenaša tudi osebne podatke (v nadaljevanju: tretje osebe). Na podlagi te določbe so stranke ustrezno obveščene in v celoti ali delno pooblaščene za uporabo ustreznih ponudnikov storitev tretjih oseb in jim posredovanje osebnih podatkov, če bodo morda potrebne. Ti ponudniki storitev vključujejo naslednje:

4.1.1 Ponudniki strežniških storitev;

4.1.2 Storitve razvoja spletnih strani, programske opreme in storitev, vključno z razvojem programske opreme, analitično obdelavo podatkov, sledenjem napakam PHP in JavaScript;

4.1.3 Ponudniki varnostnih ukrepov, vključno z zaščito pred goljufijami, zaščito in šifriranjem prometa SendSMSGate, orodja za odkrivanje avtoritete domene e-pošte;

4.1.4 Ponudniki e-poštnih storitev;

4.1.5 Ponudniki storitev pošiljanja / prejemanja SMS;

4.1.6 Ponudniki komunikacijskih storitev;

4.1.7 Ponudniki knjigovodskih in plačilnih storitev;

4.1.8 Ponudniki storitev za podporo strankam;

4.1.9 Ponudniki storitev za obdelavo podatkov.

4.2 SendSMSGate obvesti stranke o vseh nameravanih spremembah v zvezi z dodajanjem ali zamenjavo tretjih procesorjev in strankam daje možnost, da nasprotujejo takim spremembam. SendSMSGate ima pravico prenehati zagotavljati storitve strankam, ki nasprotujejo spremembi glede dodajanja ali zamenjave procesorjev.

4.3 SendSMSGate je z nekaterimi ponudniki storitev sklenil individualne pogodbe o zagotavljanju storitev. Z drugimi odnosi temeljijo na splošnih pogojih storitve teh ponudnikov. Preden stopi v stik s tretjimi ponudniki storitev, se SendSMSGate po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti, da so pogoji obdelave osebnih podatkov njegovih partnerjev v skladu z načeli te politike in veljavno zakonodajo. V ta namen SendSMSGate natančno pregleda pogoje za obdelavo osebnih podatkov s strani svojih partnerjev. Poleg tega SendSMSGate skrbno pregleda stalne odnose s ponudniki storitev tretjih oseb in v primeru njihove neskladnosti z njimi takoj prekine odnose.

4.4 SendSMSGate razkrije osebne podatke svoji podružnici v Evropski uniji, to je PROMIT GROUP LP (matična številka SL029222, registrirani sedež v Edinburghu na Škotskem, Velika Britanija), ki obdeluje osebne podatke v imenu SendSMSGate v skladu s to politiko in veljavno zakonodajo.

4.5 Poleg tega lahko SendSMSGate osebne podatke razkrije / prenese: v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakoni zunaj lokacij SendSMSGate, njegovih podružnic ali posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;

4.5.1 spoštovanje pravnih postopkov;

4.5.2 odgovoriti na zahteve javnih in državnih organov, vključno z javnimi in vladnimi organi zunaj lokacij SendSMSGate in njegovih podružnic;

4.5.3 uveljaviti to politiko ali pogoje, zaščititi delovanje, pravice, zasebnost, varnost ali lastnino SendSMSGate in / ali zaslediti razpoložljiva pravna sredstva ali omejiti škodo.

4.5.4 SendSMSGate se po svojih najboljših močeh trudi omejiti količino osebnih podatkov, ki jih posreduje v obdelavo tretjim osebam, saj je to potrebno za zagotavljanje določenih storitev ali zasledovanje določenih ciljev.

4.6 Spletno mesto in programska oprema lahko vsebujeta povezave, ki preusmerijo na druga spletna mesta. Na primer pri uporabi plačilnih storitev s strani tretje osebe, kot je Paysera, pri plačilu. Ta pravilnik ne velja za takšna spletna mesta, na katerih SendSMSGate ne deluje, SendSMSGate pa ne sprejema nobene odgovornosti ali odgovornosti za te politike. SendSMSGate svetuje, da pregledajo pravilnike o zasebnosti teh tretjih oseb.

5. Prenos osebnih podatkov v tretje države

5.1 SendSMSGate lahko v povezavi z nekaterimi posebnimi razvojnimi deli, odpravljanjem težav s storitvami, shranjevanjem podatkov ali drugimi potrebnimi storitvami osebne podatke posreduje izvajalcem SendSMSGate, od katerih nekateri morda ne delujejo ali delujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (tj. 28 držav Evropske unije + Islandija, Lihtenštajn in Norveška), v nadaljevanju: tretje države).

5.2 Ravni varstva podatkov v tretjih državah se lahko razlikujejo od ustrezne ravni evropskega gospodarskega prostora, nekatere tretje države pa imajo lahko nižjo raven varstva podatkov. Zato je lahko v primeru prenosa osebnih podatkov v tretje države tveganje izgube, zlorabe ali objave osebnih podatkov v primerjavi z evropskim gospodarskim prostorom večje. SendSMSGate pa je sprejel vse razumne ukrepe za zaščito osebnih podatkov v tretjih državah. Naši izvajalci, ki obdelujejo osebne podatke v tretjih državah, so pogodbeno dolžni upoštevati enako raven varstva podatkov kot v Evropski uniji.

5.3 Na podlagi zgoraj navedenega stranke s tem izrecno potrjujejo zavedanje o imenovani možnosti prenosa osebnih podatkov v tretje države in možnih tveganjih takšnih prenosov. Naročniki izrecno potrjujejo, da so tudi izrecno privolili vse subjekte, med drugim svoje stranke, ki so prejemniki storitev, in njihove lastne zastopnike, kot zahteva zakonodaja za prenos svojih osebnih podatkov v tretje države.

5.4 Nekateri tretji ponudniki SendSMSGate se nahajajo tudi v Združenih državah Amerike. Nekateri od njih, vendar vsi niso potrjeni s programom zaščite zasebnosti med EU in ZDA, o katerem se je glede osebnih podatkov dogovorilo ameriško ministrstvo za trgovino in Evropska unija. Dodatne informacije o programu zasebnosti in zaščite EU-ZDA najdete na spletnem mestu ameriškega oddelka za trgovino na naslovu www.privacyshield.gov. Prenos osebnih podatkov s strani SendSMSGate tistim ponudnikom storitev, ki jih certifikat zasebnosti EU-ZDA ne potrdi, je izrecno soglasje za prenos osebnih podatkov v tretje države, kot je navedeno zgoraj.

5.5 SendSMSGate uporablja ustrezne zaščitne ukrepe pri prenosu osebnih podatkov v tretje države.

6. Varnostni ukrepi za varstvo osebnih podatkov

6.1 SendSMSGate sprejme ustrezne pravne, organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni o zasebnosti in varnosti podatkov. Za zaščito osebnih podatkov pred neprostovoljno ali nepooblaščeno obdelavo, razkritjem ali uničenjem se uporabljajo varnostni ukrepi.

6.2 SendSMSGate hrani vse osebne podatke na zavarovanih strežnikih. Varnostni ukrepi vključujejo:

6.2.1 Dostop do strežnikov je zaščiten s posameznimi računi, uporabniškimi imeni in gesli za vsako pooblaščeno osebo (zaposlene / podizvajalce);

6.2.2 SendSMSGate spremlja in beleži vse dejavnosti na strežnikih;

6.2.3 SendSMSGate lahko takoj zapre dostop do strežnikov pooblaščenim osebam;

6.2.4 Dostop do strežnikov je omejen glede na (a) osebe, ki imajo dostop do njega, (b) informacije, do katerih imajo pooblaščene osebe dostop v skladu z bistvom svojih delovnih nalog, (c) dejanja, ki jih pooblaščene osebe lahko opravljajo z Osebni podatki, shranjeni na strežnikih;

6.2.5 SendSMSGate sproti preverja, kdo od pooblaščenih oseb dejansko potrebuje dostop do osebnih podatkov in če dostop ni potreben, bo odvzel pravico do dostopa.

6.3 Dostop strank do osebnih omar na spletnem mestu je zaščiten s posameznimi uporabniškimi imeni in gesli. Stranke so odgovorne za zaupnost gesel. Stranke so zavezane, da gesel ne bodo delile z nikomer. V primeru suma nepooblaščenega dostopa do osebnih omaric strank in / ali osebnih podatkov so stranke dolžne nemudoma obvestiti SendSMSGate.

6.4 SendSMSGate mora zagotoviti, da so vsi njegovi zaposleni, izvajalci, zastopniki, dobavitelji in svetovalci, ki imajo dostop do osebnih podatkov, v celoti seznanjeni in spoštovali svoje pravne dolžnosti in odgovornosti.

6.5 Zaposleni in drugi izvajalci SendSMSGate so z zavezujočimi pogodbami zavezani, da med svojim sporazumom s SendSMSGate in za vedno po njegovi ukinitvi ne bodo razkrili ali dali na razpolago vsem osebnim podatkom, do katerih bodo morda imeli dostop med dogovori s SendSMSGate.

7. Obdobje zadrževanja

7.1 SendSMSGate hrani osebne podatke, dokler so potrebni za uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev s strani odjemalcev, vendar ne več kot takrat veljavno pravo dovoljuje ohranjanje.

7.2 SendSMSGate izbriše osebne podatke, ki jih predložijo stranke v skladu z naslednjimi načeli:

7.2.1 Osebni kontaktni podatki, ki jih posredujejo stranke, in sporočila strank se hranijo 60 + 60 dni po tem, ko je stranka vložila zahtevo za izbris takšnih podatkov;

7.2.2 Začetne datoteke podatkov, ki jih oddajo stranke, se po 60 dneh od uvoza podatkov v sistem SendSMSGate izbrišejo;

7.2.3 Priloge, ki jih stranke predložijo, da jih pošljejo skupaj s sporočili SMS, se hranijo največ 60 dni in se nato izbrišejo. Stranke kot priloge ne smejo naložiti nobenih osebnih podatkov;

7.2.4 Datoteke dnevnika z dejavnostmi strank na spletnem mestu se hranijo največ en mesec, datoteke dnevnika revizije pa 2 leti;

7.2.5 Stranke morajo v primeru zapiranja računa sprejeti izbris stikov in sporočil.

7.2.6 Stiki bodo izbrisani po 60 dneh, sporočila pa po 60 + 60 dneh, odkar je naročnik sprejel zaprtje računa ali pa se je SendSMSGate odločil zapreti račun stranke.

7.2.7 Stranke imajo možnost kadar koli obnoviti svoje račune (razen izbrisanih stikov in sporočil).

7.3 Naročniki potrjujejo, da se strinjajo z navedenimi zgornjimi roki hrambe in jamčijo, da bodo svoje stranke in zastopnike obvestili in pridobili potrebna soglasja za uporabo takšnih rokov hrambe.

8. Pooblaščenec za varstvo podatkov

8.1 SendSMSGate je imenoval za uradno osebo za varstvo podatkov Irina Vasilyeva , e-pošta: i.vasilyeva@sendsmsgate.com To je oseba, ki je odgovorna za pravilno shranjevanje, zaščito in varnost osebnih podatkov, njihovo knjiženje in obdelavo.

9. Kontaktni podatki

9.1 Če imajo stranke kakršna koli vprašanja v zvezi s tem pravilnikom ali obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrnete na SendSMSGate z vsemi takšnimi prošnjami, poizvedbami ali morebitnimi pritožbami po e-pošti: support@sendsmsgate.com.

Začnite pošiljati SMS po vsem svetu
zdaj!

Začeti je enostavno
1 Prijavite se
2 Pridobite brezplačne kredite
3 Pošljite prvi SMS

Začeti je enostavno
pravkar