Privātuma politika

 Privātuma politika - SendSMSGate
Combined Shape

Privātuma politika

Ievads

Šī politika apraksta personas datu apstrādes principus, kuri tiek iesniegti SendSMSGate vai kas citādi kļūst pieejami SendSMSGate saistībā ar Klientu un citu Vietnes, programmatūras un pakalpojumu lietotāju izmantošanu.

Šī politika ir vienošanās starp Klientiem un SendSMSGate, kurā noteikts, kā SendSMSGate Klientu vārdā apstrādā Klientu iesniegtos personas datus.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo politiku, lai izprastu praksi, ko SendSMSGate piemēro attiecībā uz Personas datu apstrādi.

Šī politika ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kas noslēgts starp Klientiem un SendSMSGate. Aplūkojot vietni un / vai izmantojot programmatūru un pakalpojumus, klienti apliecina, ka ir iepazinušies ar šo politiku, to ir sapratuši un piekrīt tās noteikumiem. Sākotnējā reģistrācijā SendSMSGate klienti (ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību) arī apstiprina iepriekšminēto, noklikšķinot uz pogas “Izveidot manu kontu”, kas paziņo par klienta piekrišanu un piekrišanu Personas datu apstrādei, kā aprakstīts šo politiku.

Šī politika ir arī nolīgums starp Klientiem (kā personas datu apstrādātājiem) un SendSMSGate (kā personas datu apstrādātājiem) GDPR 28. panta (Eiropas Parlamenta Vispārējā datu aizsardzības regula (ES) Nr. 2016/679) nozīmē. Padome).

SendSMSGate ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji pārskatīt un grozīt šo politiku. Tāpēc SendSMSGate iesaka periodiski pārskatīt Politiku, ja tajā tiek veiktas jebkādas izmaiņas. Vietnes, programmatūras un pakalpojumu pastāvīga izmantošana nozīmē piekrišanu šādām izmaiņām.

Ja Klients vai citi lietotāji nepiekrīt nevienam vai visiem šīs politikas noteikumiem vai jebkādām iespējamām izmaiņām tajā, viņiem nekavējoties jāaizver vietne un jāpārtrauc programmatūras un pakalpojumu lietošana.

SendSMSGate ir izstrādājusi šo politiku sadarbībā ar saviem juridiskajiem konsultantiem saskaņā ar GDPR prasībām. SendSMSGate dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Personas datu apstrāde pilnībā atbilst piemērojamām likumdošanas prasībām.

1. Definīcijas

1.1 Klients (-i) ir juridiskas personas (vai fiziskas personas kā juridisko personu pilnvaroti pārstāvji), kas reģistrējas Vietnē un izmanto to un Programmatūru saskaņā ar šiem noteikumiem Pakalpojumu izmantošanai.

1.2 Datu subjekti ir visas fiziskās personas, kuru personas dati tiek iesniegti SendSMSGate saistībā ar Vietnes, programmatūras un Pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot Pakalpojumu saņēmējus (Klientu klienti).

1.3 GDPR nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK.

1.4 Politika nozīmē šo SendSMSGate privātuma politiku, kas laiku pa laikam tiek grozīta.

1.5 Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki faktori, kas raksturīgi fizikālajiem, fizioloģiskajiem, šīs fiziskās personas ģenētiskā, garīgā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.

1.6 Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar Personas datiem vai Personas datu kopām, arī izmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, apkopojot, reģistrējot, organizējot, strukturējot, saglabājot, pielāgojot vai mainot, izgūstot, konsultācijas, izmantošana, izpaušana, pārraidot, izplatot vai kā citādi padarot pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.

1.7 Pakalpojums (-i) ir biznesa īsziņu sūtīšanas pakalpojums paziņojumu, brīdinājumu, atgādinājumu, apstiprinājumu un SMS mārketinga kampaņu nosūtīšanai. Pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz tīmekļa vietni balstītu SMS platformu vai izmantojot programmatūru.

1.8 Programmatūra ir tīmekļa saskarne, mobilā lietotne un cita lejupielādējama un integrējama programmatūra, ko Pakalpojumu sniegšanas nolūkā izstrādā un uztur SendSMSGate.

1.9 SendSMSGate nozīmē firmas PROMIT GROUP, komandītsabiedrības, kas reģistrēta Skotijā, Apvienotajā Karalistē ar firmas numuru SL029222, juridisko adresi Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Scotland, EH2 1JE un visām tās filiālēm.

1.10 Noteikumi nozīmē SendSMSGate pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kas nosaka Vietnes, programmatūras un pakalpojumu lietošanas noteikumus un nosacījumus Klientiem un citiem lietotājiem.

1.11 Tīmekļa vietne nozīmē SendSMSGate www.sendsmsgate.com vietni un piekļuvi mākonim, izmantojot programmatūru www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Personas dati, kas apstrādāSMSMSGate. Personas datu apstrādes mērķi

2.1 Vietnes, programmatūras un pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā SendSMSGate apstrādā Personas datus, ko Klienti sniedz par saviem klientiem, kuri ir Pakalpojumu saņēmēji. Šādu datu veidi nav ierobežoti un ir atkarīgi no klientu lēmuma, kā viņi vēlas izmantot Pakalpojumus, un parasti tie satur vārdu, kontakta tālruņa numuru, bet var ietvert arī e-pastus, iemiesojumus, valsti, adreses utt.

2.2 SendSMSGate uztur to personas datu reģistru, kurus tā apstrādā saskaņā ar šo politiku.

2.3 SendSMSGate apstrādā Personas datus, izmantojot:

2.3.1 programmatūras un pakalpojumu izmantošana klientiem, ieskaitot tos, kad viņi iesniedz SendSMSGate informāciju par saviem klientiem;

2.3.2 komunikācija starp Klientiem un / vai Datu subjektiem ar SendSMSGate klientu atbalstu saistībā ar vietni, programmatūru un pakalpojumiem;

2.4 SendSMSGate cieši sadarbojas ar trešajām personām (ieskaitot, piemēram, biznesa partnerus, apakšuzņēmējus tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu jomā, reklāmas tīklus, analītisko pakalpojumu sniedzējus, meklēšanas informācijas sniedzējus, kredītreferenču aģentūras) un, iespējams, saņem no tiem Personas datus;

2.5 SendSMSGate elektroniski (e-pasts vai SMS) nosūta klientiem ziņojumus ar informāciju par Vietnes, programmatūras un pakalpojumu uzlabojumiem, jauniem priekšlikumiem un attīstību (tiešais mārketings). SendSMSGate nosūta šādus ziņojumus uz kontaktinformāciju, ko reģistrācijas laikā sniedz Klientu pārstāvji, vai vēlāk atjaunina. Klienti ar šo apstiprina un garantē, ka Klientu pārstāvju sniegtā kontaktinformācija vienmēr ir Klientu uzņēmuma informācija, bet nav pārstāvju personiskā kontaktinformācija, un tāpēc SendSMSGate var izmantot šo kontaktinformāciju brīvi, lai nosūtītu savus mārketinga ziņojumus bez papildu šķēršļiem. . Klienti jebkurā laikā var anulēt biļetenu abonēšanu, noklikšķinot uz atbilstošās īpašās saites, kas atrodas katrā biļetenā.

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1 SendSMSGate apstrādā Personas datus saskaņā ar likumiem, kas nosaka SendSMSGate un tās filiāļu atrašanās vietu, kur tiek veikta Personas datu apstrāde.

3.2 SendSMSGate apstrādā Personas datus, ko Klienti tai iesnieguši, pamatojoties uz līgumiem ar Klientiem, lai izmantotu Vietni, Programmatūru un Pakalpojumus un ciktāl šos datus nodrošina Klienti.

3.3 Saskaņā ar GDPR 4. panta 7. punktu Klienti ir personas datu pārziņi , kurus viņi iesniedz SendSMSGate tīmekļa vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanai, ieskaitot datus par Klientu klientiem. ko klienti iesniedz, lai nosūtītu un saņemtu SMS īsziņas klientiem un no tiem kā saņēmējiem.

3.4 Saskaņā ar GDPR 4. panta 8. punktu SendSMSGate darbojas kā apstrādātājs Klienta vārdā, apstrādājot Klientu iesniegtos Personas datus. Tāpēc klienti:

3.4.1 ir pilnībā atbildīgi par personas datu apstrādi, ko viņi iesniedz SendSMSGate;

3.4.2 garantē SendSMSGate skaidri, ka Klientiem, lai izmantotu Vietni, Programmatūru un Pakalpojumus, ir visas nepieciešamās Datu subjektu piekrišanas un / vai citi juridiskie pamati Personas datu likumīgai apstrādei saskaņā ar šo Politiku;

3.4.3 apliecina, ka ir ieguvuši no Datu subjektiem visas nepieciešamās piekrišanas Personas datu iesniegšanai SendSMSGate un šādu datu apstrādei saskaņā ar šīs politikas noteikumiem;

3.4.4 ir pilns pārskats par personas datiem, kurus viņi iesniedz SendSMSGate, un garantē, ka visi šie iesniegtie dati ir nepieciešami tīmekļa vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanai un tiek atjaunināti;

3.4.5 uzliek par pienākumu nekavējoties informēt SendSMSGate par juridisko iemeslu apstrādi, labošanu, neprecizitāti vai izmaiņām personīgajos datos, ko klienti iesniedz SendSMSGate.

3.5 Izmantojot Pakalpojumus tiešajam mārketingam, Klienti ir atbildīgi par visu likumdošanas prasību ievērošanu saistībā ar tiešo mārketingu un datu subjektu tiesībām. SendSMSGate nodrošina tikai ziņojumu sūtīšanas platformu, bet tikai klienti ir atbildīgi par to ziņojumu saturu, kas nosūtīti, izmantojot Pakalpojumus. Klienti saprot, ka dažādās valstīs pastāv dažādi tiesiskā regulējuma noteikumi tiešajam mārketingam. Kad Pakalpojumi tiek izmantoti tiešajam mārketingam, Klientiem ir jāievēro visas tās valsts tiešā mārketinga prasības, kurās dzīvo tiešā mārketinga ziņojuma saņēmējs. Piemēram, ES valstīs klientiem ir pienākums ar tiešo mārketingu nosūtīt ziņojumu ar informāciju par to, kā datu subjekts var atteikties no tiešā mārketinga, un ir arī noteiktas prasības komerciālu ziņojumu saturam.

3.6 SendSMSGate apstrādā personas datus tikai pēc Klienta dokumentētām instrukcijām. Klienti ievieto šīs instrukcijas, izmantojot Pakalpojumus (piemēram, ievietojot komandu ziņojumu sūtīšanai saviem klientiem) un piekrītot Politikai un noteikumiem. Klientu norādījumiem par personas datu apstrādi vienmēr jāatbilst piemērojamajiem likumiem, un SendSMSGate patur sev tiesības atteikties izpildīt instrukcijas, kuras, pēc SendSMSGate domām, ir prettiesiskas.

3.7 Ņemot vērā apstrādes raksturu, SendSMSGate palīdz Klientiem, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, ciktāl tas ir iespējams, lai izpildītu Klienta pienākumu atbildēt uz lūgumiem izmantot datu subjekta tiesības, kas noteiktas GDPR, ieskaitot datu subjektu tiesības piekļūt personas datiem, tiesības uz labošanu, tiesības tikt aizmirstam, tiesības uz apstrādes ierobežošanu utt. SendSMSGate rīkojumus par datu subjektu tiesību izpildi pieņem tikai no Klientiem. Ja datu subjekti tuvojas SendSMSGate ar pieprasījumiem par viņu tiesību izpildi, SendSMSGate informē klientus un rīkojas saskaņā ar klientu norādījumiem. Pienākums izdzēst Datu subjektu datus vienmēr paliek Klientiem, un SendSMSGate neuzņemas dzēšanu Klientu labā un viņu vārdā, ja vien Politikā vai Noteikumos nav skaidri noteikts citādi.

3.8 SendSMSGate palīdz Klientiem ievērot GDPR noteiktos pienākumus garantēt Personas datu apstrādes drošību, ņemot vērā apstrādes raksturu un SendSMSGate pieejamo informāciju. Cita starpā SendSMSGate apņemas:

3.8.1 piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt datu drošību, konfidencialitāti un integritāti. Precīzāk, SendSMSGate piemērojamie drošības pasākumi ir aprakstīti 6. sadaļā turpmāk;

3.8.2 periodiski uzrauga savus iekšējos procesus un tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. SendSMSGate arī cik vien iespējams uzrauga personas datu apstrādi, ko veic trešās personas (skatīt 4.3. Punktu zemāk);

3.8.3 paziņot Klientiem vispiemērotākajā laikā, ņemot vērā apstākļus, un bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc tam, kad viņi ir uzzinājuši par nejaušu, neatļautu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu vai atklāšanu vai piekļuvi uz, personas dati (drošības pārkāpums). Konsultējoties ar Klientiem, SendSMSGate veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu datus un ierobežotu jebkādu iespējamo kaitīgo ietekmi uz Datu subjektiem;

3.8.4 sadarboties ar Klientiem un, ja iespējams, sniegt viņiem informāciju un palīdzību saistībā ar drošības pārkāpumiem, tostarp saziņā ar uzraudzības institūcijām un datu subjektiem;

3.8.5 sadarboties un palīdzēt Klientiem, veicot attiecīgus ietekmes novērtējumus.

3.9 SendSMSGate klientiem dara pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību GDPR 28. pantā noteiktajām saistībām, kā arī ļautu veikt un atbalstītu auditus, ieskaitot pārbaudes, kuras veic Klienti vai cits klientu pilnvarots revidents (visu uz rēķina). no klientiem). Revīzijas un pārbaudes uz vietas iepriekš jāsaskaņo ar SendSMSGate, tās jāveic parastā darba laikā un nedrīkst nepamatoti traucēt SendSMSGate ikdienas aktivitātes un uzņēmējdarbību. Tiesības uz revīziju un pārbaudēm neattiecas uz trešo personu telpām un telpām.

4. Personas datu nodošana trešajām personām

4.1 Pakalpojumu sniegšanas un piekļuves vietnei un programmatūrai laikā SendSMSGate izmanto dažādus trešo personu pakalpojumu sniedzējus, kuriem tas var nodot arī Personas datus (šeit: Trešās puses). Saskaņā ar šo punktu klienti tiek pienācīgi informēti un skaidri vai pilnīgi pilnvaro pilnībā vai daļēji izmantot attiecīgos trešo personu pakalpojumu sniedzējus un sniegt viņiem Personas datus, kā tas var būt nepieciešams. Pie šiem pakalpojumu sniedzējiem pieder:

4.1.1 Serveru pakalpojumu sniedzēji;

4.1.2 Vietņu, programmatūras un pakalpojumu izstrādes pakalpojumi, ieskaitot programmatūras izstrādi, analītisko datu apstrādi, PHP un JavaScript kļūdu izsekošanu;

4.1.3 Drošības pasākumu nodrošinātāji, ieskaitot aizsardzību pret krāpšanu, SendSMSGate trafika aizsardzību un šifrēšanu, e-pasta domēna iestādes atklāšanas rīku;

4.1.4 E-pasta pakalpojumu sniedzēji;

4.1.5 SMS sūtīšanas / saņemšanas pakalpojumu sniedzēji;

4.1.6 Sakaru pakalpojumu sniedzēji;

4.1.7 Grāmatvedības un norēķinu pakalpojumu sniedzēji;

4.1.8 Klientu atbalsta pakalpojumu sniedzēji;

4.1.9 Datu apstrādes pakalpojumu sniedzēji.

4.2 SendSMSGate informē klientus par visām paredzētajām izmaiņām saistībā ar trešo personu procesoru pievienošanu vai nomaiņu un dod klientiem iespēju iebilst pret šādām izmaiņām. SendSMSGate ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientiem, kuri iebilst pret izmaiņām attiecībā uz procesora pievienošanu vai aizstāšanu.

4.3 SendSMSGate ir noslēdzis individuālus pakalpojumu sniegšanas līgumus ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem. Attiecības ar citiem ir balstītas uz šo pakalpojumu sniedzēju vispārējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Pirms attiecību nodibināšanas ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem SendSMSGate pieliek visas pūles, lai garantētu, ka partneru Personas datu apstrādes noteikumi ir saskaņā ar šīs politikas principiem un piemērojamajiem likumiem. Šim nolūkam SendSMSGate rūpīgi pārskata Personas datu apstrādes nosacījumus saviem partneriem. Turklāt SendSMSGate uzmanīgi pārrauga pašreizējās attiecības ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem un to neatbilstības gadījumā nekavējoties pārtrauc attiecības ar viņiem.

4.4 SendSMSGate atklāj Personas datus savam filiālei Eiropas Savienībā, kas ir PROMIT GROUP LP (reģistra kods SL029222, juridiskā adrese Edinburgā, Skotijā, Apvienotajā Karalistē), kas apstrādā Personas datus SendSMSGate vārdā saskaņā ar šo politiku un piemērojamajiem likumiem.

4.5 Turklāt SendSMSGate var atklāt / pārsūtīt Personas datus: saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, ieskaitot likumus ārpus SendSMSGate, tā saistīto vai Datu subjektu atrašanās vietām;

4.5.1 ievērot tiesiskos procesus;

4.5.2 atbildēt uz sabiedrības un valdības iestāžu, tostarp valsts un valdības iestāžu, pieprasījumiem ārpus SendSMSGate un tā filiāļu atrašanās vietām;

4.5.3 lai ieviestu šo politiku vai noteikumus, aizsargātu SendSMSGate darbības, tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu un / vai izmantotu pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai ierobežotu zaudējumus.

4.5.4 SendSMSGate pieliek visas pūles, lai ierobežotu Personas datu daudzumu, ko tas pārsūta apstrādei trešajām personām, jo ​​tas ir nepieciešams īpašu pakalpojumu sniegšanai vai īpašu mērķu sasniegšanai.

4.6 Vietne un programmatūra var saturēt saites, kas novirza uz citām vietnēm. Piemēram, ja maksājuma veikšanai izmanto trešās personas, piemēram, Paysera, maksājumu pakalpojumus. Šī politika neattiecas uz šādām trešo personu vietnēm, kurās SendSMSGate nedarbojas, un SendSMSGate neuzņemas nekādu atbildību vai atbildību par šīm politikām. SendSMSGate iesaka pārskatīt šo trešo personu privātuma politikas.

5. Personas datu nodošana trešām valstīm

5.1 Saistībā ar dažiem īpašiem izstrādes darbiem, pakalpojumu problēmu novēršanu, datu glabāšanu vai citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem SendSMSGate var pārsūtīt Personas datus SendSMSGate darbuzņēmējiem, no kuriem daži, iespējams, nestrādā vai nedarbojas Eiropas Ekonomikas zonā (ti, 28 Eiropas Savienības valstīs + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), šeit: trešās valstis).

5.2 Datu aizsardzības līmeņi trešās valstīs var atšķirties no attiecīgā Eiropas Ekonomikas zonas līmeņa, un dažām trešām valstīm var būt zemāks datu aizsardzības līmenis. Tāpēc personas datu pārsūtīšanas gadījumā trešām valstīm personas datu pazaudēšanas, nepareizas izmantošanas vai publiskošanas risks var būt lielāks, salīdzinot ar Eiropas Ekonomikas zonu. Tomēr SendSMSGate ir veikusi visus pamatotos pasākumus, lai aizsargātu personas datus trešās valstīs. Mūsu darbuzņēmējiem, kuri apstrādā personas datus trešās valstīs, uz līguma pamata ir pienākums ievērot tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā Eiropas Savienībā.

5.3 Ņemot vērā iepriekšminēto, klienti ar šo nepārprotami apstiprina savu izpratni par minēto iespēju pārsūtīt Personas datus uz trešām valstīm un par šādas pārsūtīšanas iespējamo risku. Ar šo klienti skaidri apstiprina, ka ir ieguvuši arī skaidru piekrišanu no visiem Datu subjektiem, inter alia, no saviem klientiem, kuri ir Pakalpojumu saņēmēji, un no saviem pārstāvjiem, kā to prasa tiesību akti, lai nodotu savus Personas datus trešām valstīm.

5.4 Daži no trešo personu SendSMSGate pakalpojumu sniedzējiem atrodas arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Daži no tiem, bet ne visi, ir sertificēti saskaņā ar ES un ASV privātuma vairoga programmu, par kuru ir vienojušās ASV Tirdzniecības ministrija un Eiropas Savienība attiecībā uz personas datiem. Papildinformāciju par ES un ASV privātuma vairoga programmu skatiet ASV Tirdzniecības departamenta vietnē: www.privacyshield.gov. Personas datu pārsūtīšana, izmantojot SendSMSGate, tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav sertificēti ES un ASV privātuma vairogā, ir pakļauta skaidrai piekrišanai Personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm, kā minēts iepriekš.

5.5 Nosūtot personas datus uz trešām valstīm, SendSMSGate piemēro atbilstošus aizsardzības pasākumus.

6. Drošības pasākumi personas datu aizsardzībai

6.1 SendSMSGate veic atbilstošus juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus saskaņā ar piemērojamajiem privātuma un datu drošības likumiem. Drošības pasākumus veic, lai aizsargātu Personas datus no piespiedu vai neatļautas apstrādes, izpaušanas vai iznīcināšanas.

6.2 SendSMSGate visus personas datus glabā drošos serveros. Drošības pasākumi ietver:

6.2.1 Piekļuve serveriem tiek aizsargāta ar individuāliem kontiem, lietotājvārdiem un parolēm katrai pilnvarotai personai (darbiniekiem / apakšuzņēmējiem);

6.2.2 SendSMSGate seko un reģistrē visas darbības serveros;

6.2.3 SendSMSGate var nekavējoties slēgt piekļuvi serveriem jebkurai pilnvarotai personai;

6.2.4 Piekļuve serveriem ir ierobežota attiecībā uz: a) personām, kurām ir pieeja tai, b) informācijai, kurai pilnvarotajām personām ir pieeja atbilstoši viņu darba pienākumu būtībai, c) darbībām, kuras pilnvarotās personas var veikt ar Personas dati, kas tiek glabāti serveros;

6.2.5 SendSMSGate turpina pārskatīt, kurām no pilnvarotajām personām faktiski ir nepieciešama piekļūšana Personas datiem, un, ja piekļuve nav nepieciešama, tās atsauks piekļuves tiesības.

6.3 Klientu piekļuve tīmekļa vietnes personīgajiem skapjiem ir aizsargāta ar individuāliem lietotājvārdiem un parolēm. Klienti ir atbildīgi par paroļu konfidencialitāti. Klientu pienākums nav dalīties ar parolēm nevienam. Ja rodas aizdomas par neatļautu piekļuvi Klientu personīgajiem skapjiem un / vai Personas datiem, Klientu pienākums ir nekavējoties par to informēt SendSMSGate.

6.4 SendSMSGate nodrošina, ka visi tā darbinieki, darbuzņēmēji, pārstāvji, piegādātāji un konsultanti, kuriem ir piekļuve Personas datiem, pilnībā pārzina savus likumīgos pienākumus un atbildību un ievēro tos.

6.5 SendSMSGate darbiniekiem un citiem darbuzņēmējiem ir saistoši līgumi, kuru laikā ar līgumu ar SendSMSGate un mūžīgi pēc tā izbeigšanas neizpauž un neatklāj lietošanai nevienu, izņemot SendSMSGate, jebkādus Personas datus, kuriem tie var piekļūt, noslēdzot līgumus ar SendSMSGate.

7. Saglabāšanas periodi

7.1 SendSMSGate saglabā Personas datus tik ilgi, cik tie ir nepieciešami Vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanai Klientiem, bet vairs toreizējie tiesību akti neatļauj to saglabāt.

7.2 SendSMSGate dzēš Klientu iesniegtos Personas datus saskaņā ar šādiem principiem:

7.2.1 Klientu sniegtā personiskā kontaktinformācija un Klientu ziņas tiek saglabātas 60 + 60 dienas pēc tam, kad Klients ir iesniedzis prasību par šādu datu dzēšanu;

7.2.2 Sākotnējie datu faili, ko iesnieguši klienti, tiek izdzēsti pēc 60 dienām, kopš dati tiek importēti SendSMSGate sistēmā;

7.2.3 Pielikumus, ko klienti iesniedz nosūtīšanai kopā ar SMS, glabā ne ilgāk kā 60 dienas un pēc tam tos izdzēš. Kā pielikumus klienti nedrīkst augšupielādēt personas datus;

7.2.4 Žurnāla failus ar Klientu darbībām Tīmekļa vietnē glabā ne ilgāk kā 1 mēnesi, bet audita žurnālfailus - 2 gadus;

7.2.5 Konta slēgšanas gadījumā Klientiem ir jāpiekrīt kontaktu un ziņojumu dzēšanai.

7.2.6 Kontaktpersonas tiks izdzēstas pēc 60 dienām, bet ziņojumi - pēc 60 + 60 dienām, kopš klients ir devis piekrišanu konta slēgšanai vai SendSMSGate ir nolēmis slēgt klienta kontu.

7.2.7 Klientiem ir iespēja jebkurā laikā atjaunot savus kontus (izņemot izdzēstos kontaktus un ziņojumus).

7.3 Klienti apstiprina, ka piekrīt iepriekšminētajiem saglabāšanas periodiem un garantē, ka informēs un saņems nepieciešamos apstiprinājumus no saviem klientiem un pārstāvjiem šādu saglabāšanas periodu piemērošanai.

8. Datu aizsardzības inspektors

8.1 Par datu aizsardzības inspektori Irina Vasiļjeva ir norīkota SendSMSGate, e-pasts: i.vasilyeva@sendsmsgate.com Tā ir persona, kas ir atbildīga par personas datu pareizu glabāšanu, drošību un drošumu, to uzskaiti un apstrādi.

9. Kontaktinformācija

9.1 Ja Klientiem rodas kādi jautājumi par šo politiku vai Personas datu apstrādi, viņi ir laipni aicināti sazināties ar SendSMSGate ar visiem šādiem pieprasījumiem, jautājumiem vai sūdzībām pa e-pastu: support@sendsmsgate.com.

Sāciet sūtīt īsziņas visā pasaulē
tagad!

Sākt darbu ir viegli
1 Pierakstīties
2 Saņemiet bezmaksas kredītus
3 Nosūtiet pirmo īsziņu

Sākt darbu ir viegli
tikko