Privatumo politika

 Privatumo politika - „SendSMSGate“
Combined Shape

Privatumo politika

Įvadas

Ši politika apibūdina Asmens duomenų, pateiktų „SendSMSGate“ ar kurie kitu būdu tampa prieinami „SendSMSGate“, tvarkymo principus, susijusius su Klientų ir kitų Svetainės, programinės įrangos ir paslaugų vartotojų naudojimu.

Ši politika yra sutartis tarp klientų ir „SendSMSGate“, kurioje nurodoma, kaip „SendSMSGate“ klientų vardu tvarko klientų pateiktus asmeninius duomenis.

Atidžiai perskaitykite šią politiką, kad suprastumėte „SendSMSGate“ taikomą asmens duomenų tvarkymo praktiką.

Ši politika yra neatsiejama sutarties, sudarytos tarp Klientų ir „SendSMSGate“, dalis. Peržiūrėdami interneto svetainę ir (arba) naudodamiesi programine įranga ir paslaugomis, Klientai patvirtina, kad susipažino su šia Politika, ją suprato ir sutinka su jos sąlygomis. Pradinę registraciją „SendSMSGate“, Klientai (per savo įgaliotus atstovus) taip pat patvirtina tai, kas pasakyta, paspaudžiant mygtuką „Sukurti mano sąskaitą“, kuris pareiškia, kad Klientas sutinka su asmens duomenų tvarkymu, kaip aprašyta ši politika.

Ši politika taip pat yra susitarimas tarp klientų (kaip asmens duomenų valdytojų) ir „SendSMSGate“ (kaip asmens duomenų tvarkytojų), kaip apibrėžta GDPR 28 straipsnyje (Europos Parlamento bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 ir Taryba).

„SendSMSGate“ turi teisę retkarčiais vienašališkai peržiūrėti ir pakeisti šią politiką. Todėl „SendSMSGate“ pataria periodiškai peržiūrėti politiką, jei joje būtų kokių nors pakeitimų. Tęstinis svetainės, programinės įrangos ir paslaugų naudojimas reiškia sutikimą su tokiais pakeitimais.

Jei Klientas ar kiti vartotojai nesutinka su jokiomis ar visomis šios Politikos sąlygomis ar bet kokiais įmanomais jos pakeitimais, jie turėtų nedelsdami uždaryti Svetainę ir nustoti naudotis Programinė įranga ir Paslaugomis.

„SendSMSGate“ parengė šią politiką bendradarbiaudama su savo teisiniais patarėjais pagal GDPR reikalavimus. „SendSMSGate“ stengiasi užtikrinti, kad Asmens duomenų tvarkymas visiškai atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus.

1. Apibrėžimai

1.1 Klientas (-ai) reiškia juridinius asmenis (arba fizinius asmenis kaip juridinių asmenų įgaliotus atstovus), kurie registruojasi Svetainėje ir naudoja ją bei Programinę įrangą pagal šias Sąlygas Paslaugų naudojimui.

1.2 Duomenų subjektai reiškia visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenys yra teikiami „SendSMSGate“ naudojantis svetaine, programine įranga ir paslaugomis, įskaitant Paslaugų gavėjus (Klientų klientus).

1.3 GDPR reiškia 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantį Direktyvą 2016 m. 95/46 / EB.

1.4 Politika reiškia šią „SendSMSGate“ privatumo politiką, su kartkartėmis pakeistomis.

1.5 Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“), kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. Identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti, visų pirma remiantis tokiu identifikatoriumi kaip vardas, identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba pagal vieną ar kelis veiksnius, būdingus fiziniams, fiziologiniams, to fizinio asmens genetinė, psichinė, ekonominė, kultūrinė ar socialinė tapatybė.

1.6 Apdorojimas reiškia bet kokią operaciją ar operacijų rinkinį, kuris atliekamas su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis priemonėmis ar ne, pavyzdžiui, rinkiant, registruojant, organizuojant, struktūrizuojant, saugant, pritaikant ar keičiant, atkuriant, konsultacijos, naudojimas, atskleidimas perduodant, skleidžiant ar kitaip padarant prieinamą, suderinimas ar derinimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

1.7 Paslauga (-os) reiškia verslo teksto pranešimų siuntimo paslaugą, skirtą pranešimams, perspėjimams, priminimams, patvirtinimams ir SMS rinkodaros kampanijoms siųsti. Paslauga teikiama naudojantis internetine SMS platforma arba naudojant Programinę įrangą.

1.8 Programinė įranga reiškia internetinę sąsają, programą mobiliesiems ir kitą atsisiunčiamą bei integruotą programinę įrangą, kurią Paslaugų teikimo tikslais sukūrė ir prižiūri „SendSMSGate“.

1.9 „SendSMSGate “ reiškia bendrovės „PROMIT GROUP“, ribotos atsakomybės bendrovės, registruotos Škotijoje, Jungtinėje Karalystėje, įmonės numerį SL029222, registruotos buveinės adresu Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Scotland, EH2 1JE ir visų jos dukterinių įmonių, pavadinimą.

1.10 Sąlygos reiškia „SendSMSGate“ paslaugų teikimo sąlygas, nustatančias klientų ir kitų vartotojų naudojimosi svetaine, programine įranga ir paslaugomis sąlygas.

1.11 Svetainė reiškia „SendSMSGate“ svetainę www.sendsmsgate.com ir prieigą prie debesies naudojant programinę įrangą www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Asmeniniai duomenys, kurie „SendSMSGate“ tvarko. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1 Svetainės, programinės įrangos ir paslaugų teikimo tikslais „SendSMSGate“ tvarko Asmens duomenis, kuriuos Klientai teikia apie savo klientus, kurie yra Paslaugų gavėjai. Tokių duomenų rūšys nėra ribojamos ir priklauso nuo klientų sprendimo, kaip jie nori naudotis Paslaugomis. Paprastai nurodomas vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, bet taip pat gali būti el. Pašto adresai, avatarai, šalis, adresai ir pan.

2.2 „SendSMSGate“ tvarko Asmens duomenų, kuriuos ji tvarko pagal šią politiką, registrą.

2.3 „SendSMSGate“ tvarko asmens duomenis:

2.3.1 programinės įrangos ir paslaugų naudojimas klientams, įskaitant atvejus, kai jie pateikia „SendSMSGate“ informaciją apie savo klientus;

2.3.2 bendravimas tarp klientų ir (arba) duomenų subjektų palaikant „SendSMSGate“ klientų palaikymą, susijusį su svetaine, programine įranga ir paslaugomis;

2.4 „SendSMSGate“ glaudžiai bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, verslo partnerius, techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų subrangovus, reklamos tinklus, analizės paslaugų teikėjus, paieškos informacijos teikėjus, kredito nuorodų agentūras) ir gali gauti iš jų Asmens duomenis;

2.5 „SendSMSGate“ siunčia klientams žinutes elektroninėmis priemonėmis (el. Paštu arba SMS žinutėmis) su informacija apie svetainės, programinės įrangos ir paslaugų patobulinimus, naujus pasiūlymus ir pokyčius (tiesioginė rinkodara). „SendSMSGate“ siunčia tokius pranešimus kontaktinei informacijai, kurią registracijos metu pateikia Klientų atstovai arba vėliau atnaujina. Klientai patvirtina ir garantuoja, kad Klientų atstovų pateikti kontaktiniai duomenys visuomet yra Klientų įmonės duomenys, bet ne asmeniniai atstovų kontaktiniai duomenys, todėl „SendSMSGate“ gali naudoti tokią kontaktinę informaciją laisvai siųsti savo rinkodaros pranešimus be jokių papildomų kliūčių. . Klientai gali bet kuriuo metu atsisakyti informacinių biuletenių prenumeratos spustelėdami atitinkamą konkrečią nuorodą, esančią kiekviename biuletenyje.

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

3.1 „SendSMSGate“ tvarko Asmens duomenis vadovaudamasi „SendSMSGate“ ir jos dukterinių įmonių, kuriose atliekamas Asmens duomenų tvarkymas, buvimo vietos įstatymais.

3.2 „SendSMSGate“ tvarko Asmens duomenis, kuriuos Klientai jam pateikė pagal sutartis su Klientais, kad būtų galima naudoti Svetainę, Programinę įrangą ir Paslaugas, tiek, kiek šiuos duomenis teikia Klientai.

3.3 Pagal GDPR 4 straipsnio 7 dalį Klientai yra asmens duomenų valdytojai , kuriuos jie pateikia „SendSMSGate“ tinklalapio, programinės įrangos ir paslaugų naudojimo tikslais, įskaitant duomenis apie Klientų klientus. kuriuos Klientai pateikia norėdami siųsti ir gauti SMS žinutes savo klientams ir iš jų kaip gavėjai.

3.4 Pagal GDPR 4 straipsnio 8 dalį „SendSMSGate“ yra duomenų tvarkytojas Kliento vardu tvarkant Kliento pateiktus Asmens duomenis. Todėl Klientai:

3.4.1 esame visiškai atsakingi už Asmens duomenų, kuriuos jie pateikia „SendSMSGate“, tvarkymą;

3.4.2 „SendSMSGate“ garantija, kad Klientai, norėdami naudotis Svetaine, Programinė įranga ir Paslaugomis, turi visus būtinus Duomenų subjektų sutikimus ir (arba) kitus teisinius pagrindus teisėtam asmens duomenų tvarkymui pagal šią Politiką;

3.4.3 patvirtinti, kad jie yra gavę iš Duomenų subjektų visus būtinus sutikimus Asmens duomenų pateikimui „SendSMSGate“ ir tokių duomenų tvarkymui pagal šios Politikos sąlygas;

3.4.4 turėti išsamią Asmens duomenų, kuriuos jie pateikia „SendSMSGate“, apžvalgą ir garantuoti, kad visi tokie duomenys, kuriuos jie pateikia, yra būtini jiems naudojantis Svetaine, Programinė įranga ir Paslaugomis ir yra nuolat atnaujinami;

3.4.5 įpareigoti nedelsiant pranešti „SendSMSGate“ apie pasibaigusius teisinius asmens duomenų tvarkymo, keitimo, netikslumo ar pakeitimo pagrindus, kuriuos Klientai pateikia „SendSMSGate“.

3.5 Naudodamiesi Paslaugomis tiesioginei rinkodarai, Klientai yra atsakingi už visų teisinių reikalavimų, susijusių su tiesiogine rinkodara ir duomenų subjektų teisėmis, laikymąsi. „SendSMSGate“ teikia tik pranešimų siuntimo platformą, tačiau už pranešimų, siunčiamų naudojantis Paslaugomis, turinį yra atsakingi tik Klientai. Klientai supranta, kad skirtingose ​​šalyse yra skirtingos tiesioginės rinkodaros teisinės taisyklės. Kai Paslaugos naudojamos tiesioginei rinkodarai, Klientai turi atitikti visus šalies, kurioje gyvena tiesioginės rinkodaros pranešimo gavėjas, tiesioginės rinkodaros reikalavimus. Pavyzdžiui, ES šalyse Klientai yra įpareigoti kartu su tiesiogine rinkodara siųsti pranešimą su informacija apie tai, kaip duomenų subjektas gali atsisakyti tiesioginės rinkodaros, taip pat yra nustatyti tam tikri reikalavimai komercinių pranešimų turiniui.

3.6 „SendSMSGate“ tvarko asmeninius duomenis tik pagal dokumentais pagrįstas klientų instrukcijas. Klientai įterpia šias instrukcijas naudodamiesi Paslaugomis (pvz., Įterpdami komandą pranešimams siųsti savo klientams) ir sutikdami su Politika ir sąlygomis. Kliento nurodymai tvarkyti Asmens duomenis visada turi atitikti galiojančius įstatymus ir „SendSMSGate“ pasilieka sau teisę atsisakyti vykdyti instrukcijas, kurios, „SendSMSGate“ nuomone, yra neteisėtos.

3.7 Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, „SendSMSGate“, kiek tai įmanoma, padeda klientams tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis įvykdyti klientų pareigą atsakyti į prašymus naudotis duomenų subjekto teisėmis, nustatytomis GDPR, įskaitant duomenų subjektų teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę juos ištaisyti, teisę būti pamirštam, teisę į duomenų tvarkymo apribojimą ir pan. „SendSMSGate“ priima nurodymus duomenų subjektų teisėms įgyvendinti tik iš klientų. Jei duomenų subjektai kreipiasi į „SendSMSGate“ su prašymais įgyvendinti savo teises, „SendSMSGate“ informuoja klientus ir elgiasi pagal klientų nurodymus. Pareiga ištrinti Duomenų subjektų duomenis visada lieka Klientams, o „SendSMSGate“ neįpareigoja ištrinti klientų ir jų vardu, išskyrus atvejus, kai Politikoje ar Sąlygose aiškiai numatyta kitaip.

3.8 „SendSMSGate“ padeda klientams užtikrinti, kad būtų laikomasi GDPR nustatytų įsipareigojimų garantuoti Asmens duomenų tvarkymo saugumą, atsižvelgiant į tvarkymo pobūdį ir „SendSMSGate“ prieinamą informaciją. Be kita ko, „SendSMSGate“ įsipareigoja:

3.8.1 taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų saugumui, konfidencialumui ir vientisumui užtikrinti. Tiksliau, „SendSMSGate“ taikomos saugos priemonės yra aprašytos 6 skyriuje;

3.8.2 periodiškai stebėti savo vidaus procesus ir technines bei organizacines priemones, kad užtikrintų, jog Asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. „SendSMSGate“ taip pat kiek įmanoma stebi Asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka trečiosios šalys (žr. 4.3 punktą žemiau);

3.8.3 nedelsdami ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip per 72 valandas po to, kai sužinojo apie bet kokį netyčinį, neteisėtą ar neteisėtą sunaikinimą, praradimą, pakeitimą, atskleidimą ar prieigą, pranešti klientams per kuo tikslingiausią laiką esant tokioms aplinkybėms. to, Asmens duomenys (saugumo pažeidimas). Konsultuodamasi su klientais, „SendSMSGate“ imasi reikiamų priemonių duomenims apsaugoti ir apriboti bet kokį galimą žalingą poveikį duomenų subjektams;

3.8.4 bendradarbiauti su klientais ir, jei įmanoma, suteikti jiems informacijos ir pagalbos, susijusios su saugumo pažeidimais, įskaitant ryšius su priežiūros institucijomis ir duomenų subjektais;

3.8.5 bendradarbiauti ir padėti klientams atlikti poveikio vertinimus, jei taikoma.

3.9 „SendSMSGate“ klientams suteikia visą informaciją, reikalingą įrodyti, kad laikomasi GDPR 28 straipsnyje nustatytų įpareigojimų, ir leidžia atlikti auditus, įskaitant patikrinimus, kuriuos atlieka Klientai ar kitas Kliento įgaliotas auditorius, ir prie jų prisidėti (visa tai sąskaita klientų). Auditai vietoje ir patikrinimai vietoje turi būti suderinti su „SendSMSGate“ iš anksto, jie turi būti atlikti įprastu darbo laiku ir neprotingai nepažeisti kasdieninės „SendSMSGate“ veiklos ir verslo. Teisė į auditą ir patikrinimus netaikoma trečiųjų šalių patalpoms ir patalpoms.

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

4.1 Teikdamas Paslaugas ir prieigą prie Svetainės ir Programinės įrangos, „SendSMSGate“ naudojasi įvairių trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kuriems ji taip pat gali perduoti Asmens duomenis (čia: Trečiosios šalys). Pagal šią sąlygą Klientai yra tinkamai informuojami ir aiškiai ar visiškai ar iš dalies įgalioja naudotis atitinkamais Trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir teikti jiems Asmens duomenis, jei to gali prireikti. Šie paslaugų teikėjai yra šie:

4.1.1 Serverių paslaugų teikėjai;

4.1.2 Svetainių, programinės įrangos ir paslaugų kūrimo paslaugos, įskaitant programinės įrangos kūrimą, analitinį duomenų apdorojimą, PHP ir „JavaScript“ klaidų stebėjimą;

4.1.3 Saugos priemonių teikėjai, įskaitant apsaugą nuo sukčiavimo, „SendSMSGate“ srauto apsaugą ir šifravimą, el. Pašto domeno valdžios aptikimo įrankį;

4.1.4 El. Pašto paslaugų teikėjai;

4.1.5 SMS siuntimo / priėmimo paslaugų teikėjai;

4.1.6 Ryšių paslaugų teikėjai;

4.1.7 Buhalterinės apskaitos ir mokėjimo paslaugų teikėjai;

4.1.8 Klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai;

4.1.9 Duomenų apdorojimo paslaugų teikėjai.

4.2 „SendSMSGate“ informuoja klientus apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su trečiųjų šalių procesorių įtraukimu ar pakeitimu, ir suteikia klientams galimybę prieštarauti tokiems pakeitimams. „SendSMSGate“ turi teisę nustoti teikti paslaugas Klientams, kurie prieštarauja pakeitimui, susijusiam su procesorių įtraukimu ar pakeitimu.

4.3 „SendSMSGate“ yra sudariusi individualias paslaugų teikimo sutartis su kai kuriais paslaugų teikėjais. Su kitais santykiai grindžiami bendromis šių paslaugų teikėjų paslaugų teikimo sąlygomis. Prieš užmegzdamas santykius su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, „SendSMSGate“ deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog jos partnerių Asmens duomenų tvarkymo sąlygos atitiktų šios Politikos principus ir taikomus įstatymus. Šiuo tikslu „SendSMSGate“ atidžiai peržiūri Asmens duomenų tvarkymo sąlygas savo partneriuose. Be to, „SendSMSGate“ atidžiai tikrina vykstančius ryšius su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir jų nesilaikymo atveju nedelsdama nutraukia ryšius su jais.

4.4 „SendSMSGate“ atskleidžia Asmens duomenis savo filialui Europos Sąjungoje, tai yra „PROMIT GROUP LP“ (registro kodas SL029222, registruota buveinė Edinburge, Škotijoje, JK), tvarkanti Asmens duomenis „SendSMSGate“ vardu pagal šią politiką ir taikomus įstatymus.

4.5 Be to, „SendSMSGate“ gali atskleisti / perduoti Asmens duomenis: pagal taikomus įstatymus, įskaitant įstatymus, esančius ne „SendSMSGate“, jo filialų ar Duomenų subjektų vietose;

4.5.1 laikytis teisinių procesų;

4.5.2 atsakyti į visuomenės ir vyriausybės institucijų, įskaitant valstybines ir vyriausybines institucijas, esančias ne „SendSMSGate“ ir jos filialų vietose, prašymus;

4.5.3 vykdyti šią politiką ar sąlygas, apsaugoti „SendSMSGate“ operacijas, teises, privatumą, saugą ar nuosavybę ir (arba) imtis galimų teisių gynimo būdų arba apriboti žalą.

4.5.4 „SendSMSGate“ deda visas pastangas siekdama apriboti Asmens duomenų, kuriuos ji perduoda apdoroti trečiosioms šalims, kiekį, nes tai būtina teikiant konkrečias paslaugas ar siekiant konkrečių tikslų.

4.6 Svetainėje ir programinėje įrangoje gali būti nuorodų, kurios nukreipia į kitas svetaines. Pavyzdžiui, kai mokėjimo paslaugomis naudojasi trečioji šalis, tokia kaip „Paysera“. Ši politika netaikoma toms trečiųjų šalių svetainėms, kurios neveikia „SendSMSGate“, o „SendSMSGate“ neprisiima jokios atsakomybės už šias politikas. „SendSMSGate“ pataria peržiūrėti tų trečiųjų šalių privatumo politiką.

5. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

5.1 Atlikdamas kai kuriuos specifinius plėtros darbus, pašalindamas paslaugų problemas, duomenų saugojimą ar kitas reikalingas paslaugas, „SendSMSGate“ gali perduoti Asmens duomenis „SendSMSGate“ rangovams, iš kurių kai kurie galbūt neveikia ar neveikia Europos ekonominėje erdvėje (ty 28 Europos Sąjungos šalyse + Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija), čia: trečiosios šalys).

5.2 Duomenų apsaugos lygis trečiosiose šalyse gali skirtis nuo atitinkamo Europos ekonominės erdvės lygio, o kai kuriose trečiosiose šalyse gali būti žemesnis duomenų apsaugos lygis. Todėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims atveju asmens duomenų praradimo, netinkamo naudojimo ar viešumo pavojus gali būti didesnis, palyginti su Europos ekonomine erdve. Tačiau „SendSMSGate“ ėmėsi visų pagrįstų priemonių asmens duomenims apsaugoti trečiosiose šalyse. Mūsų rangovai, kurie tvarko asmens duomenis trečiosiose šalyse, pagal sutartį privalo laikytis tokio paties duomenų apsaugos lygio kaip Europos Sąjungoje.

5.3 Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, Klientai aiškiai patvirtina savo supratimą apie nurodytą galimybę perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims ir apie galimą tokio perdavimo riziką. Šiuo tikslu Klientai aiškiai patvirtina, kad jie taip pat yra gavę aiškų visų Duomenų subjektų, inter alia, Paslaugų gavėjų, ir jų pačių atstovų sutikimą, kaip reikalauja įstatymai, norėdami perduoti savo Asmens duomenis trečiosioms šalims.

5.4 Kai kurie trečiųjų šalių „SendSMSGate“ teikėjai taip pat yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kai kurie iš jų, bet ne visi yra sertifikuoti ES ir JAV privatumo skydo programa, dėl kurios asmens duomenims pritarė JAV prekybos departamentas ir Europos Sąjunga. Norėdami gauti papildomos informacijos apie ES ir JAV privatumo skydo programą, apsilankykite JAV prekybos departamento tinklalapyje www.privacyshield.gov. Asmens duomenų perdavimui naudojant „SendSMSGate“ tiems paslaugų teikėjams, kurie nėra sertifikuoti ES ir JAV privatumo skyde, reikalingas aiškus sutikimas perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, kaip nurodyta aukščiau.

5.5 „SendSMSGate“ taiko tinkamas apsaugos priemones, kai perduoda asmens duomenis į trečiąsias šalis.

6. Asmens duomenų apsaugos saugos priemonės

6.1 „SendSMSGate“ imasi tinkamų teisinių, organizacinių ir techninių priemonių Asmens duomenims apsaugoti, laikydamasi galiojančių privatumo ir duomenų saugumo įstatymų. Asmens duomenys yra apsaugoti nuo nevalingo ar neteisėto tvarkymo, atskleidimo ar sunaikinimo.

6.2 „SendSMSGate“ visus asmeninius duomenis saugo saugiuose serveriuose. Apsaugos priemonės apima:

6.2.1 Prieiga prie serverių yra apsaugota individualiomis paskyromis, vartotojo vardais ir slaptažodžiais kiekvienam įgaliotam asmeniui (darbuotojams / subrangovams);

6.2.2 „SendSMSGate“ seka ir registruoja visą veiklą serveriuose;

6.2.3 „SendSMSGate“ gali betarpiškai uždaryti prieigą prie serverių visiems įgaliotiems asmenims;

6.2.4 Prieiga prie serverių yra apribota: a) asmenims, turintiems prieigą prie jo, b) informacijai, prie kurios prieiga prie įgaliotų asmenų priklauso pagal jų darbo pareigų esmę, c) veiksmams, kuriuos įgalioti asmenys gali atlikti kartu su Asmeniniai duomenys, saugomi serveriuose;

6.2.5 „SendSMSGate“ nuolat tikrina, kurie iš įgaliotųjų asmenų iš tikrųjų privalo turėti prieigą prie Asmens duomenų ir, jei prieiga nereikalaujama, panaikins prieigos teisę.

6.3 Klientų prieiga prie asmeninių svetainės spintelių yra apsaugota individualiais vartotojo vardais ir slaptažodžiais. Klientai yra atsakingi už slaptažodžių slaptumą. Klientai privalo nebendrauti su niekuo slaptažodžiais. Įtarus neteisėtą prieigą prie asmeninių Klientų spintelių ir (arba) Asmens duomenų, Klientai privalo nedelsdami apie tai informuoti „SendSMSGate“.

6.4 „SendSMSGate“ užtikrina, kad visi jos darbuotojai, rangovai, atstovai, tiekėjai ir konsultantai, turintys prieigą prie Asmens duomenų, būtų išsamiai informuoti apie savo teisines pareigas ir atsakomybę bei jų laikytųsi.

6.5 „SendSMSGate“ darbuotojus ir kitus rangovus įpareigojantys įpareigojantys susitarimai privalo neatskleisti ir neperduoti kitiems, išskyrus „SendSMSGate“, sudarydami sutartį su „SendSMSGate“ ir amžinai pasibaigus jos asmens duomenims, kuriais jie gali naudotis sudarydami sutartis su „SendSMSGate“.

7. Laikymo laikotarpiai

7.1 „SendSMSGate“ saugo Asmens duomenis tol, kol to reikia Klientams naudojantis Svetaine, Programinė įranga ir Paslaugomis, tačiau tada, kai galiojantys įstatymai neleidžia juos saugoti.

7.2 „SendSMSGate“ ištrina klientų pateiktus Asmens duomenis pagal šiuos principus:

7.2.1 Klientų pateikti asmeniniai kontaktiniai duomenys ir Kliento žinutės turi būti saugomi 60 + 60 dienų po to, kai Klientas pateikė prašymą panaikinti tokius duomenis;

7.2.2 Pradinės duomenų rinkmenos, kurias pateikė klientai, bus ištrintos po 60 dienų nuo duomenų importavimo į „SendSMSGate“ sistemą;

7.2.3 Priedai, kuriuos Klientai pateikia siųsti kartu su SMS, saugomi ne ilgiau kaip 60 dienų, o po to ištrinami. Kaip priedai, Klientai negali įkelti jokių Asmens duomenų;

7.2.4 Žurnalų failai su klientų veikla interneto svetainėje saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį, o audito žurnalų failai - 2 metus;

7.2.5 Uždarydami sąskaitą, Klientai turi sutikti, kad kontaktai ir pranešimai būtų ištrinti.

7.2.6 Kontaktai bus ištrinti po 60 dienų, o pranešimai - po 60 + 60 dienų nuo tada, kai Klientas davė sutikimą uždaryti sąskaitą arba „SendSMSGate“ nusprendė uždaryti kliento sąskaitą.

7.2.7 Klientai turi galimybę bet kada atnaujinti savo sąskaitas (išskyrus ištrintus kontaktus ir žinutes).

7.3 Klientai patvirtina, kad sutinka su aukščiau nurodytais saugojimo laikotarpiais, ir garantuoja, kad jie informuos ir gaus būtinus patvirtinimus iš savo klientų ir atstovų dėl tokių saugojimo laikotarpių taikymo.

8. Duomenų apsaugos pareigūnas

8.1 „SendSMSGate“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūnę Irina Vasilyeva , el. Paštas: i.vasilyeva@sendsmsgate.com Tai asmuo, atsakingas už tinkamą asmens duomenų saugojimą, saugumą ir saugą, tvarkymą ir tvarkymą.

9. Kontaktinė informacija

9.1 Jei klientams kyla klausimų dėl šios politikos ar Asmens duomenų tvarkymo, jie kviečiami kreiptis į „SendSMSGate“ su visais tokiais prašymais, paklausimais ar skundais el. Paštu: support@sendsmsgate.com.

Pradėkite siųsti SMS visame pasaulyje
dabar!

Pradėti dirbti nesunku
1 Registruotis
2 Gaukite nemokamus kreditus
3 Siųskite pirmąją SMS žinutę

Pradėti dirbti nesunku
dabar