Privaatsuspoliitika

 Privaatsuseeskirjad -SendSMSGate
Combined Shape

Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

See poliitika kirjeldab isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis saadetakse SendSMSGate'ile või mis muul viisil saadakse SendSMSGate'ile kättesaadavaks seoses Klientide ja teiste Veebisaidi, Tarkvara ja Teenuste kasutajate kasutamisega.

See poliitika on klientide ja SendSMSGate'i vaheline leping, mis sätestab, kuidas SendSMSGate töötleb klientide nimel klientide esitatud isikuandmeid.

Lugege seda poliitikat hoolikalt, et saada aru tavadest, mida SendSMSGate rakendab isikuandmete töötlemisel.

See poliitika on klientide ja SendSMSGate vahel sõlmitud lepingu lahutamatu osa. Veebisaiti vaadates ja / või tarkvara ja teenuseid kasutades kinnitavad Kliendid, et nad on selle poliitikaga tutvunud, sellest aru saanud ja nõustuvad selle tingimustega. Esmakordsel SendSMSGate'is registreerimisel kinnitavad ka kliendid (nende volitatud esindajate kaudu) ülalnimetatut, klõpsates nuppu „Loo minu konto“, mis kinnitab, et klient on nõus isikuandmete töötlemisega ja nõustub sellega see poliitika.

See poliitika kujutab endast ka lepingut klientide (kui isikuandmete vastutavate töötlejate) ja SendSMSGate (kui isikuandmete töötleja) vahel GDPR (Euroopa Parlamendi üldine andmekaitsemäärus (EL) nr 2016/679) artikli 28 tähenduses. Nõukogu).

SendSMSGate'il on õigus seda poliitikat aeg-ajalt ühepoolselt läbi vaadata ja muuta. Seetõttu soovitab SendSMSGate reeglid korrapäraselt läbi vaadata, kui selles muudatusi tehakse. Veebisaidi, tarkvara ja teenuste jätkuv kasutamine tähendab nõusolekut selliste muudatustega.

Kui klient või teised kasutajad ei nõustu ühegi või kõigi käesoleva poliitika tingimustega või selle võimalike muudatustega, peaksid nad viivitamata veebisaidi sulgema ja tarkvara ja teenuste kasutamise lõpetama.

SendSMSGate on koostanud selle poliitika koostöös oma juriidiliste nõustajatega vastavalt GDPR-i nõuetele. SendSMSGate teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Isikuandmete töötlemine vastab täielikult kehtivatele seaduslikele nõuetele.

1. Mõisted

1.1 Klient (id) tähendab juriidilisi isikuid (või eraisikuid juriidiliste isikute volitatud esindajatena), kes registreerivad end Veebisaidil ja kasutavad seda ja Tarkvara vastavalt käesolevatele tingimustele Teenuste kasutamiseks.

1.2 Andmesubjektid tähendab kõiki füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid edastatakse SendSMSGate'ile seoses Veebisaidi, Tarkvara ja Teenuste kasutamisega, sealhulgas Teenuste saajaid (Klientide kliente).

1.3 GDPR tähendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ.

1.4 Eeskirjad tähendab seda SendSMSGate'i privaatsuseeskirju, mida on aeg-ajalt muudetud.

1.5 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ('andmesubjekti') kohta. Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifikaatori abil nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebipõhine identifikaator või üks või mitu füüsikalisele, füsioloogilisele, selle füüsilise isiku geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet.

1.6 Töötlemine tähendab mis tahes toimingut või toimingute kogumit, mida teostatakse isikuandmetega või isikuandmete komplektidega, kas automatiseeritud või mitte, näiteks kogumine, registreerimine, korraldamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.7 Teenus (ed) tähendab ettevõtte tekstisõnumiteenust teatiste, märguannete, meeldetuletuste, kinnituste ja SMS-i turunduskampaaniate saatmiseks. Teenust osutatakse veebipõhise SMS-platvormi kaudu või tarkvara kasutades.

1.8 Tarkvara tähendab veebipõhist liidest, mobiilirakendust ja muud allalaaditavat ja integreeritavat tarkvara, mille on välja töötanud ja hooldanud SendSMSGate teenuste osutamiseks.

1.9 SendSMSGate tähendab Šotimaal, Ühendkuningriigis registreeritud numbriga SL029222 registreeritud usaldusühingu PROMIT GROUP ärinime, mille registrijärgne asukoht on Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Šotimaa, EH2 1JE ja kõigi selle sidusettevõtetega.

1.10 Tingimused tähendab SendSMSGate'i teenusetingimusi, mis kehtestavad klientide ja teiste kasutajate veebisaidi, tarkvara ja teenuste kasutamise tingimused.

1.11 Veebisait tähendab SendSMSGate www.sendsmsgate.com veebisaiti ja juurdepääsu pilvele tarkvaraga www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Isikuandmed, mida SendSMSGate töötleb. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

2.1 Veebisaidi, tarkvara ja teenuste osutamiseks töötleb SendSMSGate Isikuandmeid, mida Kliendid pakuvad oma klientide kohta, kes on Teenuste saajad. Selliste andmete tüübid ei ole piiratud ja sõltuvad klientide otsusest, kuidas nad teenuseid kasutada soovivad. Üldiselt hõlmavad nad nime, kontakttelefoni, kuid võivad sisaldada ka e-kirju, avatari, riiki, aadresse jne.

2.2 SendSMSGate peab isikuandmete registrit, mida ta töötleb vastavalt käesolevale poliitikale.

2.3 SendSMSGate töötleb isikuandmeid:

2.3.1 tarkvara ja teenuste kasutamine klientide poolt, sealhulgas siis, kui nad esitavad SendSMSGate'ile oma klientide kohta teavet;

2.3.2 suhtlus klientide ja / või andmesubjektide vahel SendSMSGate'i klienditoega seoses veebisaidi, tarkvara ja teenustega;

2.4 SendSMSGate teeb tihedat koostööd kolmandate osapooltega (sealhulgas näiteks äripartnerite, tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste alltöövõtjate, reklaamivõrgustike, analüüsiteenuste pakkujate, otsinguteabe pakkujate, krediidi referentsagentuuridega) ja võib neilt saada isikuandmeid;

2.5 SendSMSGate saadab klientidele elektroonilisel teel (e-posti või SMS-iga) sõnumeid veebisaidi, tarkvara ja teenuste täiustamise, uute ettepanekute ja arengute (otseturundus) kohta. SendSMSGate saadab sellised sõnumid kontaktandmetele, mille klientide esindajad registreerimisel annavad või hiljem värskendavad. Kliendid kinnitavad ja tagavad, et klientide esindajate edastatud kontaktandmed on alati klientide andmed ettevõtte kohta, kuid mitte esindajate isiklikud kontaktandmed, ning seetõttu saab SendSMSGate kasutada selliseid kontaktandmeid vabalt oma turundussõnumite saatmiseks ilma täiendavate takistusteta. . Kliendid võivad igal ajal uudiskirjadest loobuda, klõpsates vastavas konkreetses lingis, mis sisaldub igas infolehes.

3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

3.1 SendSMSGate töötleb Isikuandmeid vastavalt SendSMSGate'i ja tema sidusettevõtete asukoha seadustele, kus Isikuandmeid töödeldakse.

3.2 SendSMSGate töötleb Klientide poolt Klientidega sõlmitud lepingute alusel talle edastatud Isikuandmeid Veebisaidi, Tarkvara ja Teenuste kasutamiseks ja niivõrd, kuivõrd Kliendid neid andmeid pakuvad.

3.3 Vastavalt GDPR artikli 4 lõikele 7 on kliendid isikuandmete vastutavad töötlejad, keda nad saadavad SendSMSGate'ile veebisaidi, tarkvara ja teenuste kasutamiseks, sealhulgas andmed klientide klientide kohta. et kliendid saadaksid SMS-ide saatmiseks ja vastuvõtmiseks oma klientidele ja nendelt klientidelt.

3.4 Vastavalt GDPR artikli 4 lõikele 8 tegutseb SendSMSGate Kliendi nimel töötlejana kui töötleb Klientide esitatud Isikuandmeid. Seetõttu kliendid:

3.4.1 vastutame täielikult SendSMSGate-le edastatud isikuandmete töötlemise eest;

3.4.2 garantii SendSMSGate'ile selgesõnaliselt, et klientidel Veebisaidi, Tarkvara ja Teenuste kasutamiseks on Andmesubjektidelt vajalikku nõusolekut ja / või muid seaduslikke aluseid Isikuandmete seaduslikuks töötlemiseks vastavalt käesolevale poliitikale;

3.4.3 kinnitage, et nad on saanud andmesubjektidelt kõik vajalikud nõusolekud isikuandmete edastamiseks SendSMSGate'ile ja selliste andmete töötlemiseks vastavalt käesoleva poliitika tingimustele;

3.4.4 omama täielikku ülevaadet isikuandmetest, mille nad edastavad SendSMSGate'ile, ja tagama, et kõik sellised andmed, mida nad esitavad, on vajalikud veebisaidi, tarkvara ja teenuste kasutamiseks ning et neid hoitakse ajakohasena;

3.4.5 kohustama viivitamata teavitama SendSMSGate'i isikuandmete töötlemise, muutmise, ebatäpsuse või muudatuste õiguslike põhjuste lõppemisest, mille Kliendid SendSMSGate'ile esitavad.

3.5 Teenuste otseturunduse kasutamisel vastutavad kliendid kõigi otseturunduse ja andmesubjektide õigustega seotud juriidiliste nõuete täitmise eest. SendSMSGate pakub ainult sõnumite saatmise platvormi, kuid Teenuste abil saadetud sõnumite sisu eest vastutavad üksnes Kliendid. Kliendid mõistavad, et eri riikides kehtivad otseturunduse jaoks erinevad õigusnormid. Kui Teenuseid kasutatakse otseturunduseks, peavad Kliendid järgima kõiki otseturunduse nõudeid riigis, kus otseturundussõnumi vastuvõtja elab. Näiteks EL-i riikides on kliendid kohustatud saatma otseturundusega sõnumi koos teabega selle kohta, kuidas andmesubjekt võib otseturundusest loobuda, ning ka ärisõnumite sisule on kehtestatud teatavad nõuded.

3.6 SendSMSGate töötleb isikuandmeid ainult klientide dokumenteeritud juhiste alusel. Kliendid sisestavad need juhised, kasutades teenuseid (nt sisestades käsku oma klientidele sõnumite saatmiseks) ning nõustudes eeskirjade ja tingimustega. Klientide juhised isikuandmete töötlemiseks peavad alati vastama kehtivatele seadustele ja SendSMSGate jätab endale õiguse keelduda selliste juhiste täitmisest, mis on SendSMSGate'i arvates ebaseaduslikud.

3.7 Võttes arvesse töötlemise olemust, abistab SendSMSGate kliente asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, niivõrd kui see on võimalik, täita klientide kohustust vastata GDPR-is sätestatud andmesubjekti õiguste kasutamise taotlustele, sealhulgas andmesubjektide juurdepääsuõigus isikuandmetele, parandamise õigus, õigus olla unustatud, õigus töötlemise piiramisele jne. SendSMSGate aktsepteerib andmesubjektide õiguste täitmise juhiseid ainult klientidelt. Kui andmesubjektid lähenevad SendSMSGate'ile oma õiguste taotlustega, teavitab SendSMSGate kliente ja tegutseb vastavalt klientide juhistele. Andmesubjektide andmete kustutamise kohustus jääb alati klientidele ja SendSMSGate ei kohustu kliente nende nimel ja nende nimel kustutama, kui poliitikates või tingimustes ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

3.8 SendSMSGate aitab klientidel tagada GDPR-i poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamise kohustuste täitmine, võttes arvesse töötlemise olemust ja SendSMSGate-le kättesaadavat teavet. Muu hulgas kohustub SendSMSGate:

3.8.1 kohaldama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mille eesmärk on tagada andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja terviklikkus. Täpsemalt kirjeldatakse SendSMSGate'i rakendatavaid turvameetmeid allpool jaotises 6;

3.8.2 jälgib korrapäraselt oma sisemisi protsesse ning tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks, et isikuandmete töötlemine on kooskõlas kohaldatavate seadustega. SendSMSGate jälgib nii palju kui võimalik ka kolmandate isikute teostatud isikuandmete töötlemist (vt allpool punkt 4.3);

3.8.3 teavitama kliente asjaoludest võimalikult otstarbeka aja jooksul ja ilma põhjendamatu viivituseta ning võimaluse korral hiljemalt 72 tunni jooksul pärast seda, kui on teada saanud juhuslikust, loata või ebaseaduslikust hävitamisest, kadumisest, muutmisest, avalikustamisest või kasutamisest , Isikuandmed (turvarikkumine). Konsulteerides klientidega, võtab SendSMSGate asjakohaseid meetmeid andmete turvamiseks ja võimaliku kahjuliku mõju andmesubjektidele piiramiseks;

3.8.4 tegema koostööd klientidega ning võimalusel andma neile teavet ja abi seoses turvarikkumistega, sealhulgas suheldes järelevalveasutuste ja andmesubjektidega;

3.8.5 teha vajadusel koostööd ja abistada kliente mõjude hindamise töötlemisel.

3.9 SendSMSGate teeb klientidele kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik GDPR-i artiklis 28 sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks ning klientide või mõne muu kliendi poolt volitatud audiitori korraldatavate auditite, sealhulgas inspekteerimiste võimaldamiseks ja nende toetamiseks (kõik kulul) klientidest). Kohapealsed auditid ja ülevaatused tuleb eelnevalt kokku leppida SendSMSGate'iga, need tuleb läbi viia tavapärasel tööajal ega tohi põhjendamatult häirida SendSMSGate'i igapäevast tegevust ja äritegevust. Õigus auditeerimisele ja inspekteerimisele ei laiene kolmandate isikute ruumidele ja ruumidele.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1 Teenuste osutamise ning veebisaidile ja tarkvarale juurdepääsu kaudu kasutab SendSMSGate erinevaid kolmanda osapoole teenusepakkujaid, kellele ta võib edastada ka Isikuandmeid (siin: Kolmandad isikud). Selle punkti kohaselt on kliendid piisavalt informeeritud ja volitavad sõnaselgelt, täielikult või osaliselt, kasutama vastavaid kolmanda osapoole teenusepakkujaid ja andma neile vastavalt vajadusele Isikuandmeid. Nende teenusepakkujate hulka kuuluvad:

4.1.1 Serveriteenuse pakkujad;

4.1.2 Veebisaitide, tarkvara ja teenuste arendusteenused, sealhulgas tarkvara arendamine, analüütiline andmetöötlus, PHP ja JavaScripti vigade jälgimine;

4.1.3 Ohutusmeetmete pakkujad, sealhulgas pettustevastane kaitse, SendSMSGate liikluse kaitse ja krüptimine, e-posti domeeni asutuse tuvastamise tööriist;

4.1.4 E-posti teenuse pakkujad;

4.1.5 SMS-i saatmise / vastuvõtmise teenuse pakkujad;

4.1.6 Sideteenuste pakkujad;

4.1.7 Raamatupidamis- ja makseteenuste pakkujad;

4.1.8 Klienditoe pakkujad;

4.1.9 Andmetöötlusteenuse pakkujad.

4.2 SendSMSGate teavitab kliente kõigist kavandatavatest muudatustest seoses kolmandate osapoolte protsessorite lisamisega või asendamisega ja annab klientidele võimaluse selliste muudatuste vastu olla. SendSMSGate-l on õigus lõpetada teenuste osutamine klientidele, kes vaidlustavad protsessorite lisamise või asendamise muudatusi.

4.3 SendSMSGate on sõlminud mõne teenusepakkujaga individuaalsed teenuse osutamise lepingud. Teistega põhinevad suhted nende teenusepakkujate üldistel teenusetingimustel. Enne suhete loomist kolmandate osapoolte teenusepakkujatega teeb SendSMSGate kõik endast oleneva, et tagada oma partnerite isikuandmete töötlemise tingimuste vastavus käesoleva poliitika põhimõtetele ja kohaldatavatele seadustele. Sel eesmärgil vaatab SendSMSGate hoolikalt läbi oma partnerite isikuandmete töötlemise tingimused. Lisaks sellele kontrollib SendSMSGate hoolikalt käimasolevaid suhteid kolmandate osapoolte teenusepakkujatega ja nende mittevastavuse korral lõpetab viivitamatult suhted nendega.

4.4 SendSMSGate avalikustab isikuandmed oma sidusettevõttele Euroopa Liidus, milleks on PROMIT GROUP LP (registrikood SL029222, registrijärgne asukoht Edinburghis, Šotimaal, Suurbritannias), kes töötleb isikuandmeid SendSMSGate nimel vastavalt käesolevale poliitikale ja kehtivatele seadustele.

4.5 Lisaks võib SendSMSGate avaldada / edastada isikuandmeid: vastavalt kehtivatele seadustele, sealhulgas seadustele, mis asuvad väljaspool SendSMSGate'i, selle sidusettevõtjate või andmesubjektide asukohti;

4.5.1 järgima juriidilisi protsesse;

4.5.2 vastata avalike ja valitsusasutuste, sealhulgas riigiasutuste ja valitsusasutuste taotlustele väljaspool SendSMSGate'i ja selle sidusettevõtete asukohti;

4.5.3 jõustada käesolevat poliitikat või tingimusi, kaitsta SendSMSGate'i toiminguid, õigusi, privaatsust, turvalisust või vara ja / või kasutada olemasolevaid abinõusid või piirata kahjutasu.

4.5.4 SendSMSGate teeb kõik endast oleneva, et piirata isikuandmete kogust, mida ta töötlemiseks kolmandatele isikutele edastab, kuna see on vajalik konkreetsete teenuste osutamiseks või konkreetsete eesmärkide saavutamiseks.

4.6 Veebisait ja tarkvara võivad sisaldada linke, mis suunavad teistele veebisaitidele. Näiteks kui kasutate makse tegemisel makseteenuseid kolmanda osapoole, näiteks Paysera kaudu. See poliitika ei kehti selliste kolmandate osapoolte veebisaitide kohta, kus SendSMSGate ei tööta ja SendSMSGate ei võta nende eeskirjade eest mingit vastutust. SendSMSGate soovitab üle vaadata nende kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele

5.1 Seoses mõne konkreetse arendustööga, teenindusprobleemide tõrkeotsingu, andmete salvestamise või muude vajalike teenustega võib SendSMSGate edastada isikuandmeid SendSMSGate'i töövõtjatele, kellest mõned ei pruugi töötada ega tegutseda Euroopa Majanduspiirkonnas (st 28 Euroopa Liidu riigis + Island, Liechtenstein ja Norra) (edaspidi: kolmandad riigid).

5.2 Kolmandate riikide andmekaitse tase võib erineda Euroopa Majanduspiirkonna vastavast tasemest ja mõnel kolmandal riigil võib olla madalam andmekaitse tase. Seetõttu võib isikuandmete kolmandatele riikidele edastamise korral olla suurem kui isikuandmete kadumise, kuritarvitamise või avalikuks saamise oht võrreldes Euroopa Majanduspiirkonnaga. Kuid SendSMSGate on võtnud kõik mõistlikud meetmed isikuandmete kaitsmiseks kolmandates riikides. Meie töövõtjad, kes töötlevad isikuandmeid kolmandates riikides, on lepinguliselt kohustatud järgima sama andmekaitse taset nagu Euroopa Liidus.

5.3 Ülaltoodut arvesse võttes kinnitavad kliendid selgesõnaliselt oma teadlikkust nimetatud võimalusest edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ja sellise edastamise võimalikest riskidest. Kliendid kinnitavad selgesõnaliselt, et nad on saanud ka kõigi andmesubjektide, sealhulgas nende klientide, kes on teenuste saajad, ja nende enda esindajate selgesõnalise nõusoleku, nagu on õigusaktidega ette nähtud nende isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse.

5.4 Mõned SendSMSGate'i pakkujad kolmandatest isikutest asuvad ka Ameerika Ühendriikides. Mõnda neist, kuid mitte kõiki, ei ole isikuandmete osas kinnitanud EL-USA privaatsuskaitseprogramm, millega USA kaubandusosakond ja Euroopa Liit on kokku leppinud. Lisateavet EL-USA privaatsuskilbi programmi kohta leiate USA kaubandusosakonna veebisaidilt www.privacyshield.gov. Isikuandmete ülekandmiseks SendSMSGate'i kaudu teenuseosutajatele, kes ei ole EL-USA privaatsuskilbi poolt kinnitatud, on vaja selgesõnalist nõusolekut isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse, nagu eespool öeldud.

5.5 Isikuandmete edastamisel kolmandatele riikidele rakendab SendSMSGate asjakohaseid kaitsemeetmeid.

6. Isikuandmete kaitse ohutusmeetmed

6.1 SendSMSGate võtab asjakohased juriidilised, organisatsioonilised ja tehnilised meetmed isikuandmete kaitsmiseks kooskõlas kehtivate privaatsus- ja andmeturbeseadustega. Isikuandmete kaitseks tahtmatu või loata töötlemise, avalikustamise või hävitamise eest võetakse turvameetmed.

6.2 SendSMSGate salvestab kõik isikuandmed turvatud serverites. Turvameetmed hõlmavad järgmist:

6.2.1 Juurdepääs serveritele on kaitstud iga volitatud isiku (töötajate / alltöövõtjate) individuaalsete kontode, kasutajanimede ja paroolidega;

6.2.2 SendSMSGate jälgib ja logib kõiki toiminguid serverites;

6.2.3 SendSMSGate saab kohe sulgeda juurdepääsu serveritele kõigile volitatud isikutele;

6.2.4 Juurdepääs serveritele on piiratud: a) isikutele, kellel on sellele juurdepääs, b) teabele, millele volitatud isikutel on juurdepääs vastavalt nende tööülesannete olemusele, c) toimingutele, mida volitatud isikud saavad teha koos Serverites salvestatud isikuandmed;

6.2.5 SendSMSGate kontrollib pidevalt, kellel volitatud isikutel tegelikult peab olema juurdepääs Isikuandmetele ja kui juurdepääsu ei nõuta, tühistab nad juurdepääsuõiguse.

6.3 Klientide juurdepääs veebisaidil olevatele isiklikele kabinettidele on kaitstud individuaalsete kasutajanimede ja paroolidega. Paroolide konfidentsiaalsuse hoidmise eest vastutavad kliendid. Kliendid on kohustatud mitte kellegagi paroole jagama. Klientide isiklikele kabinettidele ja / või Isikuandmetele volitamata juurdepääsu kahtluse korral on Kliendid kohustatud viivitamatult sellest teavitama SendSMSGate'i.

6.4 SendSMSGate tagab, et kõik selle töötajad, töövõtjad, esindajad, tarnijad ja konsultandid, kellel on juurdepääs Isikuandmetele, on täielikult teadlikud oma seaduslikest kohustustest ja vastutusest ning täidavad neid.

6.5 SendSMSGate'i töötajad ja muud töövõtjad on siduvate lepingutega kohustatud mitte avaldama ega kättesaadavaks muutmist kellelegi peale SendSMSGate'i lepingu sõlmimisel SendSMSGate'iga ja igavesti pärast selle lõppemist isikuandmetele, millele neil on SendSMSGate'iga sõlmitud lepingute ajal juurdepääs.

7. Säilitusperioodid

7.1 SendSMSGate säilitab Isikuandmeid niikaua, kuni see on klientide poolt vaja veebisaidi, tarkvara ja teenuste kasutamiseks, kuid enam ei luba siis kehtivad seadused seda säilitada.

7.2 SendSMSGate kustutab klientide edastatud isikuandmed järgmiste põhimõtete kohaselt:

7.2.1 Klientide edastatud isiklikke kontaktandmeid ja klientide sõnumeid säilitatakse 60 + 60 päeva pärast seda, kui klient on esitanud nõude selliste andmete kustutamiseks;

7.2.2 Klientide esitatud algsetest andmefailidest kustutatakse 60 päeva pärast andmete importimist SendSMSGate süsteemi;

7.2.3 Manuseid, mille kliendid edastavad koos SMS-idega, säilitatakse maksimaalselt 60 päeva ja seejärel kustutatakse. Manustena ei tohi Kliendid isiklikke andmeid üles laadida;

7.2.4 Veebisaidil klientide toimingutega logifaile säilitatakse maksimaalselt 1 kuu ja auditi logifaile 2 aastat;

7.2.5 Konto sulgemise korral peavad Kliendid nõustuma kontaktide ja sõnumite kustutamisega.

7.2.6 Kontaktid kustutatakse 60 päeva pärast ja teated 60 + 60 päeva pärast seda, kui klient on andnud nõusoleku konto sulgemiseks või SendSMSGate on otsustanud kliendi konto sulgeda.

7.2.7 Klientidel on igal ajal võimalus oma kontosid uuendada (välja arvatud kustutatud kontaktid ja sõnumid).

7.3 Kliendid kinnitavad, et nõustuvad ülalnimetatud säilitusperioodidega ning tagavad, et saavad teavet ja saavad oma klientidelt ja esindajatelt nõusoleku nende säilitusperioodide rakendamiseks.

8. Andmekaitseametnik

8.1 SendSMSGate on määranud andmekaitseametnikuks Irina Vassiljeva , e-post: i.vasilyeva@sendsmsgate.com See on isik, kes vastutab isikuandmete nõuetekohase säilitamise, turvalisuse ja turvalisuse, nende raamatupidamise ja töötlemise eest.

9. Kontaktinfo

9.1 Kui klientidel on küsimusi selle poliitika või isikuandmete töötlemise kohta, on neil kõigil e-posti teel selliste päringute, järelepärimiste või pretensioonidega ühendust võtmas SendSMSGate. support@sendsmsgate.com.

Alustage SMS-ide saatmist kogu maailmas
nüüd!

Tööga on lihtne alustada
1 Registreeri
2 Hankige tasuta krediiti
3 Saatke esimene SMS

Tööga on lihtne alustada
just praegu